Jezus Do Ludzkości

Nikogo nie upoważniam do osądzania drugiego, mówienia źle o innych ani rzucania oszczerstw na duchowość innej duszy

niedziela, 3 listopada 2013 roku, godz. 19.07

Moja szczerze umiłowana córko, sposobem na identyfikację szatańskiego ataku jest spojrzenie na to, jak zachowują się dusze, które zostały opanowane przez złego ducha. One nigdy nie będą spokojne. Będą natomiast z ogromnym wzburzeniem wykrzykiwać przekleństwa, kłamstwa i grzmieć ze złością na swoje ofiary. Szatan i jego demony straszliwie się teraz złoszczą i będą na swojej drodze atakować wszystkich i każdego, kto w tych czasach głosi Słowo Boże.

Dusze, które są pełne cech związanych z diabłem, takich jak pycha, wyniosłość i przesadny szacunek dla własnej błędnej ludzkiej inteligencji, będą pierwsze w kolejności do atakowania tych, którzy prowadzą Moją Armię Reszty. Każda taktyka, każdy czyn i każdy atak słowny będzie połączony z głęboką i trwałą nienawiścią do dusz, które oni będą atakowali. Ich ataki kończą się zawsze tym, że wy, ofiary, jesteście jakby kopnięci w brzuch – klasyczny atak szatański.

Kiedy będziecie świadkami pomówień, fałszywych oskarżeń i oszczerstw przeciwko wam, Moi umiłowani wyznawcy, będziecie wówczas wiedzieli, że one nigdy nie mogą pochodzić ode Mnie, waszego Jezusa. Nikogo nie upoważniam do osądzania drugiego, mówienia źle o innych ani rzucania oszczerstw na duchowość innej duszy, w Oczach Boga. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę sądzić człowieka za jego grzechy. Nikomu innemu nie dano tego prawa, bo ono należy wyłącznie do Mnie.

Kiedy osądzacie drugiego w Moje Święte Imię z nienawiścią w sercu, wy także będziecie sądzeni przeze Mnie według waszych uczynków. Gdy ranicie inne dziecko Boga i oświadczacie, że jest złe, wtedy także wy zostaniecie osądzeni jako źli w Moich Oczach. Oko za oko – taka będzie wasza kara. Możecie uważać, że jesteście usprawiedliwieni, gdy zniesławiacie inną duszę w Moje Imię, a jednak to wy jesteście wrogami w Moich Oczach. Ci, którzy wywyższają się przede Mną, twierdząc, że ich ludzka wiedza dotycząca spraw duchowych czyni ich lepszymi, muszą wiedzieć, że staną się oni niczym. Kiedy Mnie odrzucacie i oświadczacie, że Moje święte Słowo pochodzi z ust złego ducha, to przypieczętowujecie swój los i nigdy nie ujrzycie Mojego Oblicza. Nie otrzymacie żadnego Miłosierdzia, bo bluźnicie przeciwko Mnie.

Moje ostrzeżenie dla tych, którzy Mnie zdradzają, jest takie. Walcząc ze Mną, nigdy nie zwyciężycie. Moja Moc jest wszechpotężna. Żaden człowiek nigdy Mnie nie pokona. Jednak wielu będzie rozrywało Moje Serce, gdy będą próbowali konkurować ze Mną, ogłaszając się większymi ode Mnie i twierdząc, że ich wiedza jest lepsza od Mojej. Odejdźcie ode Mnie wy, niewdzięczni mężczyźni i kobiety – wasze grzechy bluźnierstwa nigdy nie zostaną zapomniane.

Jezus Chrystus
Zbawiciel ludzkości

I give no man the authority to judge another, to speak evil of another or to cast aspersions on the spirituality of another soul

Sunday, November 3rd, 2013 @ 19:07

My dearly beloved daughter, the way to identify a satanic attack is to look at the way in which souls, who are infested by the evil one, behave. They will never be calm. Instead, with a fierce restlessness, they will scream obscenities, lie and roar with anger at their targets. Satan and his demons are in a terrible rage right now and they will attack everyone and anyone in their path, who proclaims the Word of God, during these times.

Souls who are full of the traits, associated with the devil, such as pride, arrogance and an exaggerated respect for their own flawed human intelligence, will be the first in line to attack those who lead My Remnant Army. Every tactic, every deed, and every verbal onslaught will be laced with a deep and abiding hatred for the souls they will attack. Their attacks will always result as if you, the victims, have been kicked in the stomach – a classic satanic attack.

When you witness calumny, false accusations and slander against you, My beloved followers, you will know then that this could never come from Me, your Jesus. I give no man the authority to judge another, to speak evil of another or to cast aspersions on the spirituality of another soul, in the Eyes of God. Only I, Jesus Christ, can Judge man for his sins. No one else has been given this right, for this belongs only to Me.

When you judge another in My Holy Name, with hatred in your heart, you too will be judged by Me according to your works. When you hurt another child of God and declare them to be evil, then you too will be judged to be evil in My Eyes. An eye for an eye – this will be your punishment. You may think you are justified, when you defame another soul in My Name, but instead you are an enemy in My Eyes. Those who exalt themselves before Me, by claiming that their human knowledge of spiritual matters makes them superior, then they must know that they will become nothing. When you deny Me and declare that My Holy Word comes from the mouth of the evil one, then you have signed your destiny and you will never see My Face. No Mercy can be yours, for you have blasphemed against Me.

My warning, to those who betray Me, is this. Fight Me and you will never win. My Power is Almighty. No man will ever defeat Me. Yet many will break My Heart as they try to compete with Me, declare themselves to be greater than Me and say that their knowledge is superior to Mine. Away from Me, you ungrateful men and women – your sins of blasphemy will never be forgotten.

Jesus Christ

Saviour of Humanity