Jezus Do Ludzkości

Rola Mojej Matki jako Współodkupicielki zostanie w końcu dobrze i prawdziwie zrozumiana

piątek, 24 stycznia 2014 roku, godz. 20.19

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Moja Matka ukaże się po raz ostatni wszędzie w maryjnych miejscach objawień, musicie wiedzieć, że świat się zmieni i w końcu do Mnie przybiegnie. To dzięki Mojej ukochanej Matce więcej dusz zostanie do Mnie doprowadzonych. Jej rolą zawsze było służyć Mi dla dobra człowieka. A teraz rola Mojej Matki jako Współodkupicielki zostanie w końcu dobrze i prawdziwie zrozumiana.

Każdej duszy dam możliwość doświadczenia Mojej potężnej Interwencji, abym mógł ją nawrócić. Poprzez nawrócenia będę mógł uratować miliony. Złożyłem obietnicę Zbawienia i wypełniłem ją przez Moją Śmierć na Krzyżu. Teraz zbiorę dusze, przyciągnę do Siebie, a przez tę Misję wszędzie rozpowszechnię Prawdę Mojego Słowa.

Tym, którym nigdy nie dano Prawdy, zostanie ona przedstawiona po raz pierwszy. Tym, którzy otrzymali Prawdę, ale o niej zapomnieli, zostanie przypomniana przez Moją obietnicę. Tym, którzy znają Prawdę, ale zmienili ją, by dostosować do własnych pragnień, będzie przypomniane, że może być tylko jedna Prawda.

Przynoszę ludzkości Prawdę w tym czasie, gdy ich umysły są zdezorientowane, ich dusze rozdarte wątpliwościami, ale uwolnię ich od lęków. Tylko Ja, Jezus Chrystus, ich Zbawiciel, mam Moc, by interweniować w ten sposób. Tylko Ja mam Moc przynieść im pokój i dać im zbawienie, które słusznie do nich należy.

Wszystkie wątki tej Misji łączą się, by stanowić jeden kształt. Kiedy różne części połączy się i dopasuje, podobnie jak puzzle w układance, to końcowy obraz stanie się wyraźny. Wtedy wszędzie odnajdziecie Moją Obecność – we wszystkim, co wiąże się z każdą prawdziwą świętą misją daną światu przez Mojego Ojca, aż w końcu cała prawda stanie się dla wszystkich jasna.

Mój Ojciec obiecał, że ujawni światu prawdę poprzez Księgę Prawdy, jak przepowiedział prorokom Danielowi i Janowi Ewangeliście. W tym czasie Mój Ojciec przynosi wam prawdę, ale robi to stopniowo, krok po kroku, dopóki ostatnia część nie dopełni całości. Dopiero wtedy Księga Prawdy nabierze sensu. Dopiero wtedy ostateczne przeszkody zostaną pokonane, gdy większość ludzkości będzie śpiewała i radowała się w oczekiwaniu na Moje Powtórne Przyjście. Dopiero wtedy, gdy Moja Misja zostanie zakończona, ten wielki Dzień zostanie ogłoszony światu.

Idźcie w pokoju i wiedzcie, że gdy złożycie całą swoją ufność we Mnie, będę mógł wypełnić ostatnią część Przymierza Mojego Ojca i zabiorę was pod Panowanie Jego wszechmocnego Królestwa.

Wasz Jezus

My Mother’s role as Co-Redemptrix will be well and truly understood at last

Friday, January 24th, 2014 @ 20:19

My dearly beloved daughter, when My Mother makes one final appearance, at Marian apparition sites everywhere, you must know then that the world will turn and run to Me at last. It is through My beloved Mother that more souls are brought to Me. Her role has always been to serve Me for the good of man. And now, My Mother’s role, as Co-Redemptrix, will be well and truly understood at last.

I will give every soul the opportunity to witness My Powerful Intervention, so that I can convert them.Through conversion, I can save millions. The Promise of Salvation was made by Me and fulfilled by My death on the Cross. Now, I will gather the souls I will draw to Me through this Mission and spread the Truth of My Word everywhere.

Those who were never given the Truth will be presented with it for the very first time. Those who were given the Truth, but who have forgotten it will be reminded of My Promise. Those who do know the Truth, but who have changed it in order to suit their own desires, will be reminded that there can only be one Truth.

I bring humanity the Truth at a time when their minds are confused, their souls torn with doubt – but I will ease their fears. Only I, Jesus Christ, their Saviour has the Power to intervene like this. Only I have the Power to bring them peace and deliver them the salvation, which rightly belongs to them.

All the strands of this Mission are being drawn together to form a pattern. Then, when the various parts are linked and fitted together, like the pieces of a jigsaw, when all the pieces begin to merge, the final picture will become clear. Then you will find My Presence everywhere – all of which is linked to every authentic holy mission granted to the world by My Father, until finally the whole Truth will become clear to everyone.

My Father promised that He would reveal to the world the Truth, through the Book of Truth, as foretold to the prophets Daniel and John the Evangelist. My Father brings you the Truth at this time now, but He does it piece by piece, little by little until the final part makes up the whole. Only then will the Book of Truth make sense. Only then will the final hurdles be overcome, when the majority of humanity will sing and rejoice in anticipation of My Second Coming. Only when My Mission is completed will the Great Day be announced to the world.

Go in peace and know that when you place all your trust in Me, that I can complete the final part of My Father’s Covenant and take you into the Realm of His Almighty Kingdom.

Your Jesus