Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Te objawienia rozpoczną się tej wiosny, tak jak Mój Syn polecił

piątek, 24 stycznia 2014 roku, godz. 20.05

Moje drogie dziecko, niech będzie wiadomo, że objawię się raz jeszcze we wszystkich maryjnych grotach, tam gdzie na przestrzeni wieków Kościół Mojego Syna udzielił zatwierdzeń. Ukażę się w świętych miejscach, w tym w Lourdes, Fatimie, La Sallette oraz Guadalupe. Objawię się także w Garabandal. Te objawienia rozpoczną się tej wiosny, tak jak Mój Syn polecił.

Wybrane dusze zobaczą Mnie ze słońcem za głową. Dwanaście gwiazd będzie otaczało koronę cierniową i wplatało się w nią – nosił ją Mój Syn podczas Swojego Ukrzyżowania, a będzie ona umieszczona na Mojej Głowie jako znak dla wszystkich, aby podążali za Moim przykładem. Moją rolą jest prowadzenie wszystkich dzieci Bożych drogą Prawdy i zabranie ich do Mojego Syna.

Kiedy te objawienia będą miały miejsce, nie będzie żadnych wątpliwości, zwłaszcza wśród tych, którzy oddają Mi cześć, że mówię prawdę, gdy twierdzę, że wkrótce ostatnia droga, która zaprowadzi was do Mojego Syna, w tym końcu czasów, wiedzie przez Księgę Prawdy.

Kiedy pójdziecie za Mną, swoją Matką, zabiorę was i poprowadzę do Mojego Syna. Mój Syn obiecał wiele cudów, więc może otworzyć wam oczy na proroctwa, które dał światu w Mojej własnej Misji. Wielu nie uznaje, że objawiłam się w tych szczególnych miejscach objawień, i zlekceważy ich znaczenie dla zbawienia dusz.

Kiedy po raz ostatni ukażę się w tych miejscach i przedstawię się jako Matka Zbawienia, będziecie wiedzieli, że ta Misja jest Moją ostatnią Misją i że wszystkie objawienia prowadzą do tego ostatecznego objawienia, aby przynieść światu Zbawienie, co jest naturalnym prawem każdego.

Radujcie się, bo te dni są bliskie i gdy usłyszycie o tych objawieniach, wiedzcie, kiedy to proroctwo się spełni, że mogło ono pochodzić tylko ode Mnie, waszej umiłowanej Matki, Matki Zbawienia, Matki Boga.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: These apparitions will begin this Spring, as my Son has instructed

Friday, January 24th, 2014 @ 20:05

My dear child, let it be known that I will make one more appearance at all the Marian grottos, which were approved by my Son’s Church, over the centuries.

I will make myself known in Sacred sites, which will include Lourdes, Fatima, La Salette and Guadalupe. I will also appear at Garabandal. These apparitions will begin this Spring, just as my Son has instructed.

I will be seen, by chosen souls, with the sun behind my head. There will be twelve stars encircled and woven around the crown of thorns, which was worn by my Son during His Crucifixion, placed upon my head, as a sign for all to follow my example. My role is to lead all of God’s children along the Path of Truth and take them to my Son.

When these apparitions take place, there will be no doubt, especially amongst those who pay homage to me, that I speak the Truth when I say that soon the final Path, which will bring you to my Son, in these the end times, will be through the Book of Truth.

When you follow me, your Mother, I will take you and guide you towards my Son. My Son has promised many miracles, so that He can open your eyes to the prophecies He gave the world, through my own Mission. Many do not accept that I appeared at these special apparition sites and dismiss their importance in the salvation of souls.

When I appear one last time at these sites and present myself as the Mother of Salvation, you will know then that this Mission is my last and that all apparitions lead to this final one to bring the world the Salvation, which is the birthright of every single person.

Rejoice, for these days are close and when you hear of these things, then know that this prophecy, when fulfilled, could only have come from me, your beloved Mother, the Mother of Salvation, Mother of God.

Your beloved Mother

Mother of Salvation