Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Kłamstwa o stanie gospodarki, jakie są wam podsuwane, mają na celu oszukanie was

środa, 10 lipca 2013 roku, godz. 15.41

Moja najdroższa córko, na całym Bliskim Wschodzie wybuchną wojny i wkrótce Mój ukochany Izrael będzie cierpiał straszliwą nienawiść. Ludzie w całej tej części świata będą tracić życie na bardzo dużą skalę, ponieważ duch zła będzie pożerał życie, a w wielu przypadkach i dusze Moich dzieci.

Wzajemna nienawiść Moich dzieci wyleje się na inne kraje, gdy Bitwa Armagedonu tak się nasili i rozwinie, że ogarnie cały świat. Nienawiść rozniecona w wyniku opanowania przez szatana i jego demony będzie znakiem tak widocznym, że bardzo niewiele dusz, niezależnie od tego, jaką mają wiarę we Mnie, Stwórcę wszystkiego, co jest, nie będzie w stanie odczuć ducha zła, który rozprzestrzenia się jak śmiertelny wirus.

Wiele wojen, w tym walk wewnątrz rządów wszystkich narodów, wybuchnie w tym samym czasie. Gdy opuściłem już Moje Ręce z łagodnymi karami, wiedzcie, że zmiażdżę tych, którzy ranią Moje dzieci. Nastąpi to wówczas, gdy walka o dusze będzie narastać i rozszerzać się na wiele sposobów.

Kłamstwa o stanie gospodarki, jakie są wam podsuwane, mają na celu oszukanie was i pozbawienie tego, co posiadacie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, bym powstrzymał tych, którzy kontrolują wasze waluty, aby nie zabrali wam wszystkiego, co macie. Wiedzcie, że gdy Moja prawa Ręka ześle kary na nikczemnych, to podniosę Moją lewą Rękę i wezmę was pod Moją Ochronę i będę się o was troszczył.

Zmiany przepowiedziane w Mojej świętej Księdze są obecnie przedstawiane światu. Walki się rozszaleją, życie będzie tracone, kraje ucierpią poprzez zawirowania ekologiczne, plony będą stracone, a wielu z was będzie prześladowanych przez swoje rządy. Najgorsza będzie bitwa duchowa, w której każde działanie będzie się sprowadzało do tego, abyście obrócili się przeciwko Mnie.

Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: The lies you are being fed about your economy are designed to fool you

Wednesday, July 10th, 2013 @ 15:41

My dearest daughter, wars will break out all over the Middle East and soon My beloved Israel will suffer a terrible abomination. Lives will be lost throughout this part of the world on a very large scale, as the spirit of evil devours the lives and in many cases the souls of My children.

My children’s hatred for each other will spill out into other countries, as the Battle of Armageddon intensifies and grows, until it will engulf the world everywhere. The hatred, caused as a result of the infestation of Satan and his demons, will become a sign so visible that very few souls, irrespective of what belief they hold for Me, the Creator of all that is, will fail to feel the spirit of evil, which spreads like a deadly virus.

Wars, many of them, including battles within governments of all nations, will erupt all at the same time. As My Hands have already descended in mild punishments, know that I will crush those who hurt My children. This is when the battle for souls will increase and it will spread in many ways.

The lies you are being fed about your economy are designed to fool you and strip you of what you own. Pray, pray, pray that I will stop those who control your currencies from taking everything you own away from you. Know that while My Right Hand casts down chastisements against the wicked, My Left Hand will lift and take you under My Protection and I will provide for you.

The changes foretold in My Holy Book are now presented to the world. Battles will rage, lives will be lost, lands will suffer ecological turmoil, crops will fail and many of you will be persecuted by your governments. The worst battle will be a spiritual one where every effort will be made to turn you against Me.

Your Father

God the Most High