Jezus Do Ludzkości

Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tej formy zagłady dusz

czwartek, 4 kwietnia 2013 roku, godz. 19.45

Moja szczerze umiłowana córko, nie wolno ci słuchać tych, którzy kwestionują i podważają Moje Orędzia oraz z nich szydzą. Nie ma potrzeby bronienia Mojego Najświętszego Słowa. Moje Słowo jest ostateczne i żaden człowiek nie ma prawa do kwestionowania go. Albo Mnie przyjmiecie, albo nie przyjmujecie.

Chrześcijanie walczą między sobą z powodu tych Orędzi, które były tak dawno przepowiedziane, że będą się wzajemnie traktować jak wrogowie. Nie można być wrogiem swojego brata czy siostry i nazywać siebie Moim uczniem. Podczas gdy jesteście zajęci wzajemnym krzyczeniem na siebie, największy wróg, armie szatana, planują najgorsze okrucieństwa z tych, jakie kiedykolwiek były i są doświadczane przez ludzkość, od stworzenia Adama i Ewy.

Wojny, o których mówiłem, zapoczątkują realizację planu, który ma zmieść wielu ludzi z powierzchni ziemi. Możecie myśleć, że te wojny są między jednym a drugim narodem, ale się mylicie. Broń będzie pochodzić tylko z jednego źródła.

Moje biedne dzieci Boże, jak mało wiecie o strasznych czynach, które są knute przeciwko dzieciom Bożym przez sekty masońskie na najwyższych szczeblach. Ich niegodziwość byłaby niemożliwa przez was do wyobrażenia, ale rozpoznajcie te znaki. Kiedy wasze banki zabiorą wam wolność, domy i zdolność do wyżywienia rodzin, będzie to tylko jeden z elementów tego planu przeciwko ludzkości. Staniecie się niewolnikami, ale wam, którzy jesteście posłuszni Mnie i Mojemu Nauczaniu i którzy pozostajecie Mi wierni, nie wolno zapomnieć o Moim Miłosierdziu.

Chociaż te objawienia mogą być przerażające, są jednak prawdą. Przygotowując się do tych aktów przeciwko stworzeniu Bożemu, poprzez swoje modlitwy pomożecie złagodzić wiele cierpień, które te niegodziwe sekty wam zadadzą. Wasze modlitwy będą osłabiać wpływ tych okrucieństw i, jeśli będą Mi przekazywane z miłością w sercach, zostaną wykorzystane do ratowania tych, którzy są winni tych straszliwych czynów. I choć te zabłąkane i zimne dusze nadal będą Mi się przeciwstawiać, próbując wyniszczyć ludzi na świecie, będę próbował oświecić ich serca, aby odeszły od tej strasznej więzi z szatanem. Wielu z nich jest całkowicie opętanych przez złego ducha, lecz dla niektórych jest niewielka nadzieja. Tylko cud udzielony przez Moje Miłosierdzie w jedności z tymi, którzy ofiarują Mi Dar cierpienia, będzie mógł je uratować.

Ci z was, którzy Mnie przeklinają, okrutnie Mnie odrzucając, będą Mnie błagać o Miłosierdzie, gdy nastąpią te wydarzenia. Kiedy każą wam cierpieć i przyjąć znamię bestii albo umrzeć, będziecie krzyczeli do Mnie. Wtedy będziecie się miotać, by znaleźć Pieczęć Boga Żywego, którą dałem światu przez Mojego Ojca w tych Orędziach – ale będzie już za późno. Tylko ci, którzy przyjmą tę Pieczęć, przechowują ją w swoich domach albo noszą przy sobie, zostaną ochronieni. Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tej formy zagłady dusz.

Ani przez chwilę nie wątpcie w Moje Orędzia, które wam teraz daję. Zaakceptujcie Moją Boską Interwencję, ponieważ chcę was tylko uratować. Bitwa o dusze toczy się na taką skalę, że gdybym nie interweniował przez proroków, to wielu z was stanęłoby po stronie bestii i wszystkich jego zwolenników, którzy przychodzą do was jak wilki w owczej skórze.

Szatan jest bardzo przebiegły i nigdy nie przedstawia swoich nikczemnych czynów takimi, jakimi są. Przedstawia je natomiast jako dobre, inspirujące i leżące ściśle w waszym interesie. Jest to pułapka, jaką na was zastawia. W ten sposób wabi do swojej nory niewinne dusze z dobrymi intencjami. Szatan ujawni się w tych biednych duszach, które uda mu się zdobyć, poprzez grzech pychy. Ten grzech, w jego najbardziej nikczemnej formie, będzie widoczny u tych ludzi na wysokich stanowiskach, którzy będą niszczyć innych dla własnych, egoistycznych korzyści. Na samym dole skali grzech pychy będzie wśród was widoczny, gdy w Moje Imię będziecie innych osądzać, krytykować, niszczyć ich charakter, oczerniać, jak również psuć opinię o nich.

Mówię wam o tych smutnych faktach, abym mógł was przygotować, uzbroić w Moją czułą ochronę, abyście mogli uratować nawet tych, którzy przemaszerują przez całą ziemię, aby ją zniszczyć.

Wasz Jezus

Only those with the Seal of the Living God will escape this form of genocide of the soul

Thursday, April 4th, 2013 @ 19:45

My dearly beloved daughter, you must not listen to those who question, challenge and sneer at My Messages. It is not necessary to defend My Most Holy Word. My Word is final and no man has the authority to question it. You either accept Me, or you don’t.

While Christians fight amongst themselves over these Messages, which were prophesised so long ago, they treat each other as enemies. You cannot be an enemy to your brother or sister and call yourself My disciple. While you are so busy shouting amongst yourselves, the biggest enemy, Satan’s armies are planning the most evil atrocities, ever witnessed by humanity since the creation of Adam and Eve.

The wars I spoke about are to commence and the plan will be to wipe out populations. You may think that these wars are between one nation and another, but you would be wrong. The weapons will come from only one source.

My poor children of God, how little you know of the terrible acts, which are being plotted by Masonic sects at the highest levels against God’s children. Their wickedness would be impossible for you to imagine, but recognise these signs. When your banks take away your freedom, your homes and your ability to feed your families, this will be just one part of their plan against humanity. You will become slaves, but those who pay allegiance to Me and My Teachings and who remain loyal to Me, must never forget My Mercy.

While these revelations may be frightening, they are the Truth. By being prepared for these acts against God’s Creation, you will help, through your prayers, to mitigate much of the suffering, which these evil sects will inflict upon you. While your prayers will dilute the impact of such atrocities, they will, if handed over to Me with love in your hearts, be used to save those guilty of such terrible deeds. And while these misguided and cold-hearted souls continue to defy Me, by trying to eradicate the world’s populations, I will try to enlighten their hearts so that they will walk away from this terrible bond with Satan. Many are completely possessed by the evil one and for some there is little hope. Only a miracle granted by My Mercy, in union with those who offer Me the gift of suffering, can save them.

Those amongst you who curse Me, through your cruel rejection of Me, will beg Me for Mercy when these events occur. When you are forced to suffer and accept the mark of the beast, or die, you will scream out for Me. Then you will scramble to find the Seal of the Living God, which I give to the world through My Father in these Messages – but by then it will be too late. Only those who accept the Seal, keep it in their homes, or carry it on them will be protected. Only those with the Seal of the Living God will escape this form of genocide of the soul.

Do not doubt, for one minute, My Messages given to you now. Accept My Divine Intervention, for I only want to save you. The battle for souls is of such magnitude, that were I not to intervene, through the prophets, many of you would side with the beast and all of his followers, who appear before you as wolves in sheep’s clothing.

Satan is extremely cunning, and would never present his evil deeds for what they are. No, instead, he will present them as being good, inspiring and very much in your interests. This is the trap he sets. This is how he lures well-meaning innocent souls into his lair. The way Satan will reveal himself, through these poor souls he manages to win over, will be through the sin of pride. The sin will, in its most wicked form, be seen within those people in high places, who will destroy others for their own selfish gain. At the bottom of the scale the sin of pride will be witnessed amongst you when you judge others, bad-mouth them and then try to ruin their character, as well as damage their reputation, in My Name.

I tell you these sad facts, so that I can prepare you, arm you with My Loving Protection, so that I can help save even those who will march across the earth in order to devour it.

Your Jesus