Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Święte Słowo Boga może zjednoczyć dusze, ale może być także powodem wielkich podziałów

środa, 31 lipca 2013 roku, godz. 18.31

Moje dziecko, kiedy kochacie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, to wszyscy ci, którzy Go naprawdę kochają, zbliżą się do siebie. Kiedy tym, którzy kochają Mojego Syna, trudno kochać innych, muszą zawołać Mnie, Matkę Zbawienia, abym otworzyła ich serca.

Miłość Mojego Syna jest tak potężna, że z Mocą Ducha Świętego może rozprzestrzeniać się bardzo szybko z jednego zakątka świata do każdej jego części. Gdy święte Słowo Mojego Syna jest przekazywane wszystkim dzieciom Bożym za pośrednictwem tej Misji, będzie przenikać przez serca pokornych dusz, które rozpoznają Zbawiciela, kiedy mówi. Miłość, która promieniuje z Jego Słowa dawanego wam w tym momencie historii ludzkości, natychmiast tak zjednoczy miliony dusz, jakbyście znali się całe życie. Jest ona tak potężna, że może dzięki mocy mowy szybko rozprzestrzeniać się od narodu do narodu, we wszystkich językach. Właśnie dzięki temu wiecie, że Słowa przekazywane przez te Orędzia pochodzą od Mojego Syna.

Święte Słowo Boga może zjednoczyć dusze, ale może być także powodem wielkich podziałów. Najgorsza jest ta nienawiść, która wiąże się z tym, że Słowo Boga pochłania dusze. Gdy te Orędzia przyciągają taką nienawiść i niegodziwe działania tych, którzy nazywają siebie prawdziwymi uczniami Mojego Syna, to wiedzcie, że przyczyną tego jest zły duch. Moje biedne dusze, Moje biedne zdezorientowane dzieci, nie wolno wam się odwrócić, gdy nie jesteście pewni Słów Mojego Syna. Musicie mieć otwarty umysł i pozostać wierni temu, czego On was nauczył. Nie oceniajcie nikogo w Jego Imię. Miłujcie się wzajemnie. Jeśli nie wierzycie, że Bóg posłał Swojego ostatniego proroka, to nie szkodzi. Proszę jednak, pamiętajcie o swojej powinności, wypełniając swoje obowiązki względem Mojego Syna poprzez ścisłe przestrzeganie Jego Nauczania.

Nigdy nie wolno wam zakładać, że On mógłby pobłogosławić jakąkolwiek nową doktrynę, której nie dał światu, kiedy chodził po ziemi. On nigdy nie przyzwoliłby na coś, co zastąpiłoby na ołtarzach świata Jego Śmierć na Krzyżu.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Just as the Holy Word of God can unite souls, so too can it cause great division

Wednesday, July 31st, 2013 @ 18:31

My child, when you love my Son, Jesus Christ, it will bring all those who truly love Him close together. When those who love my Son find it difficult to love others, they need to call on Me, the Mother of Salvation, to open their hearts.

The Love of my Son is so powerful, that with the Power of the Holy Spirit, it can spread so quickly from one corner of the world into every part. When my Son’s Holy Word is given to all of God’s children, through this Mission, it will tear through the hearts of humble souls, who recognize the Saviour as He speaks. The Love, which emanates from His Word, given to you at this time in the history of mankind, will unite millions of souls, instantly, as if you were known to each other all your lives. So powerful is it, that it can, through the power of tongues, spread from nation to nation, in all languages, quickly. This is how you know that these Words, through these Messages, come from my Son.

Just as the Holy Word of God can unite souls, so too can it cause great division. The hatred, which ensues as the Word of God devours souls, is at its worst. When these Messages attract such hatred and wicked actions, by those who call themselves true disciples of my Son, know then that it is the evil one who causes this. My poor souls, my poor confused children, you must never turn your back when you are unsure of my Son’s Words. You must keep an open mind and remain true to what He taught you. Do not judge anyone in His Name. Love one another. If you do not believe that God has sent His final prophet, then it does not matter. Please remember though, your obligation – by carrying out your duties to my Son, by adhering strictly to His Teachings.

You must never accept that He would bless any new doctrine, which He did not give the world when He walked the Earth. He would never condone anything, which substitutes His death on the Cross on the altars of the world.

Your beloved Mother

Mother of Salvation