Jezus Do Ludzkości

Nigdy ponownie nie będę chodził w ciele

wtorek, 3 grudnia 2013 roku, godz. 19.45

Moja szczerze umiłowana córko, wszystkich tych, którzy będą mówili, że przychodzą w Moje Imię, i będą twierdzili, że przygotowują drogę dla Pana, będzie można usłyszeć w każdej części świata – wiele głosów, wielu proroków, wielu kłamców – a żaden z nich nie będzie miał upoważnienia od Boga.

Bądźcie czujni, zwłaszcza gdy usłyszycie proroka, który powie, że ma obowiązek przygotować was na Moje Powtórne Przyjście. Kiedy usłyszycie te rzeczy i kiedy powiedzą wam, że pojawię się na świecie zarówno w ciele, jak i duszy, wiedzcie, że nie jest to prawda. Powtarzam raz jeszcze Moje ostrzeżenie dla świata – nigdy ponownie nie będę chodził w ciele. Za pierwszym razem przyszedłem w ciele, ale gdy powrócę, przyjdę dokładnie w ten sam sposób, w jaki opuściłem ziemię – na obłokach.

Wkrótce zobaczycie wielkie czyny, które będą uważane za wielkie dzieła w ramach przygotowań na Moje Powtórne Przyjście. Wiele starannie wyreżyserowanych cudownych uzdrowień zostanie przedstawionych światu przez tych wrogów Boga, którzy powiedzą, że są ode Mnie. Wielu będzie tak zaskoczonych, że ulegną temu nikczemnemu oszustwu. Tak wiele cudów, wielkich dzieł – wszystkie zostaną uznane za dzieła uczynione Ręką Boga – przekona nawet sceptyków, że nastąpiły boskie cuda. Ci fałszywi przedstawiciele, którzy powiedzą, że prowadzą Mój lud, zostaną obsypani wielkimi pochwałami. Wkrótce świat otwarcie oświadczy, że ci oszuści są żyjącymi świętymi, a niedługo potem przedstawią antychrysta.

Wszystkie te przygotowania były planowane od siedmiu lat, a szybkość, z jaką są wprowadzane tak radykalne zmiany, nie jest przypadkowa. Moje Powtórne Przyjście stanie się stałym punktem dyskusji. Wszyscy zostaną poproszeni o przygotowanie się do tego wielkiego Wydarzenia, ale błędy w doktrynie chrześcijańskiej będą liczne. Tylko ci, którzy mają otwarte oczy, którzy widzą Prawdę, i ci, którzy nie boją się stanąć w obliczu Prawdy, dostrzegą te fałszerstwa. I będzie to dla nich stanowić bardzo ciężkie brzemię. Wśród wszystkich tych okrzyków, wspaniałych pochwał, którymi będą obsypani ci, którzy ukradli Tron Mądrości, mało się będzie mówiło o Moim świętym Słowie. Będzie się mówiło jedynie o znaczeniu dobrych uczynków. Ani słowa o pracy koniecznej do uzyskania zbawienia zgodnie ze Słowem Bożym.

Kiedy świecki świat w końcu ustąpi i połączy siły z fałszywymi oszustami, którzy przejmą świątynię Boga, wkrótce nastanie czas na największą ohydę. Nastąpi to wtedy, gdy zostanie stworzona świątynia, by stała się siedzibą dla antychrysta. Do tego czasu ci, którzy będą czcili antychrysta, będą już liczeni w miliardach. Jednak ci, którzy znają prawdę, nie będą musieli długo czekać, ponieważ panowanie bestii będzie bardzo krótkie. I wtedy rozlegnie się trąba. W tym dniu ci wrogowie Boga zostaną wrzuceni do jeziora ognia, dokładnie tak, jak to zostało przepowiedziane.

Zapamiętajcie te proroctwa. Wydarzą się tak, jak zostały zapowiedziane – ci oszuści, którzy powiedzą, że przychodzą w Moje Imię, będą kochani, oklaskiwani i ubóstwiani. Ci, którzy rzeczywiście przychodzą w Moje Imię, będą pogardzani i nienawidzeni. Ale z ich ust wyjdzie Ogień Ducha Prawdy i przez ich cierpienie będzie zbawionych wielu innych, którzy inaczej nie zostaliby uratowani.

Wasz Jezus

I will never walk in the flesh again

Tuesday, December 3rd, 2013 @ 19:45

My dearly beloved daughter, all those who say they come in My Name and claim that they are preparing the way for the Lord will make themselves be heard in every part of the world – many voices, many prophets, many liars – all of them, without the Authority of God.

Be alert when you hear, especially, the prophet who tells you that he has a duty to prepare you for My Second Coming. When you hear of these things and when you are told that I will appear in the world, in both body and soul, know that this is not the Truth. I repeat again, My Warning to the world. I will never walk in the flesh again. I came, the first time, in the flesh, but when I come again I will come in exactly the same way in which I left the Earth – in the clouds.

Soon you will be shown great acts, which will be deemed to be great works in the preparation for My Second Coming. A number of carefully staged miraculous cures will be presented to the world by those enemies of God who will say that they are of Me. Many will be so taken aback that they will fall for this wicked deceit. So many wonders, great acts – all deemed to be by the Hand of God – will convince even the skeptics that divine miracles have occurred. Great accolades will be showered down on those false representatives, who say they lead My people. Soon the world will openly declare that these imposters are living saints and it won’t be long before they introduce the antichrist.

All of this preparation has been planned for seven years and the speed in which such radical changes are being introduced is no coincidence. My Second Coming will become a regular discussion point. All will be asked to prepare for this Great Event, but errors in Christian doctrine will be abundant. Only those with eyes opened, who can see the Truth and those who are not afraid of facing the Truth, will see through these falsities. And for them, this will present a very heavy burden. Amid all the shouting, the lavish praises, which will be heaped on those who have stolen the Seats of Wisdom, there will be little talk of My Holy Word. All that will be talked about will be the importance of good deeds. Not one word about the work required to seek salvation, according to the Word of God.

When the secular world, finally relents and joins forces with the false imposters, who will take over the Temple of God, the time will be soon for the greatest abomination to be witnessed. That will be when the temple has been created to become the seat of the antichrist. By then, those who will adore the antichrist will be numbered in their billions. Those who know the Truth won’t have much time to wait, however, for the reign of the beast will be very short. And then the trumpet will be heard. On that day these enemies of God will be thrown into the lake of fire, exactly as prophesied.

Remember the prophecies. They will happen just as they were foretold – those imposters, who say they come in My Name, will be loved, applauded and idolised. Those who do come in My Name will be despised and hated. But from their mouths will come the Fire of the Spirit of Truth and by their suffering many others will be saved who would otherwise not have been.

Your Jesus