Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Czekam cierpliwie już przez bardzo długi czas, aby ponownie zgromadzić Moje dzieci w Moją Świętą Wolę

poniedziałek, 27 stycznia 2014 roku, godz. 17.18

Moja najdroższa córko, jakże bardzo się boisz, a przecież jest to w ogóle niepotrzebne. Kiedy daję światu Dar tej wielkości, czynię to z poczucia obowiązku, który rodzi się z Mojej wielkiej Miłości do wszystkich Moich dzieci.

Ostrzegam was, aby was wszystkich ochronić. Odkrywam wam część Siebie w każdym Orędziu, które daję światu. Tobie, Moja córko, ukazuję Moje wielkie pragnienie, by stać się bliskim dla Moich dzieci. Ukazuję wam Moje współczucie, radość, oburzenie, Gniew, Miłość i Miłosierdzie. Dlaczego więc, kiedy kontaktuję się w ten sposób, boicie się Mnie? Nigdy nie powinniście się bać Ojca, Który kocha całe Swoje potomstwo, a szczególnie grzeszników, którzy otwarcie bezczeszczą każde przykazanie dane wam przeze Mnie, by przyciągnąć ludzkość do Mojej czułości.

Dzieci, bądźcie gotowe przyjąć Moje wielkie Miłosierdzie. Otwórzcie swoje serca na przyjęcie Mnie, waszego umiłowanego Ojca. Przygotujcie się na powitanie Mnie i wzywajcie Mnie za każdym razem, gdy strach zakrada się do waszych myśli, kiedy próbujecie pogodzić się z tymi Orędziami. Te Orędzia są wyjątkowe. Są przedstawiane światu przez Trójcę Świętą. Uważam je za najważniejszą Misję na ziemi od czasu, gdy wysłałem Mojego Syna Jedynego, by was odkupić.

To Moje Słowo powinno być przyjmowane łagodnym i wdzięcznym sercem. Przyjmijcie Moje Słowa. Cieszcie się, wiedząc, że wszystko, co jest, pozostaje i zawsze pozostanie pod Moją władzą. Jestem wszystkim, co jest i będzie. Wszystkie decyzje co do przyszłości ludzkości i przyszłego losu świata należą do Mnie. Nigdy bym was celowo nie doprowadzał do strachu, dzieci. To, co będę czynił, to jedynie przygotowywał was do Mojego Nowego Królestwa, abyście były godne do niego wejść – tam, gdzie nie będzie już żadnego bólu i smutku.

Trwajcie w pokoju, Moje wspaniałe, pożądane dzieci. Jesteście dla Mnie wszystkim. Mam tu na myśli wszystkich z was. Wszystkich grzeszników. Wszystkich, którzy Mnie nie uznają. Wszystkich, którzy ubóstwiają szatana. Wszystkie Moje wierne dzieci. Tych, których dusze zostały porwane. Należycie tylko do Mnie. Nie pozwolę, aby ani jakakolwiek dusza została zignorowana w tej Mojej ostatniej próbie przygotowania świata na Powtórne Przyjście Mojego Syna umiłowanego.

Nikt z was nie pozostanie niedotknięty Moją miłosierną Ręką. Pozwólcie Mi otworzyć wasze serca, tak byście zostali pobłogosławieni Moją Ręką. Powiedzcie do Mnie:

Najdroższy Ojcze, wyciągnij Swoją Rękę Miłosierdzia i dotknij nią mojego ciała i duszy.

Amen.

Natychmiast odpowiem na wasze wołanie.

Idźcie naprzód, Moje maleństwa, i trwajcie w pokoju, bo Moja Interwencja będzie waszą zbawczą Łaską, nieważne, jak trudny będzie ten okres, który jest przed wami. Będę czekał, aby otworzyć drzwi do Mojego Nowego Raju z Miłością w Swoim Sercu, przywołując was, abyście przyszli do Mnie, waszego Ojca.

Czekam cierpliwie już przez bardzo długi czas, aby ponownie zgromadzić Moje dzieci w Moją Świętą Wolę. Ten Dzień jest bliski, a Moje Serce raduje się w oczekiwaniu na tę chwilę, kiedy człowiek powróci do należnego mu miejsca przy Mnie.

Wasz kochający Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: I have waited patiently a very long time to gather My children, again, into My Holy Will

Monday, January 27th, 2014 @ 17:18

My dearest daughter of Mine, how much you fear when it is so unnecessary. When I give the world a Gift of this magnitude, it is done out of a sense of duty, which is borne out of My Great Love for all of My children.

I warn you to protect you all. I reveal to you part of Me in every single Message I give you for the world. To you, My daughter, I show My great yearning to become close to My children. I show you My Compassion, My Joy, My Disapproval, My Anger, My Love and My Mercy. Why then, when I reach out like this, do you fear Me? You must never fear a Father Who loves all of His offspring and especially sinners, who openly defile every Law given to you by Me in order to draw humanity into My Tenderness.

Children, be ready to accept My Great Mercy. Open your hearts to welcome Me, your beloved Father. Prepare to greet Me and call to Me every time fear creeps into your thoughts, when you try to come to terms with these Messages. These Messages are unique. They are presented to the world by the Blessed Trinity. They are deemed by Me as being the most important Mission on Earth since I sent My Only Son to redeem you.

This, My Word, should be accepted with a gracious and thankful heart. Welcome My Words. Be content in the knowledge that all that is, remains and always will remain, within My Command. I Am all that Is and will Be. All decisions, as to the future of mankind and the destiny of the world to come, remain with Me. I would never intentionally frighten you, children. What I will do is prepare you for My New Kingdom, so that you are fit to enter it – when all pain and sorrow will be no more.

Be at peace, My beautiful, desirable children. You are everything to Me. I include here all of you. All sinners. All those who will not acknowledge Me. All those who idolize Satan. All My faithful children. Those whose souls have been snatched. You belong to Me, only. I will not let one soul be ignored in this, My last attempt, to prepare the world for the Second Coming of My Beloved Son.

Not one of you will be left untouched by My Hand of Mercy. Allow Me to open your hearts so that you will be blessed by My Hand.

Say to Me:

“Dearest Father, reach out and touch my body and soul with Your Hand of Mercy.

Amen.”

I will respond immediately to your call.

Go forth, My little ones, and be at peace, for My Intervention will be your saving Grace, no matter how difficult the period ahead will be. I will be waiting to open the Door to My New Paradise, with Love in My Heart, as I beckon you to come to Me, your Father.

I have waited patiently a very long time to gather My children, again into My Holy Will. That Day is close and My Heart rejoices in anticipation of the moment when man comes back to his rightful place beside Me.

Your loving Father

God the Most High