Jezus Do Ludzkości

Nawrócą się miliardy i po raz pierwszy rozpoznają Boga, Boga w Trójcy Jedynego

sobota, 16 listopada 2013 roku, godz. 22.17

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy przyjdę do świata z Moim Bożym Miłosierdziem, ludzie otrzymają szansę, by starać się o Moje Miłosierdzie, bo dla wielu będzie to pierwsza prawdziwa spowiedź, która stanie się ich udziałem.

Każdy, bez względu na to, kim jest, doświadczy tego wyjątkowego Mojego objawienia, pobłogosławionego władzą Mojego Ojca. Oświecenie Sumień przyniesie ze sobą wiele bólu, ponieważ smutek, jakiego doświadczą zagubione dusze, będzie tak wielki, że nie będą w stanie znieść tego wstrząsu. Wielu przepełnionych żalem osłabnie i upadnie. Jednak uświadomią sobie, jak bardzo ich dusza potrzebuje być najpierw oczyszczona, zanim będzie gotowa do wprowadzenia do Mojego wiecznego Raju. Ci ludzie będą wtedy wiedzieli, czego się od nich oczekuje, i przez jakiś czas po tym Wielkim Wydarzeniu będę cierpieli pokutę. Wielu ludzi będzie myślało, że im się to śni. Niektórzy pomyślą, że to koniec świata, ale tak nie będzie. Będzie to natomiast ostateczne Ostrzeżenie, które zostanie dane ludzkości, aby pomóc jej odkupić się przed Bogiem.

Nawrócą się miliardy i po raz pierwszy rozpoznają Boga, Boga w Trójcy Jedynego, i będą wdzięczni za to, że dany im został dowód na istnienie ich Stwórcy. Niektórzy po prostu skulą się i cofną przed Moim Światłem, które przyniesie im niesamowity ból, i ukryją się i odwrócą się plecami bez odrobiny wyrzutów sumienia w duszy. Oni odrzucą Moją Interwencję. Lecz pozostali będą się radować, gdy doświadczą Moich Promieni Miłosierdzia, bowiem te dusze będą tak bardzo wdzięczne, że doświadczyły Mojej Obecności, iż z łatwością będą przyciągane ku Mojemu Światłu, tęskniąc za Moją Obecnością, która będzie poza ich zasięgiem, ponieważ nie będzie to jeszcze czas otwarcia Bram do Mojego Nowego Raju. Tak więc będą oni wtedy musieli pokutować jako Moi uczniowie, za te dusze, które odrzuciły Moją miłosierną Dłoń.

Po tej Wielkiej Interwencji dokonanej przez Boga, aby dać ludzkości szansę na przygotowanie się do Mojego Powtórnego Przyjścia, na świecie będzie się zadawać wiele pytań. Niektórzy będą tak odmienieni w swoich duszach, że poświęcą wiele czasu, aby pomóc nawrócić się tym, których będą chcieli uratować przed oszustwem. Inni będą pełni skruchy i zajmie im trochę czasu, aby w pełni mogli zrozumieć znaczenie ofiarowania się Mnie i poświęcą wiele uwagi temu, by się ze Mną pojednać.

Wówczas wrogowie Boga będą zaprzeczali, że Ostrzeżenie w ogóle się wydarzyło, i będą oszukiwali miliony, aby uwierzyły, że było to wydarzenie kosmiczne, a całą planetę ogarnęło światło słoneczne i że było to unikalne zdarzenie spowodowane przez ruch Ziemi wokół własnej osi. Nic nie mogłoby bardziej odbiegać od prawdy. I gdy będą rozpowszechniali wszystkie te wyjaśnienia, zaprzeczą, że Bóg istnieje, i odciągną wielu ode Mnie. Niestety, wielu z nich nie powróci do Mnie, a ich dusze będą mogły zostać oczyszczone jedynie dzięki Interwencji Boga, gdy będzie On zmuszony karać Swoich wrogów w celu, by się opamiętali.

Bądźcie wdzięczni za te Łaski, bo bez tego Daru od Boga bardzo niewielu ludzi byłoby w stanie wejść przez Bramy Raju.

Wasz Jezus

Billions will convert and recognise God, the Triune God, for the first time

Saturday, November 16th, 2013 @ 22:17

My dearly beloved daughter, when I come to the world in My Divine Mercy, people will be given the chance to seek My Mercy, for this will be the first true confession many of them will have partaken in.

Everyone, no matter who they are, will experience this unique revelation of Mine, blessed by the Authority of My Father. The Illumination of Conscience will bring with it much pain, because the sorrow lost souls will experience will be such that they will not be able to withstand the shock. Many will faint and collapse, overcome with grief. But they will realise how much their soul needs to be cleansed first, before they are ready to enter My Eternal Paradise. These people will then know what is expected of them and they will suffer penance for some time, after the Great Event. Many people will think that they are dreaming. Some will think that it is the end of the world, but it will not be. It will be the Final Warning, however, which will be given to humanity to help them redeem themselves before God.

Billions will convert and recognise God, the Triune God, for the first time and they will be grateful for the proof which they will be given as to the Existence of their Creator. Some will simply cower from My Light and this will bring them incredible pain and they will hide and turn their backs without a shred of remorse in their souls. They will deny My Intervention. Then the rest will rejoice, when they experience My Rays of Mercy, for these souls will be so thankful to witness My Presence that they will gravitate towards My Light with ease and with a longing for My Presence, which will be beyond their grasp, as this will not be the time for the Gates to My New Paradise to be opened. And so, they will then have to do penance as My disciples, on behalf of those souls who will reject My Hand of Mercy.

After the Great Intervention by God, to give humanity the chance to prepare themselves for My Second Coming, the world will be asking many questions. Some will be so changed within their souls that they will devote much time in helping to convert those they want to help save from deceit. Others will be remorseful and it will take some time for them to fully understand the significance of their presentation before Me and they will spend much attention to reconciling themselves with Me.

Then the enemies of God will deny The Warning ever happened and they will fool millions into believing that it was a cosmic event, when the light of the sun overtook the whole of the planet by a one-off event, caused by the movement of the Earth on its axis. Nothing could be further from the Truth. And, while they will put forth all these causes, they will deny that God Exists and lead many away from Me. Sadly, many will not come back to Me and only with God’s Interventions, when He will be forced to punish His enemies, in order to bring them back to their senses, can souls be purified.

Be thankful for these Mercies, as without this Gift from God very few people will be able to enter the Gates of Paradise.

Your Jesus