Jezus Do Ludzkości

Zajrzyjcie pod maskę humanizmu, a nie znajdziecie śladów Boga

sobota, 27 lipca 2013 roku, godz. 19.22

Moja szczerze umiłowana córko, jest Moim pragnieniem, aby wszyscy Moi umiłowani wyznawcy intensywnie się modlili, by odwrócić szkody poczynione w duszach z powodu wzrostu ateizmu. Ateizm nie zawsze prezentuje się sam jako to, czym jest. Bardzo często ludzie, którzy postanowili z jakiegokolwiek powodu nie wierzyć już dłużej w Boga, tworzą substytut.

Ze względu na swoją naturę człowiek musi szukać przyczyny, aby uzasadnić swoje istnienie. Przekleństwo humanizmu polega na tym, że człowiek wywyższa się we własnych oczach. Według humanistów jedyne, co trzeba czynić, to zapewnić, by na pierwszym miejscu znalazły się potrzeby człowieka. Wiele osób myli humanizm z chrześcijaństwem. Gdy za wszelką cenę głosi się znaczenie dóbr ziemskich w życiu człowieka, aby zapobiec cierpieniu lub ubóstwu, łatwo jest przyjąć, że jest to forma miłości bliźniego. Jeśli powiecie, że chcecie położyć kres ubóstwu, bezrobociu i innym nieszczęściom, wielu pomyśli, że przemawiacie w Imię Boga.

Zajrzyjcie pod maskę humanizmu, a nie znajdziecie śladów Boga, ani nawet nie usłyszycie, jak wspomina się Jego Imię. Ci, którzy przeżywają swoje życie jako humaniści, nie kochają Boga. Oni kochają tylko siebie. Wierzą także, że liczy się tylko dobrobyt ludzkości, zwykle w formie rzeczy światowych, jako środek do celu.

Choć to, co jest postrzegane jako troska o potrzeby człowieka, może się wydawać działalnością dobroczynną, to jednak nigdy nie można zastępować Boga, stawiając potrzeby człowieka na pierwszym miejscu. Gdy tak postępujecie, obrażacie Boga. Choć humanizm posiada wszystkie zewnętrzne oznaki miłości do Boga, nie jest jednak tym, czym się wydaje. Za maską miłości kryje się miłość własna. Człowiek umrze, jego ciało obróci się w proch, jego dusza będzie żyć, jednak humanizm ma sprawić, byście uwierzyli, że człowiek jest nieśmiertelny.

Bądźcie uważni, by nie przyjmować humanizmu, bo gdy tak czynicie, sami odcinacie się ode Mnie.

Wasz Jezus

Look behind the mask of humanism and you will not find signs of God

Saturday, July 27th, 2013 @ 19:22

My dearly beloved daughter, it is My Desire that all My cherished followers pray hard to deflect the harm to souls, because of the growth of atheism. Atheism does not always declare itself. Very often, people who have decided, for whatever reason, to no longer believe in God, create a substitute.

Because of the makeup of man, he must seek out a cause in order to justify his existence. The curse of humanism is that it exalts man in the eyes of man. All that must be done, according to the humanist, is to ensure that man’s needs come first. Many people confuse humanism with Christianity. When one proclaims the importance of worldly goods in the lives of man, at all cost, in order to avoid suffering or poverty, it is easy to assume that this is a form of love for one’s neighbour.

If you say that you want to put a stop to poverty, unemployment and other miseries, many will think you are speaking in the Name of God. Look behind the mask of humanism and you will not find signs of God, nor will you hear His Name mentioned. Those who live their lives as humanists do not love God. They only love themselves. They also believe that all that matters is the wellbeing – usually in the form of worldly things – of humanity, as a means to an end.

While it may seem charitable, to be seen to care about the needs of man, you can never substitute God, by placing the needs of man first. When you do this, you insult God. Humanism, while having all the exterior signs of love for God, is not what it seems. Behind the mask of love lurks a love of self. Man will die, his body will turn to dust, his soul will live on, yet, humanism would have you believe that man is immortal.

Be careful when you embrace humanism, because when you do, you cut yourselves off from Me.

Your Jesus