Jezus Do Ludzkości

Znamię bestii przyniesie ze sobą śmierć – śmierć duszy i śmierć przez straszną chorobę

poniedziałek, 29 lipca 2013 roku, godz. 11.23

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Imię jest rzadko wymieniane jednym tchem, gdy ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, wykrzykują bluźnierstwa przeciwko Bogu. Moja Śmierć na Krzyżu nie tylko zostanie odrzucona i nie będzie się o niej mówiło, lecz także obrazy demonów będą wykorzystywane jako substytut Mojego Ciała na Krzyżu. Jeśli nie Mnie zabili na Krzyżu, to kogo? Kim są ci, którzy głoszą Moje Słowo światu, ale wypowiadają bluźnierstwa, wylewające się z ich ust?

Uważajcie na cuda, które mężczyźni w białych szatach, jak twierdzą, będą czynili, tak jakby pochodziły one z Mojego Ciała i były pobłogosławione Moim Duchem. Kiedy zobaczycie, że mają miejsce wspaniałe i z pozoru cudowne wydarzenia, wiedzcie, że one takimi nie są. Powiedzą wam, że te cuda zostały dokonane z ręki fałszywego proroka. Będą oczekiwać, że okażecie mu wielki szacunek i najpierw powiedzą wam, że on jest żyjącym świętym. Będzie czczony, kochany i podziwiany i wszyscy powiedzą, że jest wyróżniony przez Boga. Z czasem uwierzą, że te cuda się dokonują, aby zwiastować Moje Powtórne Przyjście.

A potem pojawi się bestia. On będzie czcił tego pierwszego. A świat zostanie wciągnięty w straszliwe zamieszanie. Znajdzie się w pułapce. Z jednej strony fałszywy prorok będzie miał władzę nad wszystkimi religiami świata i będzie żerował na miłości tych, którzy znają Prawdę. Ci, którzy znają Prawdę, nie odrzucą Mnie, bo do nich należy Królestwo Boże. Antychryst będzie okazywał wielki szacunek fałszywemu prorokowi. A ponieważ będzie odgrywał rolę w polityce, ich lojalność połączy wielu ludzi, którzy przyklasną temu sojuszowi.

Te wydarzenia wkrótce staną się zrozumiałe. Ci, którzy próbują pociągnąć was za sobą do fałszywej wiary, niepochodzącej od Boga, będą bardzo przekonujący. Oni nigdy nie ujawnią swoich prawdziwych intencji, dopóki nie uwierzą, że wygrywają tę bitwę. Ale wtedy zniszczą wielu, którzy nie będą chcieli przyjąć znamienia bestii. Powiedzą, że jest to znak prawdziwego pokoju na świecie, miłości i jedności, ale w jego ohydnym jądrze będzie ukryta liczba 666, znak bestii.

Podobnie jak święte medaliki zapewniają ochronę z Nieba Mocą od Boga, tak znamię bestii przyniesie ze sobą śmierć – śmierć duszy i śmierć przez straszną chorobę, a ci, którzy je odrzucą, będą musieli się ukryć i przygotować. Wiem, że to straszne, ale jest to prawda. Będę interweniował za pomocą waszych modlitw, aby położyć kres prześladowaniom.

Wy, Moi ukochani wyznawcy, którzy znacie Prawdę, jesteście przygotowywani, aby pomóc tym, którzy walczą z tą wiedzą. Zanim się to stanie, Moja Armia Reszty będzie siłą, z którą się trzeba będzie liczyć. Ta siła będzie tkwić w zdolności jej członków do ratowania tych, którzy będą cierpieli przez ten diabelski akt zemsty na dzieciach Bożych.

Wasz Jezus

The mark of the beast will bring with it death – death of the soul and death by a terrible disease

Monday, July 29th, 2013 @ 11:23

My dearly beloved daughter, My Name is rarely mentioned in the same breath, as those who claim to represent Me shout blasphemies against God. My death on the Cross will not only be dismissed and not spoken about, but the images of demons will be used as a substitute for My Corpus on the Cross. If it is not Me they killed on the Cross, then who is it? Who are they, who proclaim My Word to the world, but who utter profanities, which spill from their mouths?

Beware of the miracles the men in white robes will claim to perform, as if they are made of My Flesh and blessed with My Spirit. When you see wondrous and seemingly miraculous events take place, know that they are nothing of the sort.

You will be told that miracles have been created by the hand of the false prophet. You will then be expected to show great respect and you will be told, at first, that he is a living saint. He will be worshipped, loved and admired and all will say that he is favoured by God. They will believe, in time, that these miracles are taking place to herald My Second Coming.

And then, the beast will appear. And he will honour the first one. And the world will be caught up in terrible confusion. They will be trapped. On the one hand, the false prophet will control all religions in the world and prey on the love of those who know the Truth. Those who do know the Truth, will not reject Me, for theirs is the Kingdom of God. The antichrist will show great honour towards the false prophet. But, because his role will be a political one, their allegiance will unite many people who will applaud this alliance.

These events will begin to make sense soon. Those who try to take you away with them into a false faith, not of God, will be very convincing. They will never reveal their true intent, until they believe they are winning this battle. But then, they will destroy many, who refuse to accept the mark of the beast. They will say that this will be a sign of true world peace, love and unity, but hidden within its vile core will be the number 666, the sign of the beast.

Just as holy medals offer protection from Heaven with Power from God, the mark of the beast will bring with it death – death of the soul and death by a terrible disease. Those who refuse it will have to hide and prepare. I know this is frightening, but it is true. I will intervene with the help of your prayers to put an end to the persecution.

You, my beloved followers, who know the Truth, are being prepared to help those who will struggle with this knowledge. By the time this happens, My Remnant Army, will be a force to be reckoned with. Their strength will lie in their ability to save those who will suffer by this diabolical act of revenge on God’s children.

Your Jesus