Jezus Do Ludzkości

Pierwszy znak będzie taki, że Ziemia zacznie się szybciej obracać. Drugi znak będzie dotyczył słońca, które wyłoni się większe, jaśniejsze i zacznie się obracać

wtorek, 12 listopada 2013 roku, godz. 20.30

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Mój Czas się zbliża, wielu będzie pogrążonych we śnie, ale ci, którzy są pobłogosławieni otwarciem oczu na Moje Światło, rozpoznają znaki. Otrzymają błogosławieństwa, aby się przygotować, i tylko ci, którzy się Mnie trzymają, będą w stanie przetrwać te zmiany.

Im bardziej zbliża się Dzień Mojego Wielkiego Przyjścia, tym więcej ludzi, którzy mówią, że kochają Boga, oddali się ode Mnie. Nawet ci, którzy mówią, że są święci i będą się wywyższali w hierarchii Mojego Kościoła na ziemi, nie będą w stanie ujrzeć prawdy. Nie zobaczą prawdy, ponieważ będą zbyt zajęci angażowaniem się w sprawy i ceremonie, które będą dla Mnie zniewagą.

Pierwszy znak będzie taki, że Ziemia zacznie się szybciej obracać. Drugi znak będzie dotyczył słońca, które wyłoni się większe, jaśniejsze i zacznie się obracać. Obok niego zobaczycie drugie słońce. Wtedy pogoda sprawi, że świat będzie wstrząsany, a te zmiany spowodują, że wiele części ziemi zostanie zniszczonych. Te kary – a będzie ich wiele – pozbawią ludzkość arogancji, tak że dusze będą błagały o Miłosierdzie Boże. Nic innego nie poruszy kamiennych serc tych, którzy wykluczyli ze swojego życia Bożą Miłość.

Grzech ludzkości będzie szybko narastał, a grzech bałwochwalstwa owinie się trzykrotnie wokół ziemi. Pogaństwo, w stroju królewskiej monarchii, przeniknie Mój Kościół na ziemi. Gdy poganie obejmą Mój Kościół, nie będzie uwielbiania Boga. Gdy poganie, ateiści i inni niewierzący, którzy otwarcie odrzucają istnienie Boga, obejmą Mój Kościół, to nie przede Mną, Jezusem Chrystusem, będą zginać kolana. Gdy Mój Kościół oświadczy, że wita z radością wszystkich, nie dajcie się oszukać. Nie znaczy to, że przyjmą pogan w Moim Kościele, by i oni mogli się pokłonić przed Moim tabernakulum. Nie, to będzie parada bałwochwalstwa przede Mną, spowodowana grzechem pychy, aby bezcześcić święte, poświęcone tabernakula. Na Moich ołtarzach będą umieszczać pogańskie symbole i będą się domagać, aby niczego niepodejrzewający parafianie kłaniali się swoim współbraciom i współsiostrom i witali ich życzliwie i z hojnością. Od wszystkich będzie się wymagać zaprzeczenia prawdzie, tak by przygarnąć fałszywych czcicieli, którzy będą tratować Moje ołtarze. Wtedy opadnie Ręka Boga.

Wojny będą się rozprzestrzeniać, trzęsienia ziemi wstrząsną czterema krańcami ziemi i głód uciśnie ludzkość, a wszystkie nikczemne gesty i zniewagi czynione przed Bogiem doprowadzą do strasznych kar. Kiedy ci, którzy przyjmują Moje Miłosierdzie, będą prowadzili Mój Kościół – każdy demon będzie przeklinał te dzieci Boże. Bóg będzie interweniował, aby je ochronić, i biada tym, którzy będą pluli w twarz swojego Stwórcy.

Nadszedł czas. Ci, którzy Mnie przeklinają, będą cierpieli. Ci, którzy idą za Mną, przeżyją te prześladowania, i doczekają dnia, kiedy przyjdę, aby objąć ich Moimi miłosiernymi Ramionami. A potem tylko ci, którzy pozostaną, bo odrzucili Moją miłosierną Dłoń, zostaną przekazani bestii, którego ubóstwiali i u którego szukali przyjemności.

Tak wiele osób będzie Mnie odrzucało aż do końca. Dwie trzecie będą pluły na Mnie, walczyły z Moją Interwencją i wykrzykiwały na Mnie wszelkiego rodzaju nieprzyzwoitości. W miarę jak ten Dzień będzie się przybliżał, nienawiść wobec Mnie będzie widoczna dla wszystkich. Nawet ci, którzy przed światem stwarzają pozory, że oddają cześć Bogu, po cichu będą Mnie przeklinali.

Dzień, w którym oszustwo bestii zostanie odsłonięte, aby wszyscy je zobaczyli, będzie dniem, którego nikt nie zapomni. Bo ten dzień, kiedy świat zobaczy oszusta, antychrysta, wynoszącego się z Moją Koroną na swojej głowie – ubranego w czerwone szaty – będzie dniem, gdy ogień wyleje się z jego ust. Gdy ohyda wreszcie dotrze do świadomości ludzi, obejmie go ogień, a on sam i wszyscy, którzy ślubowali mu wierność, zostaną wrzuceni do otchłani. A potem przyjdę, tak jak wam powiedziałem. Wzbudzę Mój Kościół i doprowadzę świat do jedności ze Świętą Wolą Mojego Ojca i w końcu zapanuje pokój.

Wszystko, co wam powiedziałem, jest prawdziwe. Wszystko, co się ma wydarzyć, wydarzy się, tak jak wam powiedziałem. Stanie się to szybko, bo mimo Mojego Gniewu, który jest spowodowany przez zakłamanie i niewdzięczność człowieka, przyjdę tylko po to, aby wreszcie doprowadzić to cierpienie do końca. Przyjdę zbawić wszystkich grzeszników, ale wielu nie będzie chciało być zbawionymi.

Bądźcie silni, Moi umiłowani wyznawcy, ponieważ będę chronił wszystkich grzeszników, którzy podczas Ostrzeżenia przyjmą Moją miłosierną Dłoń. Tak więc każde dziecko Boga, wierzące czy niewierzące, zostanie uwzględnione w tej wielkiej Interwencji z Nieba. Ale po tym czasie anioł Boży oddzieli dobrych od nikczemnych. Czas jest krótki.

Wasz Jezus

The first sign will be that the Earth will spin faster. The second sign concerns the sun, which will loom larger, brighter and begin to spin

Tuesday, November 12th, 2013 @ 20:30

My dearly beloved daughter, as My Time approaches, many will be asleep, but those who are blessed with their eyes open to My Light, will know the signs. They will also be given the blessings to prepare and only those who cling to Me will be able to endure the changes.

The closer the Day of My Great Coming draws, the more people, who say they love God, will withdraw from Me. Even those who say they are holy and exalt themselves within the hierarchy of My Church on Earth, won’t be able to see the Truth. They will not see the Truth because they will be so busy attending to matters and ceremonies, which will be insulting to Me.

The first sign will be that the Earth will spin faster. The second sign concerns the sun, which will loom larger, brighter and begin to spin. Beside it you will see a second sun. Then the weather will cause the world to shake and the changes will mean that many parts of the Earth will be destroyed. These punishments – and there will be many – will strip humanity of its arrogance, so that souls will beg for the Mercy of God. Nothing else will stir the hearts of stone of those who have shut the Love of God out of their lives.

The sin of humanity will escalate quickly and the sin of idolatry will wrap itself threefold around the Earth. Paganism, dressed like royal monarchy, will infiltrate My Church on Earth. When the heathens embrace My Church, it will not be to adore God. When pagans, atheists and other non-believers, who outwardly reject the Existence of God, embrace My Church, it will not be to Me, Jesus Christ, they will bend their knee. When My Church declares that it welcomes all, do not be fooled. It will not mean they are welcoming pagans into My Church, so that they can bow before My Tabernacle. No, it will be to parade idolatry, caused by the sin of pride, before Me, to desecrate the Holy and Sacred Tabernacles. They will place pagan symbols on My Altars and demand that unsuspecting congregations bow and accept their fellow brothers and sisters, with grace and generosity. All will be asked to deny the Truth, so as to welcome false worshippers, who will trample on My Altars. Then, the Hand of God will fall.

Wars will spread; earthquakes will shake the four corners of the Earth and famine will grip mankind and every wicked gesture and insult made before God will result in a terrible chastisement. When those who accept My Mercy lead My Church – every demon will curse these children of God. To protect them, God will intervene and woe to those who spit in the Face of their Creator.

The time has come. Those who curse Me will suffer. Those who follow Me will live through this persecution, until the Day when I come to sweep them into My Merciful Arms. And then, only those who remain, because they refused My Hand of Mercy, will be given over to the beast they idolized and to whom they sought pleasure from.

So many people will reject Me, right up to the end. Two-thirds will spit at Me, fight My Intervention and scream every kind of obscenity at Me. As the Day draws closer and closer, the hatred against Me, will be witnessed for all to see. Even those who give the world the impression that they honour God will curse Me quietly.

The day when the deceit of the beast will be exposed for all to see will be a day no one will forget. For that day, as the world will see the imposter, the antichrist, rise with My Crown on his head – dressed in the robes of red – will be the day when fire will pour from his mouth. As the horror finally sinks in, fire will envelop him and he and all those who pledged allegiance to him will be cast into the abyss. And then I will come as I have told you. I will raise up My Church and bring the world together in union with the Holy Will of My Father and peace, at last, will reign.

All I have told you is true. All that will happen will happen as I have told you. It will happen quickly, for despite My Anger, which is caused by the hypocrisy and ungratefulness of man, I come only to bring this suffering, finally, to an end. I come to save all sinners, but many will not want to be saved.

Be strong, My beloved followers, for I will protect all sinners, who accept My Hand of Mercy during The Warning. So every child of God, believers and non-believers, will be included in this Great Intervention from Heaven. But after this time, the angel of God will divide the good from the wicked. The time is short.

Your Jesus