Jezus Do Ludzkości

Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, nie uznaje różnicy między tym, co słuszne, a tym, co błędne

sobota, 20 kwietnia 2013 roku, godz. 16.45

Moja szczerze umiłowana córko, Niebiosa są pełne smutku z powodu bólu, który Moi umiłowani wyznawcy muszą znosić na ziemi. Wszyscy aniołowie i święci łączą się jako jedno, by modlić się za ludzkość, gdy trwa tak nikczemny atak szatana i wszystkich jego złych duchów. Ich modlitwy są przeze Mnie przyjmowane i odpowiadam na nie, ale proszę także wszystkich, którzy uważają się za chrześcijan, aby modlili się jak nigdy dotąd.

Modlitwy ofiarowane codziennie o ochronę przed demonicznymi siłami, które przenikają ziemię, pomogą oczyścić ją od złych duchów. Musicie trwać w nadziei, a kiedy pozostaniecie Mi wierni, będziecie jeszcze silniejsi.

Siła chrześcijan, zjednoczonych w Prawdzie Bożej, będzie jak potężny mur obronny przeciwko bestii, którego plany ranienia dzieci Bożych realizują się w tym czasie. Musicie stanąć przede Mną, zadeklarować swoją dozgonną miłość do Mnie, a Ja poprowadzę was w Mojej Armii, która nigdy nie zostanie pokonana. Gdy zwiększy się rozmiar Mojej Armii i gdy kolejne miliardy się nawrócą i Mnie przyjmą, pomoże to w zgładzeniu bestii.

Waszym obowiązkiem, Moi umiłowani wyznawcy, jest skupić się na tych, którzy odrzucą Moją miłosierną Dłoń. Nieważne, że jesteście wyśmiewani w Moje Imię, musicie tylko błagać o zbawienie dusz. Wiedzcie, że Armii Boga na ziemi zostaną przyznane szczególne Łaski, aby umożliwić jej przyprowadzenie ze sobą dusz tych, którzy wątpią w Moje święte Słowo.

Kiedy się pozwala, aby wątpliwości się utwierdzały, wtedy one oddzielają człowieka od Boga. Wątpliwości są umieszczane w sercach ludzi przez szatana, aby oszukać dzieci Boga, by uwierzyły, że Bóg nie istnieje.

Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, nie uznaje różnicy między tym, co słuszne, a tym, co błędne. Bez Bożego prowadzenia wejdzie w każdą pułapkę zastawioną na niego przez szatana. Ileż nienawiści objawia się wówczas w sercach ludzi, bo gdy tylko otworzą się na działanie złego ducha, ich serca wypełni gniew. Najgorszy gniew będzie skierowany na chrześcijan, choć ci ludzie nie będą wiedzieli, dlaczego go odczuwają. To dlatego ci, którzy twierdzą, że nie wierzą w Boga, poświęcają więcej czasu na potępianie tych, którzy wierzą. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za ich dusze.

Wasz Jezus

When man does not believe in God, he does not accept the difference between right and wrong

Saturday, April 20th, 2013 @ 16:45

My dearly beloved daughter, the Heavens are full of sorrow because of the pain which My beloved followers have to endure on Earth. All the angels and the saints unite as one to pray for humanity, as it endures such a wicked assault by Satan and all his evil spirits. As their prayers are accepted by Me and acted upon, I ask all those who declare themselves to be Christians to pray as never before.

Prayers offered daily for protection against demonic forces, which infiltrate the Earth, will help cleanse it of evil spirits. You must remain hopeful, and when you remain loyal to Me, you will become even stronger.

The strength of Christians, united in the Truth of God, will present a powerful defensive wall against the beast whose plans to hurt God’s children are coming into being at this time. You must stand before Me, declare your undying love for Me and I will lead you in My army, which will never be defeated. As My army increases in size and as billions more convert and accept Me, it will help to slay the beast.

Your duty, My beloved followers, is to focus on those who will reject My Hand of Mercy. No matter that you are ridiculed in My Name, all you must do is to plead for the salvation of souls. Know that God’s army on Earth will be granted special graces to enable it to bring with it the souls of those who doubt My Holy Word.

Doubts, when allowed to fester, separate man from God. Doubts are placed in the hearts of man, by Satan in order to deceive God’s children into believing that He, God, does not Exist.

When man does not believe in God, he does not accept the difference between right and wrong. Without guidance from God, he will walk into every trap laid down before him by Satan. So much hatred is then manifested in the hearts of man, because once they leave themselves open to the evil one, their hearts fill with anger. The worst anger will be directed at Christians, and yet these people will not know why they feel this way. This is why those who claim not to believe in God spend more time condemning those who do.

Pray, pray, pray for their souls.

Your Jesus