Jezus Do Ludzkości

Moi wierni uczniowie, w tym księża i wyświęceni słudzy wszystkich chrześcijańskich wyznań, pozostaną przy Moim boku

piątek, 1 listopada 2013 roku, godz. 23.17

Moja szczerze umiłowana córko, zły duch się rozprzestrzenia i ma to wpływ na tych wszystkich, którzy zaciekle sprzeciwiają się tym Orędziom. Doprowadzi to do coraz większej nikczemności, kłamstw i wyrafinowanych knowań mających na celu powstrzymanie tej Misji. Musicie ignorować tych ze złymi językami i tych, których zżera duchowa zazdrość, a którzy zrobią wszystko, aby spróbować zniszczyć tę Moją Misję przynoszącą wszystkim zbawienie.

Mówię do was wszystkich, którzy idziecie za Mną – te Orędzia są dla was zbyt ważne, abyście zwracali uwagę na tych, którzy nienawidzą was w Moje Imię. Ponieważ to Ja, Jezus Chrystus, jestem celem ich nienawiści. Pamiętajcie o tym. Jednak z powodu pychy wydaje się im, że działają w ten sposób, ponieważ Mnie kochają. Muszą oni wiedzieć, że nigdy nie dałbym nikomu pozwolenia na mówienie takich kłamstw i rozpowszechnianie nikczemnych plotek o innych duszach w Moje Imię.

Jedynie Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, mam Władzę, aby ujawnić wam prawdę w tych czasach. Prawda zaniepokoi wielu i prawda będzie gorzka do przełknięcia, a ponieważ ma tak wielką wagę, to tylko ci, którzy są silni w swojej miłości do Mnie, będą w stanie ją zaakceptować. Prawda, bez względu na to, jak trudna jest dla was do strawienia, wyzwoli was. Ona otworzy wam oczy na zło, kiedy udaje ono dobro, na złych ludzi, którzy rozpowszechniają bluźnierstwo, gdy twierdzą, że głoszą Moje Słowo, i na Moich wrogów, którzy chcą zniszczyć dzieci Boże.

Wielu fałszywych proroków, obecnych w każdym narodzie, powstanie, by głosić, że kłamstwa wylewane z ust antychrysta są prawdą. Powiedzą również, że antychryst jest Mną. Wszystko, co będą mówić o Ewangelii, będzie się wydawało poprawne i posłużą się fragmentami z Pisma Świętego, łącznie z cytowaniem Moich Słów, aby usprawiedliwić swoje nikczemne posłannictwo. Ale wy, którzy Mnie znacie, zawsze wykryjecie kłamstwa i herezje ukryte w ich tak zwanych proroczych słowach. Będą oni zaprzeczać tym Orędziom i uznają Moje Słowo za herezję. Teraz jest czas, aby oddalić wszystkie te głosy, które zachęcają was do słuchania ich, a nie Mnie. Nadal musicie przypominać sobie Prawdę zawartą w świętej Ewangelii. Musicie słuchać Mnie, gdy was pouczam.

Wkrótce wszyscy ci, którzy prowadzili Mój Kościół w przeszłości, ci wszyscy, którzy zapewniają dzieciom Bożym prawdziwe Słowo Boże w Moim Kościele, i wszyscy ci, którzy pozostaną wierni Prawdzie, zostaną zepchnięci na bok. Kościół katolicki wielokrotnie wypowie się niepokojąco co do tego, dlaczego musi się on zmienić i poprawić każdą część swojej struktury. Wykorzysta grzechy osób z Mojego Kościoła i tych, którzy Mnie zdradzili, jako uzasadnienie wywrócenia Mojego Kościoła na lewą stronę. Wielu z Moich wyświęconych sług zostanie wyeliminowanych i stanie się kozłami ofiarnymi. Wielu będzie wyśledzonych i zanim zostaną odsunięci, zostaną pozbawieni swojego dobrego imienia za pomocą kłamstw oraz innych pomówień. W ten sposób wiele wyświęconych sług zostanie odprawionych z Mojego Kościoła, aby pozwolić wrogom Boga przejąć nad nim pełną władzę z jego wnętrza. Będzie się oklaskiwało publicznie wszelkie kalumnie rzucane przez wrogów Boga na Moje wyświęcone sługi i przedstawią je jako coś dobrego, aby dobre imię Kościoła pozostało nienaruszone.

Och, jak bardzo wy wszyscy zostaniecie oszukani i jak głęboko Prawda zostanie zatajona, ukryta, a następnie zlekceważona. Wszystkie te zmiany będą w przyszłości następowały szybko, a rozprzestrzenianie się tych rzeczy zadziwi wielu. Pośród tego wszystkiego będzie panowało zamieszanie, strach, smutek i wielki niepokój. Mój Kościół będzie tak podzielony, że cała ufność w jego wnętrzu zostanie rozbita. Wytworzy to wielki lęk, a następnie, w sposób, który początkowo nie będzie się wydawał jasny, Kościół katolicki stanie się wiodącą siłą w nowej jednej światowej religii. Ta nowa obrzydliwość ogłosi wielką miłość do ubogich świata i głodujących. Ale nie będzie głosiła Mojego Słowa ani nie pozostanie wierna Mojemu Kościołowi. Jednak Mój Kościół nadal będzie żył.

Moi wierni uczniowie, w tym księża i wyświęceni słudzy wszystkich chrześcijańskich wyznań, pozostaną przy Moim boku. Moja Reszta przetrwa próbę czasu i nigdy nie umrze, bo Ja jestem Kościołem. Ja nigdy nie mogę zostać zniszczony.

Wasz Jezus

My loyal disciples, including priests and the sacred servants of all Christian faiths, will remain close by My Side

Friday, November 1st, 2013 @ 23:17

My dearly beloved daughter, the spirit of evil is spreading and it is affecting all those who viciously oppose these Messages. This will lead to more wickedness, lies and elaborate schemes designed to stop this Mission. You must ignore those with evil tongues and those who are eaten up with spiritual jealousy, who would do anything to try and destroy this, My Mission, to bring salvation to all.

I say to you, all who follow Me, these Messages are too important for you to pay any attention to those who hate you in My Name. For it is I, Jesus Christ, they are targeting. Remember that. However, their pride would have them believe that they are acting like this because they love Me. They must know that I would never permit anyone to speak such lies or spread vile rumours about another soul, in My Name.

I, Jesus Christ, the Lamb of God, only have the Authority to reveal to you the Truth in these times. The Truth will upset many and the Truth will be bitter to swallow, for it is of such magnitude that only those who are strong in their love for Me will be able to accept it. The Truth will, no matter how difficult it is for you to digest, set you free. It will open your eyes to evil, when it masquerades as good, to wicked men who spread blasphemy when they say they speak My Word and to My enemies who want to destroy God’s children.

Many false prophets, spread in every nation, will rise to proclaim that the lies poured out from the mouth of the antichrist, are the truth. They will also say that the antichrist is Me. They will say everything about the Gospels, which will seem to be accurate and will use extracts from the Holy Bible, including quotes from Me, to justify their vile missions. But to those who know Me, you will always find the lie and the heresy buried within their so-called prophetic words. They will contradict these Messages and declare My Word to be heresy. Now is the time to shut out all those voices, which urge you to listen to them, instead of Me.You must continue to remind yourselves of the Truth contained in the Holy Gospels. You must listen to Me, as I instruct you.

Soon, all those who have led My Church in the past, all those who provide God’s children with the True Word of God, within My Church, and all those who will remain loyal to the Truth, will be shoved to one side. The Catholic Church will make a number of alarming statements, as to why it has to change and amend every part of its structure. It will use the sins of those in My Church and those who betrayed Me, as the justification to turn My Church inside out. Many of My sacred servants will be weeded out and made scapegoats. Many will be sought out and falsehoods, as well as other claims, will be made against their good name before they are dismissed. This is how many sacred servants will be turned away from My Church in order to allow the enemies of God to take full control from within it. Every calumny committed by the enemies of God against My sacred servants will be publicly applauded and presented as a good thing, so that the good name of the Church remains intact.

Oh how you will all be deceived and how the Truth will be covered up, hidden and then ignored. All these changes will come about quickly, in the future, and the spread of these things will astonish many. Amidst it all, there will be confusion, fear, sadness and great distress. My Church will become so fragmented that all trust within its walls will be broken. This will create a great fear and then, in a manner which will not seem clear at first, the Catholic Church will become a leading force in the new one world religion. This new abomination will declare a great love for the world’s poor and hungry. But it will not preach My Word, nor will it remain true to My Church. My Church, however, will continue to live.

My loyal disciples, including priests and the sacred servants of all Christian faiths, will remain close by My Side. My Remnant will stand the test of time and it can never die, for I Am the Church. I can never be destroyed.

Your Jesus