Jezus Do Ludzkości

Powiedzą im, że ta nowa świątynia jest kościołem, który jednoczy wszystkich, ponieważ Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci

niedziela, 7 kwietnia 2013 roku, godz. 18.40

Moja szczerze umiłowana córko, absolutnie wszystkie kościoły Boga na ziemi, które czczą Mnie, Syna Człowieczego, i te, które są wierne Mojemu Ojcu, wkrótce zostaną podzielone. Wielu, w każdym kościele, zbuntuje się i dokonają się wielkie podziały, ponieważ ci ich członkowie, którzy są bardziej wprowadzeni w błąd, będą się starali wprowadzić prawa przyzwalające na grzech.

Od tych z poczuciem moralnych powinności, którzy kochają święte Słowo Boże i znają je, będzie się żądać wyjaśnień i będą oskarżani o okrucieństwo i brak serca. Ich zbrodnią będzie sprzeciw wobec grzesznych praw, które wejdą w życie, gdy kościoły będą rozwiązywane podczas prześladowań ze strony antychrysta. Gdy się podzielą i rozpadną, wstrząśnie to ich fundamentami. Nie będą już w stanie ostać się w obliczu niegodziwości i niesprawiedliwości. Nastanie wtedy czas, że wiele zdumionych dusz stanie się bardzo zdezorientowanych na widok alternatywnej świątyni Boga.

Powiedzą im, że ta nowa świątynia jest kościołem, który jednoczy wszystkich, ponieważ Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci. A skoro Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci, to chciałby połączyć je jako jedno, dlatego muszą one przyjąć siebie nawzajem bez względu na swoje wyznanie, religię, kolor skóry, rasę czy prawa. Będą im mówili, że wszystko zostanie zjednoczone w obliczu Boga i poproszą wszystkich o wysłanie przedstawicieli do tej nowej świątyni, która się będzie znajdować w Rzymie. Powiedzą, że to jest zapowiadane w Biblii Nowe Jeruzalem i że jest pod opieką wybranego Bożego przywódcy – fałszywego proroka.

W ten sposób wielu ulegnie temu wielkiemu kłamstwu, parodii świętego Słowa Bożego, które otrzymał Jan Ewangelista. Każde Słowo dane temu prorokowi na koniec czasów zostanie wzięte, zmienione i przeinaczone, by pasowało do programu antychrysta.

Ci, którzy odmówią przyjęcia tego nowego, tak zwanego kościoła dla wszystkich, zostaną uznani za niechrześcijan. Będą oni prześladowani i będą robić z nich głupców. Gdyby nie Duch Święty, Który ich prowadzi, zostaliby wciągnięci do fałszywej i obscenicznej świątyni, która będzie przykrywką brzydkiej prawdy, która znajduje się pod jej powierzchnią.

Już niedługo antychryst ma dokonać swojego wielkiego wejścia na światową scenę i to on będzie tym, który zapanuje nie tylko nad kościołami, ale także będzie zwodził ludzi, aby uwierzyli, że posiada szczególne boskie dary. Zostanie uhonorowany za swoją wielką służbę na polu humanitarnym. Antychryst otrzyma międzynarodową nagrodę za swoją pracę charytatywną. A potem będą mówili, że posiada on taki charyzmat, jak mają święci ludzie. Niedługo potem, gdy zostaną mu przypisane cuda, powie w końcu, że jest prorokiem wypełniającym misję od Boga. Wielu ulegnie temu strasznemu oszustwu, ponieważ będzie on wspierany przez światowe kościoły i otrzyma aprobatę od fałszywego proroka.

Aż wreszcie świat uwierzy, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem. Moje Słowo będzie trafiać na zatkane uszy, gdyż jego obecność będzie przyjmowana przez całą ludzkość, której aplauz zagłuszy głosy tych, którzy będą głosić prawdziwe Słowo Boże. Jednak z powodu Mojego wielkiego Miłosierdzia, wraz z Ręką Mojego Ojca, zainterweniuję na każdym etapie drogi.

Moje Orędzia nie zakończą się aż do zupełnie ostatniego dnia. Mój Głos nigdy nie umrze. Dzieci Boże, które pozostaną wierne Jego świętemu Słowu, nigdy nie umrą.

Wasz Jezus

This new temple, they will be told, is a church, which unites all because God loves all His children

Sunday, April 7th, 2013 @ 18:40

My dearly beloved daughter, every single one of God’s churches on earth who honour Me, the Son of Man and those who pay allegiance to My Father, will soon be divided. Many, within each church, will rebel and great divisions will emerge as more misguided, amongst their ranks, will try to introduce laws, which condone sin.

The moral obligations felt by those who love and know God’s Holy Word will be taken to task and they will be accused of being cruel and heartless. Their crime will be to oppose sinful laws, which will come into being as churches disband during the persecution of the antichrist. When they divide and splinter, their foundations will be rocked. They will no longer be able to stand firm in the face of wickedness and injustice. The time will then be ripe for many bewildered souls, who will become very confused, to witness an alternative temple of God.

This new temple, they will be told, is a church, which unites all because God loves all His children. And if God loves all His children, then He would want them to unite as one; that they must embrace each other, whatever their creed, their religion, their skin colour, their race, their laws. All will become united, they will be told, in the Face of God, and they will all be asked to send representatives to the new temple, which will be located in Rome. They will be told that this is the New Jerusalem, prophesised in the Bible and protected by God’s chosen leader – the false prophet.

So many will fall for this great lie, a travesty of the Holy Word of God – which was given to John the Evangelist. Every Word given to this prophet, for the end times, will be taken, adapted and twisted to suit the agenda of the antichrist.

Those who refuse to accept this new, so-called inclusive church, will be deemed to be un-Christian. They will be bullied and made to look like fools. Only for the Holy Spirit, which guides them, they would be sucked into the false and obscene temple, which will disguise the ugly truth, which lies beneath its surface.

The antichrist is about to make his grand entrance onto the world’s stage and it will be he, who will, not only reign over these churches, but who will fool people into believing that he possesses special divine gifts. He will be honoured for his great service to humanitarian causes. He, the antichrist, will receive international awards for his charity work. And then they will say he possesses the charisma associated with holy people. It will not be long afterwards when miracles will be attributed to him, until finally, he will say he is a prophet on a mission from God.

Many will fall for this terrible deceit because he will be supported by the world’s churches and he will be given the seal of approval by the false prophet.

Finally, the world will believe that he is I, Jesus Christ. My Word will fall on deaf ears as his presence devours the whole of humanity whose applause will silence the voices who proclaim the True Word of God. But, because of My great Mercy, I will, with My Father’s Hand, intervene every single step of the way.

My Messages will never stop until the very last day. My Voice will never die. God’s children, who remain true to His Holy Word, will never die.

Your Jesus