Jezus Do Ludzkości

Moje plany uratowania całego świata są gotowe i żadnej duszy nie pozwolę tak łatwo odejść

czwartek, 26 grudnia 2013 roku, godz. 14.20

Moja szczerze umiłowana córko, Moim pragnieniem jest pocieszyć was wszystkich w tym czasie. Moje plany uratowania całego świata są gotowe i żadnej duszy nie pozwolę tak łatwo odejść. Każde dziecko Boże jest zdolne do miłości – nawet to, które jest oddzielone od Boga. Każda dusza urodziła się z Darem Miłości – Darem od Boga, Który w niej mieszka, nawet wtedy, jeśli ona Go nie rozpoznaje.

Miłość jest cechą, która jest znienawidzona przez szatana, ponieważ Bóg jest Miłością. Każdy, kto kocha inną osobę, czuje w sercu radość. Miłość jest najbardziej naturalnym uczuciem i jest tym, co podtrzymuje Światło Boga w świecie ciemności. Szatan przy każdej okazji będzie atakował miłość. Wyrwie ją tym, którym będzie mógł, a miłość zastąpi wieloma nikczemnymi namiastkami. Kiedy atakuje on sakrament małżeństwa, osłabia miłość wewnątrz każdej takiej jedności, dopóki nie zostanie tylko nienawiść. Zerwie przyjaźnie. Spowoduje podział, nieufność i nienawiść, gdziekolwiek i kiedykolwiek będzie mógł. On jest przyczyną morderstw, aktów przemocy między ludźmi, prześladowań, tortur i wojen. Kiedy szatan atakuje naturalne prawo miłości, stworzone przez Mojego Ojca, doprowadza ludzi do straszliwego bólu. Gdy zabraknie w ich życiu miłości, nie będą odczuwali spokoju. Nie będą ufali innym, gdy nie będzie miłości, a gdy w duszy człowieka jest nienawiść, to on lub ona będzie traktować innych ze strasznym okrucieństwem.

Nienawiść nie może pochodzić od Boga. Nienawiść pochodzi od diabła. Kto nienawidzi, naśladuje cechy związane z szatanem. Kiedy człowiek naśladuje szatana, to często skrywa nienawiść pod słodką i podstępną fasadą. Bardzo często ten, kto nienawidzi drugiego człowieka, twierdzi, że sam mówi tylko z miłości, podczas gdy w rzeczywistości szkodzi innym. Człowiek, który nienawidzi, będzie tak samo jak szatan pilnował się, aby nie ujawnić swojej nienawiści. Wielu powie, że działają w dobrej wierze z potrzeby bycia uczciwym. Jednak żaden czyn nienawiści nigdy nie może przynieść dobrych owoców, bo przyniesie – tak jak gnijące ciało – rozkład i potem śmierć duszy.

W Moich Oczach liczy się tylko miłość. Bądźcie pewni, że wszyscy, którzy są napełnieni miłością – do innych lub do Boga – są już uprzywilejowani. Tym, którzy są obdarzeni Łaską Boga, okażę wielkie Miłosierdzie. Tym, którzy w duszach noszą nienawiść, nie zostanie okazane Miłosierdzie, dopóki nie odkupią się w Moich Oczach. Musicie zapamiętać, że nienawiść w jakiejkolwiek formie, a zwłaszcza gdy jest realizowana w Moje Święte Imię, przyniesie tylko spustoszenie duszy.

Moja Miłość jest większa niż ta, którą odczuwa człowiek. Przekracza ona wasze pojmowanie. Ze względu na rozległość i głębokość Mojej Miłości do was, wypełnię każdego z was Moim Duchem Świętym. Moja Miłość wydobędzie miłość z waszych serc, nieważne, jak maleńka może być ona w każdej duszy. Dlatego proszę, nigdy nie traćcie nadziei, że przyniosę zbawienie całemu światu, bo Moja cierpliwość nie ma końca, a Moja Miłość jest wieczna.

Wasz Jezus

My plans to save the whole world are in place and not one soul will I let go of easily

Thursday, December 26th, 2013 @ 14:20

My dearly beloved daughter, it is My Desire to give comfort to all of you at this time. My plans to save the whole world are in place and not one soul will I let go of easily. Every single child of God has the capacity to love – even those who are separated from God. Each soul has been born with the Gift of Love – the Gift of God, Who resides within them, even if they do not recognise Him.

Love is a trait which is hated by Satan, for God is Love.E veryone who loves another person feels joy in his heart. Love is the most natural feeling and it is what keeps the Light of God aglow in a world of darkness. Satan will attack love at every opportunity. He will snatch it away from those where he can and he will replace love with many wicked substitutes. When he attacks the Sacrament of Marriage, he dilutes the love within each such union until only hatred remains. He will break up friendships. He will cause division, mistrust and hatred whenever and wherever he can. He is the cause of murder, acts of violence between people, acts of oppression, torture and war. When Satan attacks the natural law of love, created by My Father, he draws people into terrible anguish. They will feel no peace when love is missing in their lives. They will not trust others where there is no love and when there is hatred in a person’s soul, he or she will treat others with a terrible cruelty.

Hatred can never come from God. Hatred comes from the devil. He who hates emulates the traits associated with Satan. Because he imitates Satan, man will often camouflage hatred with a sweet and cunning façade. Very often he who hates another will say that they are only speaking out of love when they cause damage to others, in order to confuse them. The man who hates, just like Satan, will be careful not to reveal his hatred. Many will say that they are acting in good faith because of the need for honesty. Yet, any act of hatred can never bring good fruits, for like rotting flesh it will bring decay and then death of the soul.

Love is all that matters in My Eyes. Be assured that all those who are filled with love – either for another or for God – that they are already in favour. Those who are favoured by God will be shown Great Mercy, by Me. Those with hatred in their souls will not be shown Mercy, unless they redeem themselves in My Eyes first. You must remember that hatred in any form, and especially when carried out in My Holy Name, will bring only desolation of the soul.

My Love is greater than that felt by any man. It is beyond your comprehension. Because of the breadth and depth of My Love for you, I will fill every one of you with My Holy Spirit. My Love will draw out the love in your hearts, no matter how miniscule it may be in each soul. So, please, you must never give up hope that I will bring salvation to the whole world, for My Patience is endless and My Love eternal.

Your Jesus