Jezus Do Ludzkości

Chrześcijanie doświadczą największych prześladowań ze strony chrześcijan

sobota, 2 listopada 2013 roku, godz. 20.30

Moja szczerze umiłowana córko, muszę przynaglić wszystkie dzieci Boże, aby zjednoczyły się w modlitwie za Mój Kościół na ziemi.

Ciężko Mi na Sercu w tym czasie, bo tym, którzy są praktykującymi chrześcijanami, okazywana jest wielka nienawiść. Prześladowania chrześcijan wciąż będą miały miejsce we wszystkich krajach i obejmą także te kraje, które w obecnym czasie cieszą się wolnością w praktykowaniu oddawania Mi czci. Chrześcijanie doświadczą największych prześladowań ze strony chrześcijan. Najgorsze biczowanie Mojego Ciała na ziemi będzie pochodziło od wewnątrz, gdy brat zwróci się przeciwko bratu, a siostra przeciw siostrze. Wkrótce zobaczycie zapowiedź nowych modlitw, które zostaną wprowadzone przez nową liturgię.

Główne zmiany będą dotyczyły Komunii Świętej, gdy zostanie ona przedstawiona jako coś, co ma niewiele wspólnego z Moją Śmiercią na Krzyżu, kiedy oddałem Moje Ciało za wszystkich grzeszników. Głosząc, że Komunia Święta oznacza łączenie całej ludzkości jako jedno przed Bogiem, będziecie Mnie obrażali, ponieważ byłoby to sprzeczne z prawdą. Prawda nie będzie już oznaczała Prawdy, ponieważ tak wielu powtarza kłamstwa, popada w przesadę i nie pojmuje, jak łatwo można manipulować prawdą. Kiedy będzie ona przeinaczana w subtelny sposób, wielu nie zauważy zmian, gdy prawda nie będzie już przestrzegana. Kłamstwa zajmą miejsce prawdy, podzielą ludzkość i spowodują oddzielenie od Boga, co poprowadzi do zniszczenia.

Zawsze miłujcie Prawdę, bo bez niej słońce zgaśnie, księżyc nie da już światła, kiedy zapadnie noc, a gwiazdy nie będą świecić w tych dniach, które będą zapowiadać ostateczną ciemność, zanim przyjdę odzyskać Moje Królestwo.

Do tego czasu tylko Prawda będzie was ratować.

Wasz Jezus

The greatest persecution will be inflicted by Christians upon Christians

Saturday, November 2nd, 2013 @ 20:30

My dearly beloved daughter, I must urge all of God’s children to join in union and pray for My Church on Earth.

My Heart heaves at this time, for there is great hatred being shown to those who are practicing Christians. The persecution of Christians will continue in all countries and this includes all those who have, at this time, the freedom to practice their homage to Me. The greatest persecution will be inflicted by Christians upon Christians. The scourging of My Body on Earth will be at its worst from within, as brother will turn against brother and sister against sister. You will soon see the declaration of the new prayers, which will be introduced by the new liturgy.

The main changes will refer to the Holy Communion, where it will be presented as something, which bears little resemblance to My death on the Cross, when I gave up My Body for all sinners. By declaring that Holy Communion means the joining together of all of humanity, as one before God, you will insult Me, because this would be contrary to the Truth. The Truth no longer means the Truth, because so many spread lies, exaggerate and do not understand how easily the Truth can be tampered with. When twisted, in a subtle way, many will not notice the changes, when the Truth is not adhered to. Lies will take the place of the Truth, divide the human race and create the separation from God, which will lead to destruction.

Always cherish the Truth, because without it the sun will darken, the moon will no longer present light when night falls and the stars will no longer shine in those days which will signal the final darkness, before I come to reclaim My Kingdom.

By then, only the Truth will save you.

Your Jesus