Jezus Do Ludzkości

Czyż nie wiecie, że całe pokolenie młodych ludzi zostało w tym czasie odsunięte ode Mnie?

poniedziałek, 2 września 2013 roku, godz. 18.45

Moja szczerze umiłowana córko, gdy narasta gniew przeciw tym Moim proroctwom, dawanym światu, aby przygotować was wszystkich na Moje Powtórne Przyjście, to wiedzcie. Ta Misja ma jeden cel. Jest nim uratowanie wszystkich dusz – każdego, kto żyje w dzisiejszym świecie. Nie ma znaczenia, jak ostra krytyka jest wymierzona przeciwko tobie, Moja córko, ponieważ nieugięcie będę posuwał się naprzód, dopóki Moje zadanie nie zostanie wykonane. Żaden człowiek nie powstrzyma Mnie od ratowania dusz, bo będę deptał tych, którzy odważą się stanąć na Mojej drodze, tak bym mógł uratować te dusze, które wypadły z Moich Łask.

Czyż nie wiecie, że z powodu pogaństwa, które ogarnia ziemię, i słabości wiary wśród wierzących, całe pokolenie młodych ludzi zostało w tym czasie odsunięte ode Mnie? Moja Misja koncentruje się na tych młodych cierpiących duszach, które w większości przypadków zostały pozbawione jakiejkolwiek wiedzy o Mnie, Jezusie Chrystusie. A ponieważ jest ich tak wiele w każdym narodzie, muszę do nich dotrzeć na wszelki możliwy sposób, aby przyciągnąć ich uwagę.

Pamiętajcie, ci chrześcijanie wśród was, którzy są karmieni Słowem Bożym od czasu, gdy byli małymi dziećmi, są błogosławieni. W związku z tym macie obowiązek modlić się za to utracone pokolenie. Bardzo was proszę, módlcie się za te młode dusze tą Modlitwą Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 118
Za zagubione pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla zagubionego pokolenia młodych dusz.

Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.

Tych, którzy Cię znają, ale Cię lekceważą, przyciągnij z powrotem do Twojego Miłosierdzia.

Proszę, daj im wkrótce dowód Twojego Istnienia i skieruj ich do tych, którzy mogą im pomóc i poprowadzić ku Prawdzie.

Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.

Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie,
bo nie odczuwają Twojej Obecności.

Błagam Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w Swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego.

Amen.

Jak bardzo tęsknię, aby dotrzeć do tych młodych dzieci i objąć je Moimi Najświętszymi Ramionami, bym mógł wyszeptać do ich uszu słowa pocieszenia i dać im pokój duszy. One należą do Mnie i bez nich w Nowym Raju zabrakłoby tych, za którymi najbardziej tęsknię. Pomóżcie Mi je uratować.

Wasz Jezus

Don’t you know that a whole generation of young people are removed from Me at this time

Monday, September 2nd, 2013 @ 18:45

My dearly beloved daughter, as the anger rises against these, My Prophesies, given to the world to prepare all of you for My Second Coming, know this. This Mission has one goal. That is to save all souls – everyone alive in the world today. It does not matter how harsh the criticism leveled against you is, My daughter, because I will forge ahead, relentlessly, until My job is done. No man will stop Me from saving souls, for I will trample on those who dare to stand in My Way, so that I can save those souls who have fallen from My Favour.

Because of the paganism which sweeps the Earth and the weakness of faith, which exists amongst believers, don’t you know that a whole generation of young people are removed from Me at this time? My Mission focuses on such afflicted young souls, who in most cases were denied any knowledge of Me, Jesus Christ. Because there are so many, in every nation, I must reach out to them in whatever way is most likely to get their attention.

Remember, those Christians amongst you who have been fed the Word of God since you were young children are blessed. Because of this you have a duty to pray for the lost generation. Please, I ask you to pray for these young souls with this Crusade Prayer:

Crusade Prayer (118)

For the lost generation of young souls

Dear Jesus, I call out to Your Mercy for the lost generation of young souls.

For those who do not know You, cover them with the Gift of sight.

For those who do know You, but who ignore You, draw them back into Your Mercy.

Please give them the proof of Your Existence soon and guide them towards those who can help them and guide them towards the Truth.

Fill their minds and souls with the longing for You.

Help them to recognise the emptiness, which exists in them because they do not feel Your Presence.

I beg You, dear Lord, not to forsake them and in Your Mercy grant them Eternal Life.

Amen.

How I long to reach out to these young children and wrap My Sacred Arms around them, so that I can whisper Words of comfort into their ears and give them peace of soul. They are Mine and without them the New Paradise would be empty of those I pine for the most. Help Me to save them.

Your Jesus