Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Zostałaś posłana, aby przygotować drogę na Jego Powtórne Przyjście

sobota, 6 kwietnia 2013 roku, godz. 16.30

Moje dziecko, bez względu na to, jak samotna lub trudna jest ta Misja, zawsze musisz być posłuszna Mojemu Synowi. Musisz honorować każdą przedstawioną ci prośbę. Musisz odpowiadać na każde zadanie, którego wykonania oczekuje się od ciebie, nawet jeśli spowoduje to gniew innych.

Każdy z wizjonerów Boga, któremu się ukazałam, cierpiał z rąk tych, którzy go okrutnie odrzucili. Choć wielu z nich w końcu uwierzyło, ty, Moje dziecko, ucierpisz najbardziej, bo jesteś prorokiem Boga. Prorocy Boga zawsze wywoływali nienawiść wśród Jego dzieci, bo szatan wymierza najstraszliwsze biczowanie tym, którzy głoszą Słowo Boga.

Twoimi wrogami, jako proroka końca czasów, będą nie tylko ci, którzy odrzucają i nienawidzą Mojego Syna, ale także ci, którzy Go kochają. Twoi wrogowie będą przewyższać liczebnie wrogów wszystkich tych, którzy przyszli przed tobą. Właśnie dlatego musisz przez cały czas być posłuszna Mojemu Synowi i szybko Mu odpowiadać, ponieważ czyni On te rzeczy i prosi, byś postępowała według Jego poleceń, dla twojego bezpieczeństwa.

Zostałaś posłana, aby przygotować drogę na Jego Powtórne Przyjście, a z tym obowiązkiem wiąże się wielki smutek. Gdy wciąż trwają kłamstwa, nienawiść i zaciekły sprzeciw względem tych Orędzi, niech cię pocieszy, że gdyby nie ta Misja o wiele więcej dusz nie przyjęłoby Miłosierdzia Mojego Syna. Módl się za każdą z osób, które cię obrzucają wyzwiskami, bo gdy się za nie modlisz, Mój Syn je oświeci i wkrótce otworzą oczy na Prawdę.

Ja, twoja ukochana Matka, okrywam cię Swoim najświętszym płaszczem i miażdżę głowę węża za każdym razem, kiedy próbuje cię skrzywdzić. Idź więc teraz, Moje dziecko, w pokoju. Ufaj Mi, Matce Zbawienia, w każdym czasie, bo strzegę tej szczególnej Misji. Ufaj Mojemu Synowi, ponieważ On wie, co robi. Oddaj wszystko w Jego święte Ręce.

Wasza umiłowana Matka
Matka Boga
Matka Zbawienia

Mother of God: You have been sent to prepare the way for His Second Coming

Saturday, April 6th, 2013 @ 16:30

My child, no matter how lonely or difficult this Mission is, you must always continue to obey my Son. You must respect every request made of you. You must respond to every task expected of you, even if this means you will incur the wrath of others.

Every single one of God’s visionaries, to whom I appeared, suffered by the hands of those who rejected them cruelly. Although many of them were eventually believed, you, my child, will suffer the most because you are a prophet of God. God’s prophets have always stirred up hatred amongst His children, because Satan inflicts his most terrible scourging against those who speak the Word of God.

As the end time prophet, your enemies will consist of, not only those who reject and hate my Son, but those who love Him. Your enemies will outnumber all those who came before you. This is why you must obey my Son at all times and respond to Him quickly, for He does these things and asks you to follow His instructions, to keep you safe.

You have been sent to prepare the way for His Second Coming and with this responsibility will come much sorrow. As the lies, the hatred and the fierce opposition to these Messages continue, you must comfort yourself, because without this Mission many more souls would not accept My Son’s Mercy.

Pray for every single person who flings abuse at you, because when you pray for them, my Son will enlighten them and soon they will open their eyes to the Truth.

I, your beloved Mother, cover you with my most Holy Mantle and I crush the head of the serpent every single time he tries to harm you. So go now, my child, in peace. Trust in me, the Mother of Salvation, at all times as I guard this special Mission. Trust in my Son, for He knows what He is doing. Leave all in His Sacred Hands.

Your beloved Mother
Mother of God
Mother of Salvation