Jezus Do Ludzkości

Ból, prześladowanie, cierpienie, ośmieszanie i kpiny zawsze będą udziałem wybranych dusz Bożych

piątek, 29 listopada 2013 roku, godz. 16.45

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy pytasz, dlaczego Ja, Jezus Chrystus, pozwoliłem na cierpienie na świecie, to powinnaś zrozumieć Wolę Bożą. Wiele osób na świecie cierpi i zawsze tak było. Cierpienia spowodowane grzechem tworzą podziały między ludźmi. Grzech oddziela człowieka od Boga, a wtedy człowiek będzie grzeszył przeciw człowiekowi. Pozwalam na cierpienie, ponieważ przybliża ono do Mnie dusze przez oczyszczenie, które te dusze znoszą. Nie mam upodobania w cierpieniu. Natomiast jestem obecny w każdej duszy, która musi znosić ból i cierpienie. Jest to Wolą Boga, aby niektóre dusze cierpiały więcej niż inne, ponieważ przez te ofiary inne dusze, które mniej zasługują na Moje Miłosierdzie, będą mogły być uratowane.

Cierpiałem dobrowolnie podczas Mojej Męki, ale Mój ból i pokora w znacznym stopniu pokonały moc szatana. Szatan nigdy nie może się upokorzyć, ponieważ to jest niemożliwe. Tak więc przez pokorę, która wynika z bólu cierpienia, dusze mogą osłabić jego władzę nad innymi. Ból, prześladowanie, cierpienie, ośmieszanie i kpiny zawsze będą udziałem wybranych dusz Bożych. Te dusze są Mi najbliższe i Ja wykorzystam ich poświęcenie, aby przyciągnąć do schronienia zbawienia inne dusze, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia.

Ta lekcja jest bardzo trudna dla wszystkich, którzy Mnie kochają i może się wydawać niesprawiedliwa. Ale wiedzcie, że cierpienie przybliża was jeszcze bardziej do Mnie i ono da wam Życie Wieczne ze Mną w Raju. Nigdy nie obwiniajcie Boga za cierpienia na świecie, bo najpierw były one spowodowane upadkiem rodzaju ludzkiego, gdy dzieci Boże uległy grzechowi pychy.

Pycha leży u korzeni wszelkiego grzechu i jest przyczyną wielu cierpień na świecie. Pycha prowadzi do każdego innego grzechu, a ten tworzy następnie podziały w świecie i brak sprawiedliwości. Bądźcie pewni, że wkrótce świat wreszcie zrozumie prawdziwe znaczenie Woli Boga. Do tego czasu wola człowieka pokłoni się w szacunku dla Świętej Woli Mojego Ojca. Dopóki nie nadejdzie ten dzień, kiedy człowiek pozbędzie się pychy i uniży się przed Panem Bogiem, Najwyższym, nie może nastąpić koniec cierpień.

Gdy świat ostatecznie przyjmie prawdę i złożoną przeze Mnie obietnicę Powtórnego Przyjścia, otrę każdą łzę z waszych oczu. Podniosę żywych i umarłych do Chwały i będą królować w wielkim blasku w Nowym Niebie i Nowej Ziemi, kiedy staną się one jedno we Mnie. Kiedy przeżywacie cierpienie, trwajcie w pokoju, bo ono się wkrótce skończy.

Wasz Jezus

Pain, persecution, suffering, ridicule and mockery will always be the lot of those chosen souls of God

Friday, November 29th, 2013 @ 16:45

My dearly beloved daughter, when you question why I, Jesus Christ, would allow suffering in the world, then you should understand the Will of God. Many people suffer in the world and always have done so. Suffering is caused because of the fact that sin creates division amongst men. Sin separates man from God and as such, man will sin against man. I allow suffering because it brings souls closer to Me, through the purification which such souls endure. I do not delight in suffering. Instead, I Am Present in every single soul who has to endure pain and anguish. It is the Will of God that certain souls suffer more than others, because it will be through such victims that other souls, who are less deserving of My Mercy, can be saved.

I suffered willingly, during My Passion but My Pain and Humility defeated much of the power of Satan. Satan can never humble himself, because this is impossible. And so it is through humility, which ensues from the pain of suffering, that souls can dilute his power over others. Pain, persecution, suffering, ridicule and mockery will always be the lot of those chosen souls of God. Such souls are closest to Me and I will use this sacrifice of theirs to draw those other souls, who are most in need of My Mercy, into the refuge of salvation.

This lesson is very difficult for all of you who love Me and it may seem unfair. But know that suffering brings you even closer to Me and that it will yield for you Eternal Life with Me in Paradise. Never blame God for the suffering in the world, for it was caused, in the first instance, by the downfall of the human race, when God’s children succumbed to the sin of pride.

Pride is the root of all sin and it is the cause of much of the suffering in the world. Pride leads to every other sin and this then creates division in the world and a lack of justice. Be assured that very soon the world will finally understand the true meaning of the Will of God. By then, the will of man will bow in deference to the Holy Will of My Father. Until that day comes, when man rids himself of pride and humbles himself before the Lord God, the Most High, there can be no end to suffering.

When the world finally accepts the Truth and the Promise made by Me to come again, I will wipe away every tear from your eyes. I will raise the living and the dead in glory and they will reign in great splendor in the New Heaven and the New Earth, when the two will become one in Me. When you endure suffering, be at peace, as it will end soon.

Your Jesus