Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Proszę, abyście rozpoczęli teraz Nowennę Zbawienia

niedziela, 1 grudnia 2013 roku, godz. 16.12

Moje dziecko, jestem Niewiastą obleczoną w słońce, a jest to słońce, które oznacza Światło Boga na świecie. Bez słońca nie ma światła. Bez światła nie ma życia. Bez Boga jest tylko śmierć.

Moja rola Matki Zbawienia, kiedy będę wspomagać Mojego Syna w Jego ostatniej Misji, Jego ostatecznym planie dopełnienia Przymierza Jego Ojca, aby dać zbawienie każdej duszy, polega na tym, że zrobię wszystko, co w Mojej mocy, aby przyprowadzić Mu dusze, których On tak bardzo pragnie. Chciałabym, aby było wiadome, że zostałam ustanowiona nie tylko Królową Nieba, lecz także Królową dwunastu plemion Izraela. Dwanaście narodów będzie panować w Nowym Jeruzalem. Dwanaście gwiazd w koronie, którą nałożył na Moją głowę Mój umiłowany Syn, Jezus Chrystus, w czasie Mojej koronacji, oznacza to proroctwo. Każda z tych gwiazd reprezentuje jeden z dwunastu narodów, które się wyłonią w Dniu Sądu.

Wszystkie dusze, w tym te, które powstaną z martwych, jak i te, które obecnie żyją na świecie, a które pozostaną w świetle Boga, przejdą do Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Połączą się one w jedno w jedności z Moim Synem i zmartwychwstaną z doskonałym ciałem i duszą, tak jak miało to miejsce, kiedy Mój Syn powstał z martwych. Ten stan doskonałości jest największym Darem od Boga i udowadnia, jak On jest miłosierny. To jest zbawienie, które Mój Syn obiecał, gdy cierpiał Konanie na Krzyżu. I dzięki Jego wielkiej Miłości do ludzkości, pragnie On uratować każdą duszę, a zwłaszcza te dusze, które są dla Niego stracone.

Daję teraz wam wszystkim szczególny Dar, pobłogosławiony przez Mojego Syna, aby wszystkim duszom została udzielona ochrona przed ogniem piekielnym i by otrzymały zbawienie. Mój Syn pragnie, by każda dusza została zbawiona, bez względu na to, jak ciężkie są jej grzechy. Proszę, abyście rozpoczęli teraz Nowennę Zbawienia. Musicie rozpocząć ją natychmiast i tak ją kontynuować, jak wam polecam, aż do końca czasu. Musicie odmawiać tę Modlitwę przez całe siedem kolejnych dni w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, rozpoczynając w poniedziałek rano. Musicie ją odmawiać trzy razy w ciągu każdego z tych siedmiu dni i przez jeden z tych dni musicie pościć. Kiedy pościcie, proszę, abyście jedli tylko jeden główny posiłek w ciągu dnia, a jako dwa pozostałe – jedynie chleb i wodę.

Oto Modlitwa, którą musicie odmawiać każdego z tych siedmiu dni.

Modlitwa Krucjaty 130
Modlitwa Krucjaty na Nowennę Zbawienia

Moja umiłowana Matko Zbawienia, proszę, uzyskaj dla wszystkich dusz Dar Zbawienia Wiecznego przez Miłosierdzie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Błagam, byś poprzez Swoje wstawiennictwo modliła się o uwolnienie wszystkich dusz z niewoli szatana.

Proszę, zwróć się z prośbą do Swojego Syna, by okazał Miłosierdzie i przebaczenie tym duszom, które Go odrzucają, ranią Go swoją obojętnością i które wyznają fałszywe doktryny i fałszywych bogów.

Usilnie Cię prosimy, droga Matko, abyś wybłagała Łaski otwarcia serc tych dusz, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy.

Amen.

Moja obietnica wspomagania Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, w Jego planie dla ludzkości jest po to, aby zebrać razem was wszystkich, którzy rozpoznajecie Moją rolę Pośredniczki Wszelkich Łask i Współodkupicielki, aby cały świat mógł się połączyć jako jedno w jedności z Jezusem Chrystusem, waszym Zbawicielem i Odkupicielem.

Idźcie w pokoju. Zawsze będę się za was modliła, drogie dzieci, i zawsze odpowiem na wasze wołanie o odkupienie ludzkości w Oczach Boga.

Wasza Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: I ask that you now begin the Novena of Salvation

Sunday, December 1st, 2013 @ 16:12

My child, I am the woman clothed with the sun and it is the sun, which represents the Light of God in the world. Without the sun, there is no Light. Without Light, there is no Life. Without God, there is only death.

My role as the Mother of Salvation, where I will assist my Son in this His final Mission, His final Plan to complete His Father’s Covenant to bring salvation to every soul, means that I will do all that I can to bring Him the souls He so desires. I wish it to be known that I have been appointed, not only the Queen of Heaven, but Queen over the twelve tribes of Israel. Twelve nations will reign in the New Jerusalem. The twelve stars, on my crown, which were placed upon my head by my beloved Son, Jesus Christ, during my Coronation, signify this prophecy. Each of these stars represents the twelve nations, which will evolve on the Day of Judgment.

All souls, including those who will rise from the dead, as well as those who are alive in the world today and who remain in the Light of God, will make the transition into the New Heaven and the New Earth. They will join as one, in union with my Son, and they will be resurrected into perfect body and soul, just as it was when my Son rose from the dead. This state of perfection is the Greatest Gift from God and proves how merciful He is. This is the salvation, which my Son promised, when he endured His Agony on the Cross. And because of His great Love for humanity, He wishes to save every single soul and, especially, those who are lost to Him.

I now give all of you a special Gift, blessed by my Son, so that all souls will be granted immunity from the fires of Hell and be granted salvation. My Son desires that every soul be saved, no matter how grievous their sin. I ask that you now begin the Novena of Salvation. You must begin this immediately and continue it, as I instruct you to, to the end of time. You must recite this Prayer for a full seven consecutive days during one calendar month, commencing on Mondays, in the morning time. You must recite it three times during each of the seven days and on one of these days you must fast. By fasting you are requested to eat only one main meal during the day and then bread and water only at the other two meal times.

This is the prayer you must say for each of the seven days.

Crusade Prayer (130)

Novena of Salvation Crusade Prayer:

My beloved Mother of Salvation, please gain for all souls the Gift of Eternal Salvation through the Mercy of your Son, Jesus Christ.

Through your intercession, I plead that you will pray to release all souls from bondage to Satan.

Please ask your Son to show Mercy and forgiveness for those souls who reject Him, hurt Him with their indifference, and who adore false doctrine and false gods.

We beseech you, dear Mother, to beg for the graces to open the hearts of those souls who are most in need of your help.

Amen.

My promise to assist my Son, Jesus Christ, in His Plan for humanity is to draw all of you, who recognise my role as Mediatrix of All Graces and Co-Redemptrix, together, so that the whole world can unite as one in union with Jesus Christ, your Saviour and Redeemer.

Go in peace. I will always pray for you, dear children, and I will always respond to your call to redeem mankind in the Eyes of God.

Your Mother

Mother of Salvation