Jezus Do Ludzkości

Strategią szatana jest najpierw oszukać i zmylić wierzących, zanim ich zniszczy

sobota, 30 listopada 2013 roku, godz. 15.50

Moja szczerze umiłowana córko, jak Ja bardzo kocham świat. Jak bardzo tęsknię za każdą duszą, która jest w tej chwili dla Mnie stracona. Obiecuję, że będę szukał każdej pojedynczej osoby i będę starał się przyciągnąć ją do Mojego Bożego Miłosierdzia. Pragnę, aby Moja Obecność, Moja Miłość i Moje współczucie było znane każdemu z nich. Moje Łzy, które teraz ujawniam przed tobą, Moje maleństwo, płyną za tych, którzy będą odrzucali Moją Boską Interwencję i którzy w konsekwencji wpadną głową w dół w próżnię nikczemnego oszustwa.

Moja Męka będzie przeżywana na nowo, gdy Moje Ciało będzie musiało zmierzyć się z nowym biczowaniem – gdy poganie, którzy przyjdą pod fałszywą fasadą pokoju, miłości i pokory – będą deptali Mój Kościół, zanim go ukrzyżują. Mądrzy w duchu poznają Prawdę. Wojna będzie zaciekła, a główną zdobyczą, na której będzie zależało armii szatana, będą dusze wszystkich dzieci Bożych.

Dusze wierzących będą pierwszym celem szatana i na nich skoncentruje on całą swoją siłę. Strategią szatana jest najpierw oszukać i zmylić wierzących, zanim ich zniszczy. Niewierzący mało interesują szatana, bo zdobył już ich dusze i nie stanowią oni dla niego wyzwania. Mój Ojciec nie będzie stał z boku i patrzył na tę okropność, która została przepowiedziana. Zobaczycie wszelkie możliwe cuda, wszelkie wołanie z Nieba i każdą Interwencje, kiedy dojdzie do ostatecznej bitwy – największej duchowej wojny wszechczasów.

Ci, którzy urodzili się inteligentni, nie zrozumieją Prawdy, ponieważ będą analizowali to, co wytworzyli za pomocą ludzkiej logiki. Ci, którzy urodzili się z sercami przepełnionymi czystą miłością do Boga, przyjmą Prawdę, nawet jeśli będzie ich wprowadzała w zakłopotanie, ponieważ ich serca należą do Boga i zostaną pobłogosławieni darem rozeznania. Ci, którzy walczą ze Słowem Boga i Interwencją Mojego Ojca ratującą dusze i którzy starają się uniemożliwić Mu ratowanie dusz, zostaną surowo osądzeni.

Gdy trwa walka o dusze, musicie zwrócić się do Mnie i zawsze Mnie prosić o podtrzymanie was, abym was chronił i pocieszał. Jeśli będziecie ze Mną, będziecie cierpieli to straszne spustoszenie ze spokojem, który was zaskoczy. Ale jeśli nie potraficie Mi zaufać i całkowicie Mi się oddać, zauważycie, że próby, które was czekają w Moim Kościele, będą prawie niemożliwe do przetrwania, tak bardzo będą bolesne.

Nigdy nie wolno wam zapominać, że Bóg jest wszechmogący i że szatan nie może wygrać tej wojny o dusze. Niestety, wielu nie będzie na tyle silnych w swojej wierze ani nie będzie miało zdolności do rozpoznania oszustwa, z którym będą musieli się zmierzyć w Moje Imię, i nigdy nie będą w stanie odkupić się przede Mną. Są to dusze, które w tym czasie sprawiają Mi tak dotkliwy smutek.

Wasz Jezus

Satan’s strategy is to fool and deceive believers first, before he destroys them

Saturday, November 30th, 2013 @ 15:50

My dearly beloved daughter, how I so love the world. How I pine for every single soul who is lost to Me at this time. I will, I promise, seek out every single person and try to draw them into My Divine Mercy. I desire to make My Presence, My Love and My Compassion known to each one of them. My Tears, at this time, which I reveal to you My little one, are being shed for those who will refuse My Divine Intervention and who will, as a result, plunge headfirst into a vacuum of wicked deceit.

My Passion will now be relived, as My Body will have to face a new scourging when the pagans – who will come with a false façade of peace, love and humility – trample upon My Church, before they crucify it. The wise in spirit will know the Truth. The war will be bitter and the grand prize, sought by Satan’s army, will be the souls of all God’s children.

The souls of believers will be the first target of Satan and this is where he will focus all his energy. Satan’s strategy is to fool and deceive believers first, before he destroys them. The unbelievers are of little interest to Satan, for he has already won over their souls and they present little challenge to him. My Father will not stand to one side and watch this horror, which has been foretold. Every miracle, every call from Heaven and every Intervention will be witnessed as the final battle – the greatest spiritual war of all time – unfolds.

Those who were born with intelligence will be none the wiser to the Truth, for they will analyze the reality of their creation through human logic. Those born with a pure love in their hearts for God will accept the Truth, even if it confuses them, because their hearts belong to God and they will be blessed with the Gift of discernment. Those who fight the Word of God and the Intervention of My Father to save souls and who try to prevent Him from salvaging souls, will be judged harshly.

As the battle for souls continues, you must turn to Me always and ask Me to sustain you, to protect you and to comfort you. When you are with Me, you will endure this terrible desolation with a calmness which will surprise you. But if you cannot trust in Me and surrender to Me completely, you will find these trials, which lie ahead of you in My Church, almost impossible to deal with, so painful will they be.

You must never forget that God is Almighty and that Satan cannot win this war for souls. Sadly, many will not be strong enough in their faith or have the ability to recognise the deceit, which they will have to face in My Name and they will never be able to redeem themselves before Me.

These are the souls, which cause Me such bitter sorrow at this time.

Your Jesus