Jezus Do Ludzkości

Bliski jest czas pojawienia się komety, o czym mówiłem, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca

sobota, 6 kwietnia 2013 roku, godz. 17.00

Moja szczerze umiłowana córko, gwiazdy wkrótce się zmienią i bliski jest czas pojawienia się komety, o czym mówiłem, kiedy ludzie będą sądzić, że są dwa słońca. Wkrótce ludzkość zobaczy cudowny spektakl, a będzie słychać huk grzmotu i będzie się wydawało, że zderzą się dwa słońca.

Moje Promienie Miłosierdzia spadną na każdą ludzką duszę, łącznie z tymi, którzy zostaną oślepieni Światłem, bo tak bardzo ciemne są ich dusze. Gdy rozlegnie się odgłos grzmotu, wtedy na ziemię zstąpi wielka cisza, a będzie ona ogłuszająca. Nie będzie słychać żadnego dźwięku – tylko brzmienie Mojego Głosu wyryte w duszach nikczemników. Będę jak promień słońca, który sprawi, że każdy błąd, każdy grzech i krzyk rozpaczy stanie się wyraźnie widoczny w oczach grzesznika.

Ludzie w sercach odczują wielki płacz i głębokie poczucie smutku, kiedy znajdą się twarzą w twarz ze stanem swoich dusz. Wszystko się zatrzyma na piętnaście minut, a potem życie stanie się takie, jak wcześniej, jak gdyby ten cud się nie wydarzył. Życie tych, których dusze zostaną dotknięte Prawdą, nie może ani nie będzie już nigdy takie samo. Wówczas podążą oni za Mną, Moim Nauczaniem i będą się nawracać miliardami.

Ich codziennym pokarmem staną się Moje Orędzia wraz z Moją Najświętszą Eucharystią i już nie będą potrzebowali niczego więcej. Staną się tak silni, że nic im nie przeszkodzi w drodze, nic ich nie zastraszy ani nie spowolni, gdy będą maszerować w Mojej Armii Reszty do Mojego Nowego Raju.

Pozostali zostaną poinformowani, że Ostrzeżenie zostało spowodowane przez zakłócenia w atmosferze ziemskiej i łatwo będzie można to wyjaśnić. Ale będzie to kłamstwo, bo oni nie chcą uznać Istnienia Boga. Gdyby mieli je uznać, wtedy nie byliby w stanie wypełnić swojego planu oszukania świata, by przyjął puste obietnice antychrysta.

Kiedy cuda Boga będą widziane na tak wielką skalę, wiedzcie, że Mój plan przyprowadzenia ludzkości do Królestwa Zbawienia jest w fazie końcowej.

Idźcie, Moi wierni wyznawcy, i zawsze ufajcie Mojej obietnicy ratowania wszystkich dusz. Moje Miłosierdzie jest wielkie, a Moja władza – wszechmocna.

Wasz Jezus

The time for the comet to appear, of which I spoke, when people will believe that there are two suns, is close

Saturday, April 6th, 2013 @ 17:00

My dearly beloved daughter, the stars will soon change and the time for the comet to appear, of which I spoke, when people will believe that there are two suns, is close. Soon the wondrous spectacle will be seen by humanity, and there will be heard the sound of thunder, and it will seem that the two suns will collide.

My Rays of Mercy will fall on every human soul, including those who will be blinded by the Light, so dark are their souls. When the sound of thunder is heard, a quiet calm will then descend over the earth and the stillness will be deafening. No sound will be heard – only the sound of My Voice imprinted on the souls of the wretched.

I will be like a ray of sun, which will make every single fault, every sin and cry of despair, become clearly visible in the eyes of the sinner.

There will be wailing and a deep sense of sorrow felt within the hearts of men, as they come face to face with the state of their souls. All will remain still for fifteen minutes, and then life will become like before, as if this miracle did not happen. In those, whose souls were touched by the Truth, life cannot, nor will it ever be the same again. They will then follow Me, My Teachings and they will convert in billions.

My Messages will become their daily food and along with My Most Holy Eucharist, they will need nothing more. So strong will they become that nothing will stand in their way, nothing will intimidate them, or slow them down, as they march in My remnant army towards My New Paradise.

The others will be told that The Warning was caused by a disruption in the earth’s atmosphere and it will be easily explained away. But it will be a lie, for they do not want to acknowledge the Existence of God. If they were to do this, they would not be able to complete their plan to deceive the world into accepting the empty promises of the antichrist.

When miracles of God are witnessed on such a grand scale, know that My plan to bring humanity into the realm of salvation is in the final stages.

Go, My loyal followers, and trust always in My promise to salvage all souls. My Mercy is great and My Power almighty.

Your Jesus