Jezus Do Ludzkości

Dzięki odmawianiu przez was Moich Modlitw Krucjaty będę mógł ich zbawić

czwartek, 11 lipca 2013 roku, godz. 13.57

Moja szczerze umiłowana córko, pozwól Mi przyciągnąć cię blisko Mojego Najświętszego Serca, ponieważ kiedy Mi na to pozwolisz, wleję do twojej duszy szczególne Łaski. Wtedy Moje Dzieło wyda więcej owoców, które dojrzeją i obficie posypią się na całą ziemię.

Owoc, który pochodzi ode Mnie, dokonuje nawrócenia i zmiękcza serca najbardziej zatwardziałych, gdy go kosztują. Kiedy go zjedzą, połączy on ich ze Mną w taki sposób, że przyniesie im to wielki pokój. Pokój, który obiecuję wam wszystkim, którzy Mnie teraz słuchacie, gdy rozmawiam z wami, będzie waszą zbroją przeciw nienawiści.

Wy, łącznie z tymi duszami, które nigdy nie słyszały o tych Orędziach, a które naprawdę Mnie kochają, zostaniecie napełnieni tym pokojem, dzięki czemu staniecie się odporni na głosy wykrzykujących na was, dlatego że jesteście Moi.

Gdy stanowicie jedno ze Mną, obiecuję, że za każdą zniewagę i ból, które musicie znosić z powodu głoszenia Mojego świętego Słowa, podniosę was, będę was strzegł i chronił. Będziecie się cieszyli wspaniałym życiem w Moim Nowym Raju, w którym wszyscy będą śpiewać w jedności dla miłości i Chwały Boga.

Nie lękajcie się niczego przy Mnie, ale proszę, abyście poświęcili swój czas na modlitwę za dusze tych, którzy są zdezorientowani, a w niektórych przypadkach – zgubieni. Ci, którzy są ode Mnie oddzieleni, muszą do Mnie powrócić, a dzięki odmawianiu przez was Moich Modlitw Krucjaty będę mógł ich zbawić.

Idźcie, Moi umiłowani wyznawcy, i wiedzcie, że jesteście w Moim Sercu, a Ja jestem w waszych.

Wasz Jezus

It will be through your recital of My Crusade Prayers that I can save them.

Thursday, July 11th, 2013 @ 13:57

My dearly beloved daughter, let Me draw you close to My Sacred Heart, because when you allow Me to do this, I will instill within your soul special Graces. Then, My Work will yield more fruit, which will ripen and burst forth in abundance across the Earth.

The fruit, which comes from Me, creates conversion and softens the hearts of the most hardened, when they taste it. When they eat it, it will unite them to Me, in a way which will bring them great peace. The peace I promise all of you who listen to Me now, as I speak with you, will be your armour against hatred.

Those of you, including those souls who have never heard of these Messages and who truly love Me, will be filled with this peace and you will, as a result, become immune to the voices of those who scream at you because you are of Me.

When you are one with Me, I promise that, for every insult and hurt you have to endure because you proclaim My Holy Word, I will lift you, guard you and protect you. You will enjoy a glorious life in My New Paradise, where all will sing in union, for the love and the glory of God.

You have nothing to fear from Me, but I ask that you spend time in prayer for the souls of those who are confused and in some cases, lost. Those who are separated from Me must come back to Me and it will be through your recital of My Crusade Prayers that I can save them.

Go, My beloved followers, and know that you are in My Heart and I Am in yours.

Your Jesus