Jezus Do Ludzkości

Wieża Babel zostanie wzniesiona jeszcze raz i zaprezentowana jako świątynia Boga

niedziela, 21 kwietnia 2013 roku, godz. 14.45

Moja szczerze umiłowana córko, kto może zaprzeczyć Mojej Śmierci na Krzyżu? Kto może zaprzeczyć, że oddałem Moje Życie, aby Prawda wszędzie zbawiała grzeszników? Zatem kto z was, gdy nadejdzie czas, zaprzeczy Prawdzie Mojego Kościoła na ziemi, kiedy zostanie on rozebrany kamień po kamieniu?

Wy otrzymaliście Prawdę. Znacie Moje Nauczanie. Dlatego rozpoznacie Mój Kościół poprzez Moje Nauczanie. Mój Kościół na ziemi jest Prawdą. Mój Kościół na ziemi jest Moim Ciałem. Jeśli zatem ludzie spośród was będą biczować Moje Ciało, a potem wymyślą na nowo Moje Nauczanie i przedstawią wam kłamstwa, czy wtedy się Mnie wyprzecie?

Ja, Jezus Chrystus, nie mówię tego, aby was podzielić. Mówię wam te rzeczy, abyście szanowali Moje Nauczanie, stali na straży świętych sakramentów i trwali niezachwianie w Prawdzie. Żaden człowiek na ziemi nie może zmienić Nauczania Mojego Kościoła. Żaden. Nikt spośród was nie otrzymał władzy ogłaszania nowych doktryn i przedstawiania ich jako Moich. Jednak mimo to wielu z was zaprze się Mnie, odrzucając Prawdę daną wam dwa tysiące lat temu. Tak bardzo brakuje wam znajomości rzeczy świętych, że będziecie ignorantami nowych praw, które będą bluźnić przeciwko Mnie, gdy będą one wprowadzane do Mojego Kościoła na ziemi.

Tak jak to było wcześniej, wieża Babel zostanie wzniesiona jeszcze raz i zaprezentowana jako świątynia Boga. Będzie ona zlokalizowana w Rzymie i będzie ukazywała nowy symbol – nowej jednej światowej religii. Symbol ten będzie widoczny na dachu, przy wejściu i wewnątrz będzie uprzywilejowany na wysokim ołtarzu. Moje cenne, złote tabernakulum, zbezczeszczone w całej swojej chwale, będzie umiejscowione w środku ołtarza, aby je wszyscy widzieli. Ta zniewaga będzie oznaczała, że bestia zastanie otwarte drzwi, aby wtargnąć do Mojego tabernakulum. W tym czasie Moja Obecność zniknie.

Miliony ludzi – wielu z nich nie będzie znało znaczenia tej ohydy – uczynią wszystko, o co ich poproszą, i będą się modlić przed bestią. Nowe szaty, wykonane ze złotymi emblematami, które będą miały wygląd skromnych sutann, będą noszone przez tych, którzy będą służyli w tej tak zwanej świątyni. Złoty emblemat, który będzie ukazywany w nachalny sposób, będzie symbolem nowej światowej religii.

Krzyże znikną. Nigdzie nie będzie widać Mojego Krzyża. Ponadto tam, gdzie są one na widoku, w pewnych miejscach publicznych, ludzie będą zmuszani przez prawo, aby je zdejmować.

Ta nowa wieża, która będzie czcić szatana, będzie powielana w wielu krajach, a potem przedstawią drugą część oszustwa. Kościół oświadczy publicznie, że istnienie piekła jest nonsensem. Ludzie będą uśpieni w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, kiedy to jawne kłamstwo zostanie zaakceptowane przez wszystkie kościoły. Będą twierdzili, że Bóg nigdy nie pozwoliłby na istnienie takiego miejsca, że kocha wszystkich i że istnienie piekła przez wieki było rozpowszechniane przez fanatyków religijnych. Tak więc ludzie będą tolerować nawet istnienie grzechu śmiertelnego. Grzech będzie tak powszechny, że ludzie nie będą się już modlić i prosić o Miłosierdzie, bo to nie Boga będą uznawać. Swoje dusze oddadzą bestii i na każdym kroku swojej drogi będą starannie sterowani przez wrogów Boga.

Wasz Jezus

The Tower of Babel will, once again, be erected and presented as a temple of God

Sunday, April 21st, 2013 @ 14:45

My dearly beloved daughter, who can deny My death on the Cross? Who can deny that I gave up My Life so that the Truth would save sinners everywhere? Then who amongst you will, when the time comes, deny the Truth of My Church on earth when it is taken apart stone by stone?

You have been given the Truth. You know My Teachings. So then, you will know My Church by My Teachings. My Church on Earth is the Truth. My Church on Earth is My Body. So if a man amongst you scourges My Body, then re-invents My Teachings and then presents to you lies, will you deny Me then?

I, Jesus Christ, do not tell you this to divide you. I tell you these things so that you will honour My Teachings, uphold the Holy Sacraments and remain firm to the Truth. No man on earth can change the Teachings of My Church. No man. Not one amongst you has been given this authority to declare new doctrines and present them as Mine. Yet, many amongst you will deny Me by denying the Truth, given to you 2,000 years ago. So lacking are you, in the knowledge of sacred things, that you will be ignorant of the new laws, which will blaspheme against Me, when they are introduced into My Church on Earth.

Just as it was before, the Tower of Babel will, once again, be erected and presented as a temple of God. It will be located in Rome and will feature the new symbol of the new one world religion. This symbol will be seen on the roof, at the entrance, and will take precedence on the high altar within. My precious Tabernacle in gold, defiled in all its Glory, will sit in the centre of the altar for all to see. This insult will mean that the beast will be given the open door to invade My Tabernacle. My Presence will, at this time, disappear.

Millions of people – many of whom will not know the significance of this abomination – will do everything asked of them and they will pray before the beast. New garments, produced with gold emblems, which will have the appearance of humble cassocks, will be worn by those who serve in this so-called temple. The gold emblem, which will be displayed in a brazen manner, will be the symbol of the new world religion.

Crosses will disappear. My Crucifix will be nowhere to be seen. Then, where they are seen, in some public places, people will be forced, by law, to take them down.

The new tower, which will honour Satan, will be replicated in many countries and then the second part of the deceit will be made known. The existence of Hell will be publicly declared, by the church, to be nonsense. People will be lulled into a false sense of security when this blatant lie is accepted by all churches. It will be argued that God would never allow for such a place to exist. That He loves all and that the existence of Hell was spread by religious fanatics down through the centuries. And so, people will condone even the existence of mortal sin. Sin will be so widely accepted that people will no longer pray or ask for Mercy, for it will not be God they will acknowledge. It will be to the beast they will surrender their souls and every step of their journey will be carefully orchestrated by the enemies of God.

Your Jesus