Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Mój Syn polecił Mi przynieść światu to ważne Orędzie

sobota, 28 grudnia 2013 roku, godz. 23.50

Moje dziecko, Mój Syn polecił Mi przynieść światu to ważne Orędzie. On pragnie, aby wszyscy mający rodziny i przyjaciół, którzy odrzucają Boga i zapierają się Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, koniecznie się dowiedzieli, że obsypie On ich Swoimi Łaskami, gdy będziecie odmawiali za nich tę szczególną Modlitwę Krucjaty. Kiedy będziecie odmawiali tę modlitwę, On okaże każdemu z nich wielkie współczucie i odkupi ich oraz odciągnie znad krawędzi rozpaczy.

Modlitwa Krucjaty 131
Modlitwa o Miłosierdzie

O moja droga Matko Zbawienia, proszę, zwróć się z prośbą do Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby udzielił Miłosierdzia [wymień tutaj imiona] podczas Ostrzeżenia i ponownie w Dniu Ostatecznym, zanim staną oni przed Twoim Synem.

Proszę, módl się, aby każdy z nich został zbawiony i cieszył się owocami Życia Wiecznego.

Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do Swojego Syna, aby została im ukazana Jego Obecność i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask.

Amen.

Dzięki tej Misji Mój Syn wyleje nadzwyczajne Łaski na dusze, które potrzebują Jego Miłosierdzia. On zawsze będzie hojny, gdy dusze będą żyły zgodnie z Jego świętym Słowem i przyjmą Go do swoich serc.

Idźcie naprzód i cieszcie się, bo jest to jeden z najbardziej niezwykłych Darów, jakie dał On wszystkim, którzy odpowiedzieli na to wezwanie z Nieba.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: My Son has instructed me to bring the world this important Message

Saturday, December 28th, 2013 @ 23:50

My child, my Son has instructed me to bring the world this important Message. He desires that all those who have family and friends, who reject God and who deny my beloved Son, Jesus Christ, must know that He will shower them with His Graces when you recite this special Crusade Prayer for them. When you say this Prayer, He will show each of them great Compassion and He will redeem them and pull them back from the brink of desolation.

Crusade Prayer (131)

The Mercy Prayer

O my dear Mother of Salvation, please ask your Son, Jesus Christ, to grant Mercy to (name all here…) during The Warning and again on the final Day, before they come before your Son.

Please pray that each of them will be saved and enjoy the fruits of Eternal Life.

Protect them, every day, and take them to your Son, so that His Presence will be shown to them and that they will be granted peace of the spirit and attain great Graces.

Amen.

My Son will, because of this Mission, shower extraordinary Graces on souls who are in need of His Mercy. He will always be generous when souls live according to His Holy Word and welcome Him into their hearts.

Go forth and rejoice, for this is one of the most extraordinary Gifts He has given to all those who have responded to this Call from Heaven.

Your beloved Mother

Mother of Salvation