Jezus Do Ludzkości

Pozostali niewinni, którzy ślepo podążają za bestią i fałszywym prorokiem, będą trzymani w okrutnych więzach

niedziela, 28 lipca 2013 roku, godz. 21.40

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie wolno ci zwątpić w Moje Słowo. Musisz, jeśli naprawdę Mi ufasz, czynić to, czego od ciebie pragnę, tak żebym mógł w tym czasie oświecić świat i przygotować go do Nowego Początku.

Wiele z tego, co się dzieje z Moim Kościołem, zostało przepowiedziane, jednak musicie uznać to, że Mój Ojciec ma powód, by pozwolić na te obrzydliwości. Jest to ostateczny kres panowania szatana. On wychował bestię w swoje imię, a ten antychryst jest to duch samego szatana. Jemu i jego zwolennikom dano bardzo mało czasu w tej wielkiej walce o dusze.

Zemstą szatana jest kradzież tak wielu dusz, jak tylko jest w stanie, zanim zostanie skuty i rzucony w otchłań. Ci z jego kohort, którzy czczą węża, pójdą tylko za jego rozkazami, ze względu na moc, która jak im mówi, będzie do nich należeć, jeśli pomogą mu wypełnić jego diabelski plan. Jak te biedne dusze będą cierpiały przez wieczność i jak z krzykiem będą wołać o Moje Miłosierdzie, kiedy stanie się jasne, jak straszny los będzie ich udziałem.

Jeśli chodzi o pozostałych niewinnych, którzy ślepo podążają za bestią i fałszywym prorokiem, będą oni trzymani w okrutnych więzach, z których nie będą się w stanie wyrwać. Oni rozpaczliwie potrzebują waszej pomocy. Musicie się intensywnie modlić za ich dusze, aby zostały dla Mnie z powrotem uwolnione. Jeśli chodzi o świat zewnętrzny, początkowo nie będą oni widzieli nic szczególnie niepokojącego – wojny na Bliskim Wschodzie i następnie pokój, który zostanie powitany oklaskami.

Człowiek pokoju otrzyma wiele nagród w uznaniu za swoje humanitarne dzieła. Fałszywy prorok będzie postrzegany jako jednoczący kościoły świata i przy każdej okazji będzie ukazywał wszystkie te cechy, które kojarzycie ze świętym.

Wszystko będzie dobrze, aż ci dwaj obrócą się i będą mściwie unieszkodliwiać tych wszystkich, którzy sprzeciwią się ich planowi zawładnięcia światem. Wplotą Mój Kościół na ziemi w gniazdo bestii, dopóki ciemność nie okryje ziemi. Wszyscy będą odczuwać niepokój. Każdy z was będzie czuł zło, gdy szatan przez antychrysta będzie miał władzę nad wszystkim. Ale jak tylko sprawy będą wydawały się beznadziejne, zstąpię, przez Moje Wielkie Miłosierdzie, aby ogarnąć wszystko, by udowodnić światu Prawdę.

Tak wielkie jest Moje Miłosierdzie, że oświecę najciemniejsze dusze, a one przyjdą do Mnie, czując ulgę w sercach. Na tym etapie wszystkie wątpliwości zostaną usunięte z ich dusz przez Moc Ducha Świętego. Wkrótce potem, kiedy dzieci Boże poznają Prawdę, Ostatnia Trąba zagrzmi i ziemia zostanie odnowiona. Wszelkie zło zniknie. Słońce napełni was wszystkich wielkim Światłem i Nowy Raj zostanie przekazany każdemu i każdej z was z wielką miłością jako największy Dar, jaki można sobie wyobrazić.

Wystarczy zaufać Prawdzie, jaką ujawniam, a zdołacie uniknąć pułapek, które mają zostać zastawione, aby ukraść wasze dusze. Ci z was, którzy widzą, którzy Mi ufają, którzy Mnie wzywają, pomogą Mi uratować dusze tych, którzy widzą, ale nie chcą zobaczyć Prawdy.

Wasz Jezus

To the other innocents, who blindly follow the beast and the false prophet, they will be locked into a savage bond

Sunday, July 28th, 2013 @ 21:40

My dearly beloved daughter, you must never doubt My Word. You must, if you truly trust Me, do what it is I desire of you, so that I can enlighten the world, at this time, and prepare them for the New Beginning.

Much of what is happening to My Church has been foretold, but you must accept that My Father allows these abominations for a reason. This is the final end of the reign of Satan. He has raised up a beast, in his name, and this antichrist is the spirit of Satan himself. He and his followers have been given very little time in the great battle for souls.

Satan’s revenge is to steal as many souls as he is capable of, before he is chained and thrown into the abyss. Those of his cohorts, who idolize the serpent, only follow his instructions because of the power he tells them will be theirs, if they help him complete his diabolical plan. How these poor souls will suffer for eternity and how they will scream for My Mercy when the awful realisation of their fate becomes clear.

To the other innocents, who blindly follow the beast and the false prophet, they will be locked into a savage bond, from which they will be powerless to escape. They are in desperate need of your help. You must pray hard for their souls to be released back to Me. To the outside world, they won’t see much to alarm them, at first. The wars in the Middle East and the subsequent peace will be greeted with applause.

The man of peace will receive many awards in acknowledgement of his humanitarian works. The false prophet will be seen to be uniting the churches of the world and displaying, at every opportunity, all those attributes, which you associate with a saint.

All will be well, until these two turn and with a vengeance strike down all those who oppose their plan to control the world. They will weave My Church on Earth into the nest of the beast, until darkness covers the Earth.

All will feel a disquiet. All of you will feel the evil, as Satan, through the antichrist, controls all. But then, just as things will seem hopeless, I will descend, through My Great Mercy, to envelop all, to prove to the world the Truth.

So great is My Mercy, that I will enlighten the darkest of souls and they will come to Me with relief in their hearts. At that stage, all their doubts will be driven out of their souls, by the Power of the Holy Spirit. Soon afterwards, as God’s children know the Truth, the Final Trumpet will peal out and the Earth will be renewed. All evil will disappear. The sun will fill all of you with a Great Light and the New Paradise will be handed, with great love, as the greatest Gift you could ever imagine, to each and every one of you.

All you need to do is trust in the Truth I reveal, so that you can avoid the traps which are to be laid down to steal your souls. Those of you who can see, who trust Me, who call on Me, will help Me save the souls of those who can see, but who refuse to see the Truth.

Your Jesus