Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Ludzie tak łatwo przyjmują nowe prawa, twierdząc, że są dobre

środa, 10 lipca 2013 roku, godz. 15.26

Moje dziecko, odpowiadam na twoje modlitwy i Mój Syn będzie interweniował ze względu na Twoją szczególną intencję. Musisz się modlić za wszystkich na świecie, którzy błędnie uważają, że zło jest dobre. Pajęczyna oszustwa okryła ludzkość do tego stopnia, że wielu nie potrafi już odróżnić Bożych Praw od nikczemności złego ducha, kiedy uwidacznia się on między wami. Ludzie tak łatwo przyjmują nowe prawa, twierdząc, że są dobre – dla dobra wszystkich – podczas gdy w rzeczywistości ukrywają one to, co jest grzechem śmiertelnym w Oczach Boga.

Szaleje bitwa między tymi, którzy zachowują Boże Prawa, a tymi, którzy je bezczeszczą. Ci, którzy publicznie bronią Bożych Praw, są demonizowani i uznawani za okrutnych i nikczemnych. Oszustwa i kłamstwa, które wypełniają tych, którzy twierdzą, że kochają ludzkość, są wyraźnie widoczne, gdy publicznie usprawiedliwiają grzech śmiertelny. Jak bardzo przebiegły jest zły duch. Tak niewielu rozumie jego wpływ na swoje życie lub to, jak zniekształca on ich rozumowanie.

Niech pocieszy was, drogie dzieci, świadomość, że Ja, Matka Zbawienia, mogę pokonać złego ducha pośród was. Musicie wołać Mnie za każdym razem, gdy czujecie się opanowani przez moc, którą okazuje on w waszych narodach. Zniszczę jego wpływ, gdy złożycie swoje prośby przede Mną. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 113
O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.

Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.

Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.

Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.

Amen.

Nigdy nie wolno wam przyjmować argumentów niezgodnych ze Słowem Bożym, które pozwala­ją na wprowadzanie niegodziwych praw narzucających wam, jak macie prowadzić swoje życie. Jeżeli te prawa przenikną wasze kraje, zniszczą dusze.

Ufajcie mi, Matce Zbawienia, że pomogę uratować dusze tych, których kochacie i wśród których pracujecie. Wołajcie do Mnie, a obiecuję, że okryję wasz naród Moim najświętszym płaszczem.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: So easily do people accept new laws, which claim to be good

Wednesday, July 10th, 2013 @ 15:26

My child, your prayers are being answered and my Son will intervene for your special intention. You must pray for all of those in the world who are being misguided into believing that evil is good. This web of deceit has covered humanity to such an extent that many can no longer differentiate between the Laws of God and the wickedness of the evil one when he manifests amongst you.

So easily do people accept new laws, which claim to be good – for the good of all – when, in fact, they disguise mortal sin in the Eyes of God.

The battle rages on between those who uphold the Laws of God and those who desecrate them. Those who publicly uphold the Laws of God are demonized and declared to be cruel and wicked. The deceit and the lies, which fill those who say they love humanity, are clearly seen when they publicly justify mortal sin. How cunning is the evil one. So few understand his influence in their lives or how he twists their reasoning.

Be comforted, dear children, in the knowledge that I, the Mother of Salvation, can defeat the evil one amongst your midst. You must call on me every time you feel overcome by the power he exerts in your nations. I will destroy his influence, when you place your request before me.

Please recite this Crusade Prayer (113)

Crusade Prayer (113)

To defeat evil in our land

O Mother of Salvation, come into our midst and cover our land with your protection.

Crush the head of the beast and stamp out his wicked influence amongst us.

Help your poor lost children to stand up and speak the Truth, when we are surrounded by lies.

Please, O Mother of God, protect our land and keep us strong, so that we can remain loyal to your Son in our time of persecution.

Amen.

You must never accept arguments, which allow wicked laws to be brought into being, which dictate how you live your lives, which are not according to the Word of God. When these laws infiltrate your lands, they destroy souls.

Trust in me, the Mother of Salvation, to help salvage the souls of those you love and work amongst. Call on me and I promise that I will cover your nation with my Most Holy Mantle.

Your beloved Mother

Mother of Salvation