Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Te modlitwy, drogie dzieci, niosą ze sobą wielkie Łaski

środa, 5 lutego 2014 roku, godz. 15.27

Moje dziecko, dużo trudniej jest przyjść do Mojego Syna tym duszom, które kiedyś Go znały, ale odeszły od Niego, niż tym, które nigdy w ogóle Go nie znały.

Kiedy doświadczacie Miłości Jezusa, a potem się od Niego odwracacie, tworzycie w swoim życiu wielką pustkę. Nic nigdy nie może zastąpić Jego Obecności. Zatem kiedy dusza próbuje powrócić do Niego, choć Mój Syn zawsze czeka na nią z wielką Miłością i cierpliwością, to ta osoba wciąż jest niepewna, jak otworzyć swoje serce.

Jeśli czujecie się odłączeni od Mojego Syna, nigdy nie powinniście się lękać wzywać Go. Nigdy nie możecie się wstydzić ukazać Mu siebie, bo On jest zawsze miłosierny i przebaczy każdemu grzesznikowi, kiedy jakaś skruszona dusza poprosi Go o to. Gdy chcecie zawołać Mojego Syna, musicie po prostu wołać do Niego, aby zabrał was do Swojego Miłosierdzia, a resztę pozostawcie Jemu.

Oto szczególna Modlitwa Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 133
Wołanie o powrót do Boga

Drogi Jezu, przebacz mi, duszy odłączonej, która wyrzekła się Ciebie, bo była ślepa.

Przebacz mi zastępowanie Twojej Miłości niepotrzebnymi rzeczami, które są bez znaczenia.

Pomóż mi zdobyć się na odwagę, aby iść u Twojego Boku,
by przyjąć z wdzięcznością Twoją Miłość i Miłosierdzie.

Pomóż mi pozostać blisko Twojego Najświętszego Serca
i już nigdy ponownie nie oddalić się od Ciebie.

Amen.

Ci, którzy nie znają Mojego Syna, a którzy chcą zostać zabrani przed Tron Boga Najwyższego, muszą odmawiać tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 134
O wiarę w Istnienie Boga

O Boże Najwyższy, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie.

Rozwiej wszystkie moje wątpliwości.

Otwórz mi oczy na prawdę o życiu po tym życiu i poprowadź mnie ku drodze do Życia Wiecznego.

Proszę, pozwól mi odczuć Twoją Obecność i przed dniem mojej śmierci udziel mi Daru prawdziwej wiary.

Amen.

Te modlitwy, drogie dzieci, niosą ze sobą wielkie Łaski i tym, którzy je odmawiają, będzie ukazana Prawda, a ich serca zostaną napełnione wielką miłością, jakiej nigdy dotąd nie doświadczyli na ziemi. Wtedy ich dusze zostaną oczyszczone.

Idźcie teraz, wiedząc, że gdy jesteście blisko Boga, zostaniecie pobłogosławieni Łaską wielkiego pokoju.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: These Prayers, dear children, come with great Graces

Wednesday, February 5th, 2014 @ 15:27

My child, it is more difficult for souls, who once knew my Son and who wandered away from Him, to come back to Him, than it is for those who never knew Him at all.

When you experience the Love of Jesus and then turn your back on Him, this creates a great void in your life. Nothing can ever replace His Presence. So when a soul tries to come back to Him and although my Son always awaits them with great Love and Patience, that person is still unsure how to open his heart.

If you feel estranged from my Son, you must never be afraid to call out to Him. You must never be ashamed to show yourself before Him, for He is Ever-Merciful and will forgive any sinner, when He is asked to do so by a remorseful soul.

When you wish to call on my Son, you must simply call on Him to take you into His Mercy and leave the rest to Him.

Here is a special Crusade Prayer (133)

A Call to return to God:

Dear Jesus, forgive me, an estranged soul, who renounced You, because I was blind.

Forgive me for substituting Your Love with useless things which mean nothing.

Help me to pluck up the courage to walk by Your Side, to accept with gratitude, Your Love and Mercy.

Help me to remain close to Your Sacred Heart and to never wander away from You again.

Amen.

Those who do not know my Son and who wish to be taken before the Throne of God, the Most High, must recite this Crusade Prayer (134).

To believe in the Existence of God.

O God the Most High, help me to believe in Your Existence.

Cast all of my doubts aside.

Open my eyes to the Truth of the life after this one and guide me towards the way to Eternal Life.

Please let me feel Your Presence and grant me the Gift of true faith before the day I die.

Amen.

These Prayers, dear children, come with great Graces and those who recite them will be shown the Truth and their hearts will be filled with a great love, which they will never have experienced on Earth before now. Then their souls will be purified.

Go now, in the knowledge that when you are close to God, you will be blessed with the Grace of great peace.

Your beloved Mother

Mother of Salvation