Jezus Do Ludzkości

Ten znak, którego nie należy mylić ze znamieniem bestii, będzie symbolizował nową jedną światową religię

środa, 17 kwietnia 2013 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, ciężko Mi na Sercu, gdy muszę znosić niedolę i cierpienie, które cała ludzkość będzie musiała znosić. Nie Moja Ręka to sprawi, lecz przekleństwo szatana, bo jego duch błąka się i pożera dusze na swojej drodze. Ludzie obwiniają wszystko inne za swoje cierpienia – tak bardzo nie podejrzewają, że zło ma taki wpływ. Za swoje niedole obwiniają innych i nie rozumieją, że to brak wiary w Boga stwarza takie spustoszenie w ich życiu.

Gdy duch złego zapanuje nad ludzkością, Światło Boga zetrze się z nim w sposób, który zostanie potwierdzony przez wiele rzeczy. Nasilą się burze, a w tak wielu krajach będzie odczuwany niepokój. Zamieszki wystąpią w narodach, ponieważ potęga rządów odbierze wolność ludziom, którzy są pod ich władzą. Potem kościoły, łącznie z tymi, które kochają Boga, jednego Trójjedynego Boga, zaczną się wycofywać ze swojej służby i zamkną swoje drzwi.

Liczba kościołów, które będą zamykane, będzie widoczna we wszystkich zachodnich krajach. Wkrótce znamię komunizmu będzie widoczne przez specjalny znak, który pojawi się w kościołach, które pozostaną otwarte, w mediach, na odzieży, w filmach, a osoby na wysokich stanowiskach będą go nosić z dumą. Będzie on postrzegany jako szlachetna oznaka, a członkowie hierarchii we wszystkich głównych kościołach i związkach wyznaniowych będą się z nim obnosić. Zobaczycie ten symbol w miejscach publicznych, na ołtarzach, w portach lotniczych i na szatach noszonych przez przywódców kościołów.

Ten znak, którego nie należy mylić ze znamieniem bestii, będzie symbolizował nową jedną światową religię. Osoby za niego odpowiedzialne nie będą się obawiały prezentowania swojego znaku, który jest symbolem władzy i wierności wobec bestii. Dzień, w którym codzienna Ofiara Mszy w takiej formie, w jakiej musi być ofiarowana w Moje Święte Imię, zostanie zastopowana, będzie tym dniem, w którym ten symbol pojawi się na ołtarzach i przed wszystkimi tabernakulami na świecie.

Módlcie się, Moi umiłowani wyznawcy, abyście znaleźli pocieszenie w tych Moich wyświęconych sługach, którzy pozostaną Mi wierni, bo podczas tych prób będziecie potrzebować ukojenia. Zawsze was podniosę i będę was niósł. Nigdy was nie opuszczę, ale nigdy nie możecie odejść od Mojego Nauczania ani przyjąć pogańskich praktyk jako substytutu Prawdy.

Wasz Jezus

This sign, not to be confused with the Mark of the Beast, will be to symbolise the new One World Religion

Wednesday, April 17th, 2013 @ 20:00

My dearly beloved daughter, My Heart heaves as I have to endure the wretchedness and the suffering which the whole of humanity will have to endure. It is not My Hand which will cause this but the curse of Satan, as his spirit roams and devours souls along his path. So unsuspecting are they to this influence of evil that people blame everything else for their suffering. They place the blame of their hardship upon others and fail to understand that it is the lack of belief in God that creates such havoc in their lives.

As the spirit of the evil one grips humanity, the Light of God will clash with it in ways which will be evidenced by a number of things.

Storms will increase and upheavals will be felt in so many countries. Unrest will be seen in nations as the power of governments takes away the freedom of the people over whom they govern. Then, the churches, including all those who love God, the one Triune God, will begin to withdraw their services and close their doors.

The number of churches which will close down, will be seen, in all western countries. Soon the mark of communism will be seen by a special sign which will appear in churches which remain open; in the media; on items of clothing; in movies and this sign will be proudly worn by those in high places. It will be seen as a badge of honour and flaunted by members of the hierarchies in all main churches and religious denominations. You will see this symbol in public places; on altars; in airports and on the garments worn by leaders in the churches.

This sign, not to be confused with the Mark of the Beast, will be to symbolise the new One World Religion. Those responsible for it will no longer be fearful of displaying their sign, which is a symbol for control and allegiance to the beast.

The day the daily Sacrifice of the Masses are stopped, in the format which they must be offered in My Holy Name, will be the day when this symbol appears on the altars and before all the tabernacles in the world.

Pray, My beloved followers, that you will find solace in those sacred servants of Mine who remain loyal to Me, for you will need comfort during these trials. I will always lift you and carry you. I will never desert you, but you must never deviate from My Teachings, or accept pagan practices as a substitute for the Truth.

Your Jesus