Jezus Do Ludzkości

Proszę tych z was, którzy są przerażeni i zdezorientowani tymi Orędziami, aby Mnie teraz wysłuchali

piątek, 19 kwietnia 2013 roku, godz. 17.00

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo osamotniona jest ta Misja, pomimo setek tysięcy ludzi, którzy otaczają cię swoją miłością i modlitwami. Gdy pracujesz dla Mnie, porzucając samą siebie, w całkowitym poddaniu się u Moich Stóp, będziesz się czuć bardzo samotna. Będziesz się spotykać z gniewem Moich wrogów, którzy ani na chwilę nie dadzą ci spokoju. Ty, Moja córko, musisz teraz słuchać, kiedy tym wszystkim, którzy Mnie odrzucają, ofiaruję w tych Słowach szczególny Dar dla dzieci Bożych.

Proszę tych z was, którzy są przerażeni i zdezorientowani tymi Orędziami, aby Mnie teraz wysłuchali. Czyż nie wiecie, jak bardzo was kocham, nawet jeśli się na Mnie oburzacie. Czy nie wiecie, że nigdy bym was nie ukarał za nieprzyjęcie tych Orędzi, danych wam tylko po to, żebym mógł was przygotować i wzmocnić na próby, które stoją przed wami? Czyż Mnie nie poznajecie, waszego ukochanego Jezusa, kiedy wołam do was teraz?

Jestem waszym Zbawicielem i nigdy bym was nie odrzucił, gdyby w waszych umysłach pojawiły się wątpliwości. Jak mógłbym być na was rozgniewany, kiedy Mnie kochacie i troszczycie się tylko o Prawdę? Przygotowuję was w tej chwili do wyzwań, z którymi będziecie musieli się teraz zmierzyć, gdy realizują się przepowiedziane proroctwa prześladowania Mojego Kościoła na ziemi.

Daję wam ten Dar, żebym mógł przyciągnąć was do Mojej miłosiernej Miłości i oświecić wasze serca. Obiecuję, że jeśli będziecie Mnie wzywać w ten sposób, poprzez tę modlitwę, to znikną wasze wątpliwości co do tego, Kim Ja jestem – Ten, Kto do was teraz mówi. Ofiaruję wam ten Dar, żebyście dzięki modlitwom, które daję światu w tym czasie, mogli uratować całą ludzkość.

Jeśli przyjdziecie do Mnie, oswobodzeni od pychy, z otwartym i jasnym sumieniem, od razu będziecie wiedzieli, że otrzymaliście ten Dar. To jest Dar nawrócenia dla innych.

Modlitwa Krucjaty 105
Dar nawrócenia dla innych

O mój najdroższy Jezu, z miłością do Ciebie, proszę, przyjmij moją duszę do jedności z Tobą.

Weź moją duszę, okryj ją Swoim Duchem Świętym i pomóż mi poprzez tę Modlitwę uratować tych wszystkich, których spotykam.

Ogarnij Swoim świętym Miłosierdziem każdą duszę, z którą się spotykam, i udziel jej zbawienia, potrzebnego do wejścia do Twojego Królestwa.

Usłysz moje modlitwy.

Wysłuchaj moich błagań i poprzez Swoje Miłosierdzie ocal dusze wszystkich ludzi.

Amen.

Proszę tych z was, którzy rzucają oszczerstwa na te Orędzia i którzy je odrzucają, abyście do Mnie przyszli. Pokażę wam Prawdę. Przygarnę was i pocieszę. Zawsze będę was kochał bez względu na to, jak Mnie obrażacie.

Wasz Jezus

I ask that those of you who are frightened and confused by these Messages to hear Me now

Friday, April 19th, 2013 @ 17:00

My dearly beloved daughter, how lonely this Mission is, despite the hundreds of thousands who surround you with their love and prayers.

When you work for Me and abandon yourself, in complete surrender at My Feet, you will feel very alone. You will face the wrath of My enemies, who will not give you a moment’s peace. You, My daughter, must listen now as I offer all of those who reject Me, in these Words I present to God’s children, a special Gift.

I ask that those of you who are frightened and confused by these Messages to hear Me now. Don’t you know how I love you even when you resent Me? Don’t you know that I would never punish you for not accepting these Messages, given to you only so that I can prepare you and strengthen you for the trials which lie ahead? Don’t you know Me, your beloved Jesus, when I call out to you now?

I Am your Saviour and I would never cast you aside when there are doubts in your mind. How could I be Angry with you when you love Me and only care about the Truth? I now prepare you for the challenges that you will now have to face, as the prophecies foretold, of the persecution of My Church on Earth, unfold.

So that I can draw you into the Mercy of My Love and enlighten your hearts, I give you this Gift. I Promise that when you call on Me in this way, through this Prayer, that your doubts as to Who I Am, speaking with you now, will vanish. I offer you this Gift so that you, through the Prayers I give to the world at this time, can save the whole of humanity.

If you come to Me, free of pride and with an open and clear conscience, you will know instantly that you have been given this Gift. It is the Gift of Conversion for others.

Crusade Prayer (105)

Gift of Conversion for Others

O my dearest Jesus, with my love for You please accept my soul in union with You.

Take my soul, cover it with Your Holy Spirit and help me, through this Prayer, save all those I come into contact with.

Engulf every soul I meet with Your Holy Mercy and offer them the salvation needed to enter Your Kingdom.

Hear my prayers.

Listen to my pleas and through Your Mercy salvage the souls of the whole of humanity.

Amen.

Those of you who cast aspersions on these Messages and who reject them, I ask that you come to Me. I will show you the Truth. I will take you and bring you comfort. I will always love you no matter how you offend Me.

Your Jesus