Jezus Do Ludzkości

Rozpoczęły się kary Mojego Ojca, a świat doświadczy większej liczby wstrząsów ekologicznych

wtorek, 12 listopada 2013 roku, godz. 15.52

Moja szczerze umiłowana córko, błędem jest sądzić, że w tym czasie Bóg nie wymierzyłby światu Swojej Sprawiedliwości. Rozpoczęły się kary Mojego Ojca, a świat doświadczy większej liczby wstrząsów ekologicznych, zaczyna się bowiem oczyszczanie ziemi.

Przygotowania są obecnie w toku i wkrótce wrogowie Boga zostaną usunięci i ukarani, ponieważ oni nigdy nie zwrócą się z prośbą o Moje Miłosierdzie. Gniew Mojego Ojca jest wielki i biada tym, którzy przeciwstawiają się Słowu Bożemu, bo oni zostaną powaleni i podeptani, gdy ostateczne oczyszczenie ziemi zderzy się z zarazą złego ducha – wszystko nastąpi w tym samym czasie.

Kiedy zobaczycie, że żywioły natury reagują gwałtownie, będziecie wiedzieli, że opada już Ręka Sprawiedliwości. Pycha człowieka, jego obsesja na własnym punkcie, wiara we własną wadliwą inteligencję w sprawach duchowych, sprowadziła na rodzaj ludzki wylanie ognia z czterech czar na cztery krańce ziemi.

Zignorowaliście ostrzeżenia, dlatego walka o zniszczenie grzechu naprawdę na dobre się rozpoczęła.

Jezus Chrystus
Syn Człowieczy

My Father’s punishments have begun and the world will witness many more ecological upheavals

Tuesday, November 12th, 2013 @ 15:52

My dearly beloved daughter, it is a mistake to believe that God would not mete out His Justice in the world at this time. My Father’s punishments have begun and the world will witness many more ecological upheavals as the purification of the Earth begins.

The preparations are now underway and soon the enemies of God will be weeded out and punished, for they will never turn and ask for My Mercy. My Father’s Anger is great and woe to those who defy the Word of God, for they will be felled and trampled upon, as the final cleansing of the Earth will clash with the infestation of the evil one – all at the same time.

When you see nature’s elements react fiercely, you will know that the Hand of Justice has fallen. The pride of man, his self-obsession and his belief in his own flawed intelligence in spiritual matters, have brought upon the human race the outpouring of fire from the four bowls upon the four corners of the Earth.

You have ignored the warnings and so the battle to destroy sin has well and truly commenced.

Jesus Christ

Son of Man