Jezus Do Ludzkości

Żyjecie w czasach, gdy wiele dzieci Bożych stało się poganami

piątek, 22 lutego 2013 roku, godz. 23.00

Moja szczerze umiłowana córko, żyjecie w czasach, gdy wiele dzieci Bożych stało się poganami. Nawet ci urodzeni jako żydzi i chrześcijanie uciekają się teraz do różnych rodzajów bałwochwalstwa, jak to zostało przepowiedziane. Jak bardzo Mnie to obraża, gdy widzę, jaki szacunek w swoich sercach noszą Boże dzieci do samozadowolenia i wiary w fałszywych bogów, którzy istnieją tylko w ich umysłach.

Przypływ duchowości New Age i zamiłowanie do wszystkiego, co dotyczy uspokojenia umysłu, sprowadzają się do jednej rzeczy. Ci ludzie są w ciemności, ponieważ odmawiają uznania Mnie, Jezusa Chrystusa. Poprzez powstrzymywanie Światła Bożego świadomie otwierają się na ciemności złego ducha. Szatan i jego demony polują na takie dusze i powodują w nich straszną, całkowitą pustkę, dla której nie znajdą ukojenia, niezależnie od tego, z jakich duchowych środków zaradczych oferowanych przez New Age korzystają, bo to nie jest naturalny stan, w którym się narodzili.

To pogaństwo, które ogarnęło ludzkość w tym czasie, osiągnęło teraz swój największy rozmiar od czasu, kiedy Ja, Jezus Chrystus, narodziłem się na ziemi. Choć światu została przekazana Prawda o Istnieniu Boga i chociaż przez Moją Śmierć na Krzyżu uratowałem go od potępienia, nadal się odwraca.

Obsesja na własnym punkcie, hołdowanie rzeczom ziemskim, które mają w nadmiarze, i miłość do nich są plagą ludzkości, a pochodzi to z rozpaczliwego poczucia niepokoju, dyskomfortu i jałowości. Bałwochwalstwo – miłość do sławnych ludzi, fałszywych bogów i eksponowanie przedmiotów kultu pogańskiego – sprowadza chmurę ciemności na wszystkich tych, którzy namiętnie się oddają takim dążeniom. Chrześcijanie cierpią kpiny z ręki tych ludzi, ale przez swoje cierpienia i modlitwy mogą pomóc ratować bliźnich od ognia piekielnego.

Gdy flirtujecie z tymi fałszywymi bożkami, igracie z demonami z piekła, wysłanymi, aby na wieczność wciągnąć was w otchłań. Nigdy nie wierzcie, że te pogańskie praktyki są nieszkodliwe, bo tak nie jest. Kiedy oddajecie swój czas i swoje myśli takim rozproszeniom, zamykacie się na Boga i Życie Wieczne.

Obudźcie się na Prawdę. Ja Jestem Prawdą. Nie ma innej drogi do wiecznego szczęścia jak tylko przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Przychodzę teraz ujawnić Prawdę, abym mógł znów was uratować i przynieść wam Życie Wieczne, pomagając wam ocalić wasze dusze.

Wasz Jezus

You are living in the time when many of God’s children have become pagans

Friday, February 22nd, 2013 @ 23:00

My dearly beloved daughter, you are living in the time when many of God’s children have become pagans. Even those born as Jews and Christians have now resorted to different kinds of idolatry, as foretold.

How it offends Me to witness the respect, which God’s children hold in their hearts for self-gratification and a belief in false gods, which exist only in their minds.

The surges of new age spiritualism and a passion for all things, which relate to the calming of the mind, amount to one thing. These people are in darkness because they refuse to acknowledge Me, Jesus Christ. By blocking out the Light of God, deliberately, they leave themselves open to the darkness of the spirit of evil. Satan and his demons prey on such souls and cause, within them, a terrible stark emptiness, which no matter what new age spiritual remedies they seek, they will never find comfort, for this is not the natural habitat into which they were born.

The paganism which has gripped humanity at this time is at its highest since before the time I, Jesus Christ, was born on earth. Although the world was given the Truth of the Existence of God, and even though I, through My death on the Cross, saved them from damnation, they still turn their backs.

Self-obsession, adulation and a love of worldly excesses, is the scourge of mankind and it comes from a desperate sense of unease, disquiet and barrenness. Idolatry – a love of famous people, false gods and the display of pagan objects – bring a cloud of darkness upon all those who are passionate about such pursuits. Christians suffer ridicule by the hands of such people, but through their suffering and prayers, they can help to save their fellow human beings from the fires of Hell.

When you flirt with these false idols, you play with the demons from Hell, sent to drag you into the abyss for eternity. Never believe that such pagan practices are harmless, because they are not. When you spend your time and your mind in such distractions you shut yourself away from God and eternal life.

Wake up to the Truth. I Am the Truth. There is no other way to eternal happiness, only through I, Jesus Christ, the Son of Man. I come now to reveal the Truth, so that I can save you again and bring you eternal life by helping you to salvage your souls.

Your Jesus