Jezus Do Ludzkości

Rozpoczął się plan usuwania wszystkich Moich śladów

niedziela, 26 stycznia 2014 roku, godz. 15.00

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie pozwól, aby poglądy tych ze zgorzkniałymi sercami, przeciwnych temu Dziełu, sprawiły, żebyś się wahała w Mojej Misji za dusze.

Jakie to ma znaczenie, gdy ty i Moje umiłowane, wierne dusze, które nie chcą odejść od Słowa Bożego, jesteście odrzucani? Jakie to ma znaczenie, czy wyleją oni swoją pogardę na was, czy nie? Ich ludzkie opinie, które zaprzeczają temu Słowu, są bez znaczenia w waszym dążeniu do Zbawienia Wiecznego. Kiedy oddajecie Mi chwałę i czcicie Moje święte Słowo, będziecie kuszeni ze wszystkich stron, aby odwrócić się ode Mnie.

Tak wielu odrzuci tę Misję, dopóki straszna prawda nie zaświta nad nimi, gdy będą świadkami bluźnierstw, które wyleją się z ust fałszywego proroka. Kiedy ktoś, kto zaprzecza istnieniu Trójcy Świętej, ośmiela się nosić szaty arcykapłana pod dachem Mojego Kościoła, a następnie stara się przekonać was, że to, co do tej pory uważaliście za prawdę, już nią nie jest, wtedy rozpoznacie, że duch zła ogarnął Mój Kościół od wewnątrz.

Kiedy otoczą was nowe ideologie i nowe doktryny i kiedy powiedzą wam, że rodzaj ludzki wymaga obecnie tych zmian, będzie to czas, kiedy przestanie się już odpowiadać na Boże pragnienia. A gdy zamiast tego utworzone przez człowieka doktryny, pełne błędów i skaz, będą głosić, że grzechu już nie ma, to bliski będzie czas na zniszczenie przeze Mnie Moich wrogów, jak zostało to przepowiedziane.

Znacznie więcej z was obudzi się na Prawdę i tę straszliwą hańbę, którą zostanę okryty Ja, Jezus Chrystus, w Moim Kościele na ziemi. Wierni słudzy rozpoznają tę niegodziwość i wielu z nich ucieknie. Ale gdy nadejdzie czas, że wy wszyscy będziecie mieć przed sobą ten wybór, niestety, wielu Mnie opuści i weźmie udział w praktykach pogańskich.

Rozpoczął się plan usuwania wszystkich Moich śladów. Prawda Mojego Słowa zostanie wyrugowana z waszych konstytucji i szkół, aż w końcu zostanie ona potępiona wewnątrz Mojego własnego Kościoła. Ci z was, którzy sądzą, że to nigdy nie mogłoby się zdarzyć – że Bóg nigdy by nie pozwolił na takie rzeczy – są w błędzie. Te zbrodnie są dopuszczone w ostatecznym oczyszczeniu człowieka przed Moim Powtórnym Przyjściem. Jeśli nie zachowacie czujności, niezależnie od tego, jak bardzo Mnie kochacie, zostaniecie wciągnięci do uczestnictwa w kolejnych uroczystościach, które nie będą oddawały hołdu Bogu. Jeśli one nie będą oddawały Mi czci, to musicie zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego dokonano tych zmian i dlaczego tak nagle? Odpowiedzią jest czas, bo niewiele go zostało.

Wyścig o pozyskanie dusz po obu stronach spowoduje zaciętą walkę. Jedna strona będzie przekonywać was do odrzucenia Słowa Bożego na rzecz ohydnych praktyk, które będą czcić szatana. Oszukają nawet tych, którzy są dobrze zaznajomieni z Moim Słowem, bo tak sprytnie zostanie im przedstawiona sprawa usunięcia Mnie z Mojego Kościoła. Druga strona będzie cierpiała z powodu swojej wierności nie tylko wobec tych Orędzi, ale również wobec prawdziwego Słowa Bożego danego światu w Księdze Mojego Ojca.

Wasz Jezus

The plan to remove every trace of Me has commenced

Sunday, January 26th, 2014 @ 15:00

My dearly beloved daughter, never allow the views of those with bitterness in their hearts, against this Work, make you hesitate in My Mission for souls.

What does it matter if you and My beloved faithful souls, who refuse to deviate from the Word of God, are rejected? What does it matter whether or not they pour scorn upon you? Their human opinions, which negate the Word, are of no consequence in your pursuit of Eternal Salvation. When you glorify Me and when you honour My Holy Word, you will be tempted by all sides to turn your backs on Me.

So many will reject this Mission until the awful truth dawns on them when they will witness the blasphemies, which will pour from the mouth of the false prophet. When someone who contradicts the Existence of the Holy Trinity, dares to wear the robes of a high priest under the roof of My Church and then tries to convince you that what you have known to be true, up to now, is no longer the case, you will know then that the spirit of evil has engulfed My Church from within.

When surrounded with new ideologies, new doctrines and when you are told that the human race today demands these changes, that will be the time when God’s Desires are no longer responded to. Instead, when manmade doctrines, full of error and flaws, declare sin to be no more, the time will be close for Me to destroy My enemies, as foretold.

Many more of you will wake up to the Truth and the terrible dishonour, which will be accorded to Me, Jesus Christ, in my Church on Earth. Those faithful servants will recognise the wickedness and then many of them will flee. But, when the time comes and when this choice is placed before you all, many will, sadly, desert Me and take part in pagan practices.

The plan to remove every trace of Me has commenced. The Truth of My Word will be banished in your constitutions, your schools, until finally it will be denounced within My Own Church. Those of you who believe that this could never happen – that God would never permit these things – are mistaken. These atrocities have been permitted, in the final purification of man, before My Second Coming. If you do not remain alert, irrespective of how much you love Me, you will be led into participating in a series of ceremonies, which will not pay homage to God. If they do not honour Me, then you must ask yourselves, why is this? Why have these changes been made and why, so suddenly? The answer is time – for there is little left.

The race to win over souls on both sides will result in a fierce battle. One side will convince you to reject the Word of God in favour of vile practices, which will idolise Satan. They will fool even those who are well versed in My Word, so cunningly presented will their case be to remove Me from My Church. The other side will suffer because of their loyalty, not just to these Messages alone, but to the True Word of God, given to the world in My Father’s Book.

Your Jesus