Jezus Do Ludzkości

Staniecie przede Mną samotni – nikogo obok was nie będzie

piątek, 15 listopada 2013 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, przez władzę Mojego Ojca, Boga Najwyższego, pragnę poinformować wszystkich, którzy cierpią w Moje Imię, że bliski jest czas, gdy nastąpi Ostrzeżenie.

Ci z was, którzy otrzymali wiedzę o tym Moim wielkim Dniu Miłosierdzia, wkrótce zobaczą znaki. Musicie wyznać przede Mną swoje przewinienia, abyście byli odpowiednio przygotowani na to wydarzenie, które wstrząśnie światem.

Dokonam tego wkrótce, abym mógł uratować tych ludzi, którzy odcięli pępowinę łączącą ich ze Mną, zanim będzie za późno. Musicie Mi zaufać i zbierać się na modlitwie, aby dusze, które są w ciemności, nie zginęły, zanim zostanie im udzielone uwolnienie od ich grzechów. Zajrzyjcie teraz do waszych serc i dusz i spójrzcie na nie tak, jak Ja je widzę. Co widzicie? Czy będziecie w stanie stanąć przede Mną i powiedzieć: „Jezu, czynię wszystko, czego Ty pragniesz ode Mnie, aby żyć takim życiem, jakiego Ty ode Mnie oczekujesz”? Czy powiecie: „Jezu, obrażam Cię, bo nic nie mogę na to poradzić, dlatego proszę, miej Miłosierdzie nad moją duszą”? Albo czy powiecie: „Jezu, grzeszyłem, ale tylko dlatego, że muszę się bronić”?

Staniecie przede Mną samotni – nikogo obok was nie będzie. Pokażę wam wasze dusze. Zobaczycie na niej każdą plamę. Przeżyjecie te grzechy na nowo i wtedy dam wam czas, byście Mnie poprosili, abym okazał wam Moje Miłosierdzie. Nie dlatego, że macie prawo do Mojego Miłosierdzia – ale tylko dlatego, że Ja decyduję się dać wam ten Dar.

Mój Dzień zaświta nieoczekiwanie, przez znaki, które zawczasu zostaną wam pokazane.

Od trzech lat próbuję otworzyć wam oczy na Prawdę. Niektórzy z was ją przyjęli. Inni odrzucili Mi ją w Twarz. Teraz jest czas Mojego Miłosierdzia Bożego i tylko ci, którzy otworzyli swoje serca dla Mnie i którzy Mnie przyjmują, będą mieli możliwość odkupienia się.

Bądźcie wdzięczni za Moją bezwarunkową Miłość.

Wasz Jezus

You will stand before Me alone – with no one next to you

Friday, November 15th, 2013 @ 20:00

My dearly beloved daughter, by the Authority of My Father, God the Most High, I wish to inform all those who are suffering, in My Name, that the time is close for The Warning to take place.

Those of you, who have been given knowledge of this, My Great Day of Mercy, will see the signs shortly. You must confess your transgressions before Me, so that you will be adequately prepared for this event, which will shock the world.

I do this soon, so that I can save those people who have cut the umbilical cord, which ties them to Me, before it is too late. You must trust in Me and gather in prayer so that souls in darkness do not perish before I grant them immunity for their sins. Look now into your hearts and souls and see them as I see you. What do you see? Will you be able to stand before Me and say “Jesus, I do everything You desire of me to live the life which You expect me to.”? Will you say “Jesus, I offend You, because I cannot help it, so please have Mercy on my soul.”? Or will you say “Jesus I have sinned, but only because I need to defend myself.”?

You will stand before Me alone – with no one next to you. I will show you your soul. You will see every stain upon it. You will relive the sin and then I will give you the time to ask Me to show you My Mercy. Not because you are entitled to My Mercy – but only because I decide to give you this Gift.

My Day will dawn, unexpectedly, through the signs which will be shown to you in advance.

I have spent three years trying to open your eyes to the Truth. Some of you have accepted it. Others have thrown it back in My Face. Now is the time of My Divine Mercy and only those who open their hearts to Me, and who accept Me, will be given the chance to redeem themselves.

Be thankful for My unconditional Love.

Your Jesus