Jezus Do Ludzkości

Nikomu z was nie będzie dane przyzwolenie, aby sądzić drugiego w Moje Imię, bo to nie jest możliwe

piątek, 5 kwietnia 2013 roku, godz. 12.50

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie wolno ci, pod przysięgą posłuszeństwa wobec Mnie, bronić Moich Orędzi. Nie masz też przyzwolenia, aby w Moje Imię potępiać czy krytykować innego wizjonera lub samozwańczego proroka, prawdziwego czy fałszywego.

Ci, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię i którzy potępiają te Orędzia dla świata, niech to wiedzą. Nie macie Mojego pozwolenia ani nawet nie zabiegajcie o nie, aby publicznie odrzucać kogokolwiek, kto twierdzi, że jest wybraną duszą. Kiedy oświadczacie, że te Orędzia są nieprawdziwe, tym samym mówicie, że są kłamstwami. Kłamstwa mogą pochodzić jedynie od szatana. Te Moje święte Orędzia do świata ostrzegają was o strasznych kłamstwach, którymi szatan karmi dusze wszystkich dzieci Bożych. Jesteście aż tak oszukiwani, że odrzucacie Mnie, waszego ukochanego Jezusa, Który płaczę gorzkimi Łzami smutku z powodu sposobu, w jaki jestem odrzucany.

Ci, którzy mówią, że każdy człowiek mógłby napisać te Orędzia z Nieba, obrażają Mnie. Jak człowiek może napisać Słowa Moich Ust, gdy pochodzą one ode Mnie? Czy uważacie, że te święte Słowa mogłyby być utworzone ręką śmiertelnika? Czy wierzycie, że człowiek, splamiony grzechem, mógłby tworzyć Moje święte Słowo, nie otrzymując go z Mojego Królestwa Niebieskiego? Jeśli tak, to w ten sposób dajecie wiarę w zdolności człowieka do stworzenia drogi nawrócenia. Bez Boga człowiek jest niczym. Nie jesteście godni mówić z mocą, gdy głosicie Słowo Boże. Jeśli głosicie Słowo Boże od siebie, bez Mojego kierownictwa, jesteście winni poważnego błędu.

Moja córko, muszę przypomnieć tobie i wszystkim wybranym duszom, że nikomu z was nie będzie dane przyzwolenie, aby sądzić drugiego w Moje Imię, bo to nie jest możliwe.

Wzywam teraz wszystkie Moje wybrane dusze. Pamiętajcie o Mojej obietnicy dla was, że przyjdę ponownie. I to wiedzcie, że wszystkim z was dano misję przygotowania ludzkich serc na Moje Powtórne Przyjście. Wiedzcie, że jest to ostateczna Misja, dyktowana przez Trójcę Świętą. Nikt z was nie ma Mojego pozwolenia na potępianie tej lub jakiejkolwiek innej misji. Jeśli to zrobicie, zostaniecie odrzuceni ode Mnie.

O, jakże grzechy wybranych dusz Mnie ranią, głębiej niż czyjekolwiek inne. Ci, którzy są blisko Mnie, a potem Mnie zdradzają, sprawiają Mi największy ból. Kiedy Mnie atakują, dokonują strasznego podziału i powstrzymują dusze od podążania drogą do wiecznego zbawienia.

Wasz Jezus

Not one of you would ever be given the authority to judge another in My Name, for this is not possible

Friday, April 5th, 2013 @ 12:50

My dearly beloved daughter, under your vow of obedience to Me, you must never defend My Messages. Nor do you have the authority to denounce, or criticise, any other visionary, or self-proclaimed prophet, true or false, in My Name.

To those who claim to speak in My Name and who condemn these Messages for the world, know this. You do not have, nor have you sought, My permission to reject, publicly, any one who claims to be a chosen soul. When you declare these Messages to be untrue, you are saying they are lies. Lies can only come from Satan. These, My Holy Messages to the world, warn you of the terrible lies, which he, Satan, feeds the souls of all God’s children. How you have been deceived into rejecting Me, your beloved Jesus, Who cries bitter tears in sadness at the way in which I am being rejected.

Those who say that any man could write these Messages from Heaven insult Me. How can a man write the Words from My Lips, when they come from Me? Do you believe that such Sacred Words could be created by the hand of mortal man? Do you believe that any man, stained with sin, could produce My Holy Word, with no interception from My Heavenly Kingdom? If you do, then you give credence to the capability of man to forge a path of conversion in this way. Man is nothing without God. You are not worthy to speak with authority when proclaiming the Word of God. If you proclaim the Word of God from your own lips, with no direction from Me, then you are guilty of grave error.

My daughter, I must remind you, and all those chosen souls, that not one of you would ever be given the authority to judge another in My Name, for this is not possible.

I call on all those chosen souls of Mine now. Remember My Promise to you that I will come again. Know now, that all of you were given a mission to prepare the hearts of man for My Second Coming. Know now, that this is the very last Mission, dictated by the Holy Trinity. Not one of you has My Permission to denounce this, or any other mission. Do this and you will be cast away from Me.

O how the sins of chosen souls cut Me deeper than any other. Those close to Me, who then betray Me, are the ones who hurt Me the most. When they turn on Me, they cause terrible division and prevent souls from following the path to eternal salvation.

Your Jesus