Jezus Do Ludzkości

Nigdy nie przyjmujcie krzyża, który nie będzie przypominał Krzyża, na którym Mnie ukrzyżowano

wtorek, 30 lipca 2013 roku, godz. 20.06

Moja szczerze umiłowana córko, jak słodkie są głosy tych, którzy Mnie miłują i którzy pocieszają Mnie w tym czasie wielkiego smutku. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, którzy nigdy Mnie nie opuścicie, jesteście jak miód, słodki w Moich Ustach, kojący Moje Ciało i podnoszący Mojego Ducha.

Wielu pójdzie za fałszem, ponieważ będą się bali powstać i, w ramach sprzeciwu, bronić Słowa Bożego. Początkowo zostaną zmyleni przez nowe praktyki, nowe symbole, nowe szaty, nowe układy dla ołtarzy i nowe krzyże. Następnie będą przyjmować wszystkie te nowe rzeczy jako znaki czasu. To nowe, współczesne, tak zwane ujednolicone podejście do oddawania czci Bogu będzie entuzjastycznie przyjęte przez te biedne dusze. Ale ci, którzy są Moi, po wszystkie czasy pozostaną wierni Mojemu Słowu. Są oni podstawą Mojego Kościoła na ziemi i nigdy się nie złamią.

Jest Moim pragnieniem, abyście wy, Moi wierni chrześcijanie – wszystkich wyznań – zjednoczyli się w walce z demonami, które zostały uwolnione z piekła, a które błąkają się wśród was. Nigdy nie przepraszajcie za to, że Mnie kochacie. Nigdy nie przyjmujcie krzyża, który nie będzie przypominał Krzyża, na którym Mnie ukrzyżowano. Kiedy będzie Mnie brakować lub nie będzie się o Mnie wspominać, wtedy będziecie wiedzieli, że zaraza rozprzestrzenia się przez te kościoły, które są z ukrycia sterowane przez Moich wrogów. Jeśli zaakceptujecie ich satanistyczne rytuały i symbole, wystawicie się na działanie zła.

Pozostańcie Mi wierni. Niech wasze modlitwy codzienne będą proste. Miejcie w swoich domach wodę święconą i Mój Krzyż. Ochraniajcie się wzajemnie. Bądźcie posłuszni tym Moim wyświęconym sługom, którzy pozostają niewzruszenie Mi wierni i którzy Mnie nie zdradzą. Następnie poświęćcie resztę swojego czasu na modlitwy za dusze ateistów, tych, którzy wierzą w pogańskich bożków, i tych, którzy ślepo pójdą w dzicz za wrogami Mojego Kościoła.

Pozostańcie w ścisłej jedności ze Mną i proście Mnie codziennie o siłę. Będę u waszego boku w tych gorzkich próbach, jakie was czekają, i nigdy nie opuszczę tych, którzy Mnie szukają.

Wasz Jezus

Never accept a cross, which does not resemble the Cross, upon which I was crucified

Tuesday, July 30th, 2013 @ 20:06

My dearly beloved daughter, how sweet are the voices of those who love Me and who comfort Me in this time of great sorrow. You, My beloved followers, who will never desert Me, are like honey, sweet in My Mouth, soothing My Body and lifting My Spirit.

Many will follow the falsities, because they will be afraid to stand up and defiantly defend the Word of God. At first, they will be confused, by the new practices, new symbols, new garments, new formats for altars and new crosses. Then they will accept all these new things, as signs of the times. This new, modern, so-called unified approach to honour God, will be then enthusiastically embraced by those poor souls. But those who are Mine will stay true to My Word, for all ages. They are the backbone of My Church on Earth and they will never break.

My desire is that you, My loyal Christians – of all denominations – gather together to fight the demons, which have been unleashed from Hell and who roam amongst you. Never apologise for loving Me. Never accept a cross, which does not resemble the Cross, upon which I was crucified. When I Am missing, or Am not mentioned, then you will know that infestation spreads throughout these Churches, which has been masterminded by My enemies. If you do accept their satanic rituals and symbols, you will leave yourselves exposed to evil.

Stay true to Me. Keep your daily prayers simple. Keep Holy Water and My Cross in your homes. Protect each other. Stay obedient to those sacred servants of Mine, who will remain fiercely loyal to Me and who refuse to betray Me. Then spend the rest of your time praying for the souls of atheists, those who believe in pagan gods and those who will blindly follow the enemies of My Church into the wilderness.

Remain in close union with Me and call on Me every day for strength. I will be at your side during these bitter trials ahead and I will never forsake those who seek Me out.

Your Jesus