Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Musicie zachować tradycyjne krzyże, bo wkrótce znikną

poniedziałek, 29 lipca 2013 roku, godz. 19.05

Moje dzieci, zawsze pamiętajcie, że przez Moc Boga i z Łaski Mojego Syna, zmiażdżę bestię i kiedy wszystko będzie wydawało się beznadziejne, nastąpi nagły koniec panowania złego ducha.

Mój welon ochrony obejmuje wszystkich, którzy w tych trudnych czasach wzywają Mojej pomocy. Pamiętajcie, że kiedy zgubiłam Mojego Syna, gdy miał dwanaście lat, to znalazłam Go w świątyni. Módlcie się, Moje dzieci, i idźcie teraz do swoich kościołów, aby składać ofiary potrzebne do uproszenia wytrwałości w tej strasznej walce duchowej o dusze.

Mój Syn cierpiał tak bardzo przez Swoją Śmierć na Krzyżu, ale to był tylko jeden ciężar. Największe cierpienie, jakie dziś znosi, jest z powodu tych, którzy już są dla Niego utraceni. A teraz, gdy duch zła stara się odebrać Mu wszystkich, którzy Go miłują, poraża Go ból przecinający Go na pół jakby mieczem.

Dusze ofiarne będą teraz cierpiały największy ból, bo zwiększają się prześladowania wymierzone przeciwko dzieciom Bożym. Przez Krzyż Mojego Syna jesteście zbawieni. Przez Jego Krzyż zwalczycie zło, a Jego Krzyż, gdy będziecie go błogosławili, ochroni was. Ale jeśli ten krzyż się zmieni lub będzie wyglądał inaczej, będzie to kpina ze Śmierci Mojego Syna dla zbawienia grzeszników. Musicie zachować tradycyjne krzyże, bo wkrótce znikną.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: You must hold on to traditional Crosses, for soon they will disappear

Monday, July 29th, 2013 @ 19:05

My children, always remember that, by the Power of God and by the Grace of my Son, I will crush the beast and when all seems hopeless, the reign of the evil one will come to an abrupt end.

My Veil of Protection covers all those who call on my help, during these difficult times. Remember, that just as I lost my Son, when He was twelve years of age, I found Him in the Temple. Pray, my children, and go into your churches, now, to offer up the sacrifices needed to ask for perseverance during this terrible spiritual battle for souls.

My Son has suffered so much by His death on the Cross, but this was only one burden. The greatest suffering He endures today is for those already lost to Him. And now, as the spirit of evil strives to take away from Him all those who love Him, His Pain sears through Him like a sword, cutting Him in two.

Victim souls will now suffer the greatest pain, as the persecution against God’s children mounts. By my Son’s Cross, you have been saved. By His Cross you will fight evil and His Cross, when blessed, will protect you. But, if this Cross changes or appears different, it is a mockery of my Son’s death to save sinners. You must hold on to traditional Crosses for soon they will disappear.

Your beloved Mother

Mother of Salvation