Jezus Do Ludzkości

Przynoszę Dary etapami, w zależności od czystości duszy

środa, 4 września 2013 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, Bóg Żyjący, obecny w duszach pokornych, stanie się bardziej zauważalny, gdy Mój Nowy Dar zostanie wylany na każdego, kto w tym czasie żyje na świecie.

Przynoszę Dary etapami, w zależności od czystości duszy. Moi wyznawcy w każdym kościele na całym świecie odczują, jak ich miłość do Mnie rozpala się na nowo, kiedy zanurzę ich w głębsze zrozumienie Mojej obietnicy Powtórnego Przyjścia. Mój Dar będzie oznaczał, że będą w stanie zobaczyć, przez pajęczyny ciemności, jak Prawda zaczyna mieć sens. Będą wiedzieli, że to Ja teraz mówię do nich, bo w swoich sercach odczują Moją Obecność. Zostaną pobłogosławieni wiedzą, daną im przez Moc Ducha Świętego, aby umożliwić im odpowiednie przygotowanie na Moje Powtórne Przyjście.

Moi wyznawcy będą prowadzeni przez Ducha Świętego i nie zdradzą Mnie ani też nie przyjmą bluźnierstwa podawanego im w Moje Imię. Dlatego Moje Słowo będzie się teraz szybciej rozprzestrzeniało i wkrótce Duch Święty wywoła w ich duszach tęsknotę za wielkim Dniem, gdy zabrzmi ostatnia trąba, aby ogłosić Moje Przyjście.

Nie bójcie się, Moi umiłowani wyznawcy, Ja jestem z wami, chociaż cierpicie. Wkrótce urośniecie w wielką liczbę, a to doda wam pewności, żeby dochować Mi wierności.

Wasz Jezus

I bring Gifts in stages, depending on the purity of the soul

Wednesday, September 4th, 2013 @ 18:00

My dearly beloved daughter, the Living God, present in humble souls, will become more pronounced as My New Gift is being poured over each of those alive in the world at this time.

I bring Gifts in stages, depending on the purity of the soul. My followers, in every church all over the world, will feel a rekindling of their love for Me as I envelop them with a greater understanding as to My Promise to Come again. My Gift will mean that they will be able to see, through the cobwebs of darkness, how the Truth begins to make sense. They will know now that I speak to them, because they will feel My Presence in their hearts. They will be blessed with knowledge, given to them by the Power of the Holy Spirit, to enable them to prepare adequately for My Second Coming.

My followers will be led by the Holy Spirit and they will not betray Me nor will they accept blasphemy, presented to them in My Name. This is why My Word will now spread more quickly and soon the Holy Spirit will create a longing in their souls for the Great Day when the final trumpet will peal out to announce My Coming.

Fear not, My beloved followers, I Am with you, though you suffer. Soon, you will grow in great numbers and this will give you the confidence to remain true to Me.

Your Jesus