Jezus Do Ludzkości

Wasze życie jest niczym więcej jak tylko ulotną chwilą w porównaniu z czasem całego waszego istnienia. Jesteście na wygnaniu

wtorek, 3 września 2013 roku, godz. 16.45

Moja szczerze umiłowana córko, Moim największym pragnieniem jest wezwać ludzi z całego świata, którzy wykreślili Mnie ze swojego życia, aby do Mnie wrócili. Wiele dusz, kierując się myślą, że Bóg w rzeczywistości nie istnieje, postanowiło zapomnieć o Mnie, ich ukochanym Jezusie. Niepokoję się o tych biednych, zdezorientowanych ludzi, bo ich szczerze kocham i tęsknię za ich towarzystwem.

Jeśli oddaliliście się ode Mnie i trudno wam pogodzić otaczający was nowoczesny, pędzący świat z prostą wiarą we Mnie, Jezusa Chrystusa, to pozwólcie Mi pomóc wam to zrozumieć. Jesteście oddzieleni ode Mnie z powodu grzechu. Gdy grzech poraża wasze dusze, zstępuje na nie ciemność, a to sprawia, że trudno wam przyjąć Światło Boga. Kiedy tak się dzieje, wasze serca stają się zatwardziałe. I wtedy angażuje się wasz intelekt i zaczynacie błędnie wierzyć, że Bóg nie istnieje, ponieważ logika podpowiada, że On nie może istnieć.

Wasze życie jest niczym więcej jak tylko ulotną chwilą w porównaniu z czasem całego waszego istnienia. Jesteście na wygnaniu. Prawda czeka w przyszłości, kiedy w końcu wrócicie do domu, do Boga, do swojego naturalnego stanu. Rozumiem, jak trudno jest człowiekowi pozostać blisko Mnie, gdy na ziemi jest narażony na tak wiele rozproszeń, pokus i ciemności. Kiedy doświadczacie tego, że nie potraficie odczuwać Mojej Obecności lub Mojej Miłości, chcę, żebyście odmawiali tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 119
O odczucie Miłości Jezusa

Jezu, pomóż mi.

Jestem tak bardzo zdezorientowany.

Moje serce nie otwiera się na Ciebie.

Moje oczy Cię nie widzą.

Mój umysł jest zamknięty na Ciebie.

Moje usta nie potrafią wypowiedzieć słów, aby Cię pocieszyć.

Moja dusza jest spowita ciemnością.

Proszę, ulituj się nade mną, biednym grzesznikiem.

Jestem bezradny bez Twojej Obecności.

Napełnij mnie Twoimi Łaskami, tak abym miał odwagę zwrócić się do Ciebie, by błagać Cię o Miłosierdzie.

Pomóż mi, Twojemu zagubionemu uczniowi, który Cię kocha, ale który już dłużej nie odczuwa w swoim sercu poruszenia miłości, abym dostrzegł i przyjął Prawdę.

Amen.

Nie jest łatwo być w jedności ze Mną. Musicie wytrwać, dopóki nie poczujecie Mojej Obecności w swoich duszach. Zawołajcie Mnie, a przybiegnę i obejmę waszą słabą, biedną duszę i wezmę was, by was poprowadzić i doprowadzić do Zbawienia Wiecznego. Nieważne, co zrobiliście, nigdy nie wolno się wam bać zawołać Mnie. Odpowiem każdemu grzesznikowi, bez względu na to, kim jest. Nikt z was nie jest bez skazy grzechu. Czekam na wasze wezwanie.

Wasz Jezus

Your life is but just a fleeting moment in your entire lifetime. You are in exile

Tuesday, September 3rd, 2013 @ 16:45

My dearly beloved daughter, it is My greatest desire to Call out to people all over the world, who have cut Me out of their lives, to come back to Me. Many souls, led by the idea that God may not in fact Exist, have decided to forget about Me, their beloved Jesus. I fret for these poor, confused people because I love them dearly and miss their company.

If you have wandered away from Me and find it difficult to reconcile your view of a modern fast-paced world with a simple belief in Me, Jesus Christ, then let Me help you to understand. You are separated from Me because of sin. When sin blights your soul, a darkness descends upon it and this makes it difficult to accept the Light of God. When this happens, your heart becomes hardened. And then your intellect becomes involved and this is when you will mistakenly believe that God could not Exist, because logic dictates that He can’t.

Your life is but just a fleeting moment in your entire lifetime. You are in exile. The Truth lies in the future, when you will finally come home to God in your natural state. I understand how hard it is for man to remain close to Me as he faces so many distractions, temptations and darkness on Earth.

When you feel you cannot feel My Presence or My Love, I want you to recite this Crusade Prayer (119)

To feel the Love of Jesus

Jesus help me, I am so confused.

My heart won’t open to You.

My eyes can’t see You.

My mind blocks You.

My mouth cannot utter words to comfort You.

My soul is clouded with darkness.

Please take pity on me, a poor sinner.

I am helpless, without Your Presence.

Fill me with Your Graces, so that I have the courage

to reach out to You, to beg You for Mercy.

Help me, Your lost disciple, who loves You, but who no longer feels love stir in my heart, to see and accept the Truth.

Amen.

It is not easy to be in union with Me. You must persevere until you feel My Presence in your soul. Call Me and I will run and embrace your poor wretched soul and take you, lead you and bring you to your eternal salvation. No matter what you have done, you must never be afraid to call to Me. I respond to every sinner, no matter who they are. Not one of you is without the stain of sin. I await your call.

Your Jesus