Jezus Do Ludzkości

Słowo od Boga będzie roztrząsane, gdy pogaństwo ogarnie ziemię

wtorek, 16 kwietnia 2013 roku, godz. 20.45

Moja szczerze umiłowana córko, wspinanie się na górę Kalwarię, które Mój Kościół na ziemi musi przetrwać, rozpoczęło się, jak przepowiedziano. Wszyscy, którzy mówią w Moim imieniu, kochają Mnie i którzy uznają Moje Nauczanie, będą musieli zmierzyć się z tą dręczącą wędrówką, aby bronić Mojego świętego Słowa.

Słowo od Boga będzie roztrząsane, gdy pogaństwo ogarnie ziemię. Wszystkim, którzy idą za Mną, to mówię. Idźcie z wysoko podniesionymi głowami. Nigdy nie odstępujcie od Prawdy, gdy będą was błagać, także osoby z waszych rodzin i przyjaciele, abyście odwrócili się od Mojego świętego Słowa danego wam podczas Mojego Czasu na ziemi. Musicie niezachwianie trwać w wierności wobec Mnie. Niektórzy z was będą silni podczas drogi pełnej prześladowań. Inni będą upadać. Niektórzy się poddadzą. Pozostali zdecydują się przyjąć kłamstwa przedstawiane jako Święta Doktryna i będą ode Mnie oddzieleni.

Wszystkich, którzy całkowicie Mi ufają, będę niósł na Moich Ramionach. Udzielę ochrony wszystkim, którzy będą na tyle odważni, aby nadal ofiarować Mszę Świętą w taki sposób, w jaki powinna być sprawowana. Będę chronił sakramenty udzielane przez te Moje wyświęcone sługi, którzy nie ustąpią ani nie zostawią Mojej służby. Ci, którzy oddadzą się pod Moją opiekę, nie będą się musieli o nic martwić. Ci, którzy otrzymali prawdę o całym swoim życiu, a odrzucą Moje Nauczanie na rzecz kłamstw, zostaną ode Mnie odrzuceni. Należy się obawiać Mojej Sprawiedliwości, więc niech nikt nie sądzi, że może się zagłębić w otchłań fałszu bez wyrzutów sumienia w duszy i znoszenia konsekwencji.

Moja Miłość będzie tak silna, że obejmie tych, którzy w tych czasach będą zdezorientowani. Dotrę do wszystkich dzieci Bożych, które Mnie szukają, nieważne, jak sczerniałe będą ich dusze. Dam się w końcu poznać w samym środku zamieszania, a Mój Duch ogarnie ziemię wtedy, gdy ludzie będą przekonani, że nie mogą już więcej znieść.

Pamiętajcie, że Ja Jestem Pierwszy i Ostatni, że nic nie może Mnie pokonać, bo posiadam wszelką Moc i że Ja tu jestem, nawet wtedy, kiedy odczuwacie, że zło wyrządzane światu przez nieprzyjaciół Boga jest przytłaczające. Pozwalam na te cierpienia, na te ostateczne prześladowania, bo jest to ostateczna broń przeciwko bestii. Bez niej ukradłby dusze większości ludzkiej populacji.

Ta walka o dusze będzie szokować was, którzy naprawdę Mnie znacie, ponieważ niegodziwość, której będziecie musieli być świadkami, będzie dostrzegalna w ludziach, których uważacie za dobrych. Szatan zrobi wszystko, co w jego mocy, i wykorzysta każdą duszę, a szczególnie te, które są blisko Mnie, aby odwrócić je od Mojego Nauczania. Choć walka będzie szalała przez pewien czas, dzięki tej Misji uratuję miliardy poprzez nawrócenia.

Wasz Jezus

The Word according to God will be pulled apart as paganism sweeps the Earth

Tuesday, April 16th, 2013 @ 20:45

My dearly beloved daughter, the climb to Mount Calvary My Church on Earth has to endure has begun, as foretold. All those who speak in My Name, who love Me and who honour My Teachings, will now have to face this torturous journey in order to uphold My Holy Word.

The Word according to God will be pulled apart as paganism sweeps the Earth. To all of those who follow Me, I say walk with your heads held high. Never waiver from the Truth when those including your family and friends, plead with you to turn away from My Holy Word, given to you during My time on Earth. You must not weaken your resolve to remain loyal to Me. Some of you will be strong during the journey of persecution. Others will fall. Some will give up. Others will decide to accept the lies presented as Holy Doctrine and will be separated from Me.

I will carry all those on My Shoulders who trust in Me completely. I will grant protection to all those who are brave enough to continue to offer the Holy Mass in the way in which it is meant to be conducted. I will protect the Sacraments presented by those holy sacred servants of Mine who refuse to budge or leave My Service. Those who pledge themselves to My Care will have nothing to worry about. Those who have been given the Truth all of their lives, and reject My Teachings, in favour of lies, will be cast away from Me. My Justice is to be feared, for let no man believe that they can delve into an abyss of deceit without remorse in their souls and not suffer the consequences.

My Love will be strong enough to embrace those who will be confused during these times. I will reach out to all of God’s children who seek Me out, no matter how blackened their souls are. In the midst of the turmoil, I will make myself known at last and My Spirit will sweep the Earth just as people believe that they cannot take any more.

Remember that I Am the First and the Last, nothing can conquer Me, I Am All-Powerful and when you feel that the wickedness inflicted upon the world by the enemies of God is overwhelming, that I Am here. I allow for this suffering, this final persecution, because it is the final weapon against the beast. Without it, he would steal the souls of the majority of the world’s population.

This battle for souls will shock those who truly know Me because the wickedness you will have to bear witness to will be seen in men you believe to be good. Satan will leave no stone unturned and he will use every soul, especially those who are close to Me, in order to turn their backs on My Teachings. While the battle will rage for a time, I will, through this Mission, save billions through conversion.

Your Jesus