Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Zbawienie należy do was jedynie dzięki pojednaniu z Bogiem

niedziela, 10 listopada 2013 roku, godz. 15.20

Moje dziecko, Moją rolą, Matki Zbawienia, jest przypominanie wam o tym wszystkim, co powiedziałam na przestrzeni wieków. Miłujcie się wzajemnie, tak jak Mój Syn was miłuje. Wszystkim okazujcie współczucie, a zwłaszcza tym, którzy was prześladują. Słuchajcie tego, co objawiłam wizjonerom w La Salette i Fatimie, i rozważajcie to w szczegółach. Bardzo niewiele z tego, co poleciłam, zostało przez was zrealizowane. Moje ostrzeżenia zostały odrzucone i konsekwencje ignorowania tego, co zostało wam przekazane, staną się teraz rzeczywistością.

Kiedy Niebo objawia orędzia ludzkości, jest to podobne do nawiązywania kontaktu z wielką kamienną twierdzą. Niektóre z Moich objawień przesączyły się i posłuchano ich. Wiele z nich po prostu zostało odrzuconych przez tych, którzy mają małą wiarę, i twierdza stała się niedostępna dla interwencji z Nieba, danej wam, aby zwiększyć waszą wiarę i aby chronić was w Ramionach Boga.

Moja rola Współodkupicielki oznacza, że Moja moc przeciw diabłu została wzmocniona w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy wcześniej nie zostało Mi to udzielone przez Boga. A teraz przychodzi ten czas, gdy całe nabożeństwo do Mnie będzie starannie usuwane przez wrogów Mojego Syna. Kiedy szacunek do Mnie będzie pośpiesznie odrzucany i gdy prośba, by chronić państwa przed komunizmem, będzie wypaczana, wtedy Moje życzenia nie zostaną już wypełnione. Od teraz będzie rzadkością przyznawanie Mnie, Matce Boga, oficjalnego patronatu nad kościołami Mojego Syna na ziemi. Będą wystrzegać się Mojej Mocy przeciwko bestii poprzez usuwanie z wielu kościołów katolickich Mojego obrazu, Mojego Różańca świętego i innych nabożeństw do Mnie.

Następnie ze świątyń Boga zostaną usunięte wszelkie ślady Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, w ramach przygotowań dla bestii, który nadejdzie i zasiądzie na tronie w najwyższej świątyni Boga. Prawdziwe znaczenie pojednania z Chrystusem zostanie zmienione wtedy, kiedy będą mówili, że jeśli będziecie prowadzić dobre życie, to nie ma już potrzeby prosić Boga o przebaczenie za swoje grzechy. Ludzie zaczną wierzyć w swoje własne poglądy dotyczące tego, co czyni ich dobrymi w Oczach Boga. Ale nigdy nie wolno wam zapominać, że zbawienie, Dar dla wszystkich grzeszników na świecie, nigdy nie może się stać ich własnością, jeśli najpierw nie poproszą Boga o przebaczenie im. To jest istota Przymierza, które zostało uzyskane dla rodzaju ludzkiego poprzez Śmierć Mojego Syna na Krzyżu. Jezus Chrystus zdobył dla świata zbawienie od grzechów i Dar Życia Wiecznego. Aby otrzymać ten Dar, musicie prosić Boga, by przebaczył wam wasze grzechy.

Zbawienie należy do was jedynie dzięki pojednaniu z Bogiem.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Salvation is yours only through reconciliation with God

Sunday, November 10th, 2013 @ 15:20

My dear child, my role as Mother of Salvation is to remind you of all that I have told you down through the centuries. Love one another as my Son loves you. Show compassion for everyone and especially for those who persecute you. Listen to what I revealed to visionaries at La Salette and Fatima and study them in great detail. Very little of what I instructed was carried out by you. My warnings were dismissed and the consequences of ignoring what was given to you will now become a reality.

When Heaven reveals messages to humanity, it is like communicating to a large stone fortress. Some of my revelations seeped through and were followed. Many were simply discarded by those of little faith, and the fortress became impenetrable against the intervention from Heaven, given to you to increase your faith and to keep you safe in God’s Arms.

My role as Co-Redemptrix means that my power against the devil has been strengthened, in a way that has not been granted to me by God before. So now is the time when all devotion to me will be carefully dismissed, by the enemies of my Son. When veneration to me is rushed through and when the request to safeguard countries against Communism is twisted, then my wishes will not have been carried out. I will, from now on, be a rarity in the official patronage normally afforded me, the Mother of God, in my Son’s Churches on Earth. My power against the beast will be avoided by the removal of my image, my Holy Rosary and other devotions to me from many Catholic Churches.

Then, the temples of God will remove all traces of my Son, Jesus Christ, in preparation for the beast, who will come and sit on the throne in the highest temple of God. Then the true meaning of reconciliation with Jesus Christ will be adapted when they will say that it is no longer necessary to ask God to forgive you for your sins, if you lead a good life. People will start to believe in their own views as to what makes them good in the Eyes of God. But you must never ever forget that salvation, a Gift to every single sinner in the world, can never become theirs unless they ask God to forgive them first. This is the kernel of the Covenant, which was gained for the human race by my Son’s death on the Cross. Jesus Christ won, for the world, the salvation from sin and the Gift of Eternal Life. In order to receive this Gift you must ask God to forgive you for your sins.

Salvation is yours, only through reconciliation with God.

Your beloved Mother

Mother of Salvation