Jezus Do Ludzkości

Wszystkie dzieci Boga są częścią Jego niezwykłej rodziny

sobota, 28 grudnia 2013 roku, godz. 23.36

Moja szczerze umiłowana córko, wielu, którzy wierzą w Boga, ma tylko mgliste pojęcie o tym, Kim On jest i dlaczego stworzył świat.

Mój Ojciec jest Miłością. Wszyscy, którzy Go otaczają, kochają Go dokładnie tak, jak można sobie wyobrazić miłość do bardzo kochanego ojca. Bycie z Nim jest najbardziej naturalnym uczuciem i wszyscy w Niebie są z Nim w pełnej jedności. Czują się miłowani, bardzo kochani, a to daje im pełne poczucie przynależności. Kiedy wszyscy, którzy są wyróżnieni w Królestwie Mojego Ojca, jednoczą się z Nim, to doświadczają zachwytu, który nie przypomina niczego, co jest wam znane na ziemi. Kiedy idziecie za Mną, Jezusem Chrystusem, i łączycie się w jedności ze Mną, poznacie Mojego Ojca i także doświadczycie tego poczucia przynależności.

Wszystkie dzieci Boże są częścią Jego niezwykłej rodziny i każde z nich jest kochane przez Niego z trwałą żarliwością. Wy, którzy jesteście obdarzeni Łaskami z Nieba i odczuwacie bliskość Mojego Ojca, musicie wiedzieć, że z jednej strony odczujecie bojaźń, gdy będziecie z Nim rozmawiali w swoim sercu. Ale z drugiej strony poczujecie się kochani i instynktownie będziecie wiedzieli, choć będzie to niepojęte dla waszego rozumu, że jesteście Jego dziećmi. Dotyczy to wszystkich dzieci Bożych, bez względu na wiek. Bo w Królestwie Bożym wiek nie istnieje. Wszystkie dusze są wywyższone, w zależności od swojego statusu i tego, jak wypełniły Wolę Mojego Ojca.

O, jak bardzo Mój Ojciec został zapomniany i jak błędnie się Go rozumie. On nie jest groźny. Jednak Jego Sprawiedliwość jest ostateczna. On jest kochający i sprawiedliwy i zrobi wszystko, co tylko może, żeby odnowić świat, by był gotowy na właściwe przyjęcie Mnie, Jego Syna umiłowanego.

Nigdy nie wolno wam uważać, że nie powinniście się zwracać do Mojego Ojca, ponieważ On jest waszym Ojcem, Wszechmocnym, Który wydał rozkaz, by zapoczątkować życie i wydaje rozkaz, aby życie zostało odebrane. Przestrzegajcie przykazań Mojego Ojca. Przyjmijcie z wdzięcznością Jego Dar Moich Narodzin, Śmierci i Zmartwychwstania, a Życie Wieczne będzie należało do was.

Wasz Jezus

All of God’s children are part of His extraordinary family

Saturday, December 28th, 2013 @ 23:36

My dearly beloved daughter, many who believe in God, have only a vague idea as to Who He is and why He created the world.

My Father is Love. All who surround Him love Him, just as you would imagine the love for a much cherished father. Being with Him is the most natural feeling and everyone in Heaven is in complete union with Him. They feel cherished, much loved and this brings them a complete sense of belonging. When all those who are favoured in My Father’s Kingdom unite with Him, they experience an ecstasy like nothing you know on Earth. When those of you who follow Me, Jesus Christ, and join in union with Me, get to know My Father, you too will experience this sense of belonging.

All of God’s children are part of His extraordinary family and each one is loved by Him with an abiding passion. For those blessed with the Graces from Heaven, and who feel close to My Father, you must know that you will feel a sense of awe when you speak with Him in your heart – on the one hand. But on the other hand, you will feel loved and with an instinct, which you will not understand, you will know that you are His child. This applies to all of God’s children, irrespective of age. For in God’s Kingdom age does not exist. All souls are elevated according to their status and how they fulfilled the Will of My Father.

Oh how My Father has been forgotten and how much He is misunderstood. He is not fearsome. Yet, His Justice is Finite. He is loving and fair and will do all He can to renew the world, so that it is prepared properly to receive Me, His beloved Son.

You must never feel that you cannot call on My Father, for He is your Father, the Almighty One, Who gave the Command for life to begin and Who gives the Command for life to be taken away. Follow My Father’s Commandments. Accept with gratitude His Gift of My birth, death and resurrection and Eternal Life will be yours.

Your Jesus