Jezus Do Ludzkości

Przychodzę odnowić ziemię, aby uwolnić człowieka z jego nędzy, zgnębienia i grzechu

niedziela, 17 listopada 2013 roku, godz. 14.00

Moja szczerze umiłowana córko, chcę, aby świat Mnie zobaczył, swojego ukochanego Zbawiciela, Syna Człowieczego, w całej Mojej Chwale, tak by zostali przyciągnięci do Mojego Boskiego Miłosierdzia.

Chcę, aby wszyscy, zwłaszcza ci, którzy nie wierzą w Boga, zobaczyli Mnie i pierwsi do Mnie przybiegli. Troszczę się o nich w pierwszej kolejności i mówię im to. Nie znacie Mnie. Nie widzicie Mnie. Nie chcecie we Mnie wierzyć, ale Ja was kocham. Chcę, abyście byli częścią Mojego Królestwa, żebym mógł wylać na was wszystkie Dary Mojego Nowego Raju, Mojego Nowego Świata, Mojego Nowego Początku. Chcę, abyście wy, wasze rodziny, krewni i przyjaciele byli jedno ze Mną i z całą ludzkością. Musicie poczekać do tego wielkiego wydarzenia, dnia, gdy świat zostanie oświecony Moimi Promieniami i kiedy pozostanie nieruchomy przez piętnaście minut. Kiedy to zobaczycie i tego doświadczycie, nie powinniście się obawiać. Wiedzcie wtedy, że Moja Miłość jest Boska i że od tego dnia świat się zmieni nie do poznania.

Nie próbujcie uciekać ode Mnie, ponieważ przychodzę z dobrą nowiną. Przychodzę odnowić ziemię, aby uwolnić człowieka od jego nędzy, zgnębienia i grzechu. Przychodzę, aby zniszczyć wszelkie zło na świecie poprzez dostarczenie każdemu dowodu Mojego Istnienia. Kiedy będzie on wam przekazywany, musicie pozwolić Mi przygotować was do Życia Wiecznego, które wam obiecałem. Życie Wieczne to życie, które będziecie mieli ze Mną w ciele i duszy na zawsze. Uwolnię was od nędzy i usunę ból, który musicie znosić ze względu na istnienie szatana, a on zostanie wygnany na wieczność.

Nie odrzucajcie Mnie, bo Ja nie chcę was stracić. Jestem waszym Zbawieniem. Jestem Prawdą. Jestem waszym ukochanym Jezusem Chrystusem i Ja wreszcie dam się wkrótce poznać całemu światu, zwłaszcza tym, którzy we Mnie nie wierzą.

Wasz Jezus

I Am coming to renew the Earth, to free man from his misery, sorrow and sin

Sunday, November 17th, 2013 @ 14:00

My dearly beloved daughter, I want the world to see Me, their beloved Saviour, the Son of man, in all My Glory, so that they will draw into My Divine Mercy.

I want all those, especially those who do not believe in God, to see Me and run to Me first. They are My first concern and I tell them this. You do not know Me. You do not see Me. You do not want to believe in Me, but I love you. I want you to be part of My Kingdom, so I can lavish upon you all the Gifts of My New Paradise, My New World, My New Beginning. I want you, your family, your relatives and friends to be as one, with Me and the whole of humanity. You must wait until the great event, the day when the world will alight with My Rays and when it will stay still for fifteen minutes. When you see this and witness it, you must not be afraid. Know then that My Love is Divine and that the world will, from that day, change beyond recognition.

Do not try to run away from Me, for I Am coming with good news. I Am coming to renew the Earth, to free man from his misery, sorrow and sin. I Am coming to destroy all evil in the world by providing everyone with the proof of My Existence. When this is given to you, you must allow Me to prepare you for the Eternal Life I promised. Eternal Life is a life where you will live in body and soul with Me forever. I will put you out of your misery and eliminate the pain, which you have to endure because of the existence of Satan and he will be banished for eternity.

Do not reject Me, for I do not want to lose you. I Am your Salvation. I Am the Truth. I Am your beloved Jesus Christ and I, at last, will soon make Myself known to the world and especially to those who do not believe in Me.

Your Jesus