Jezus Do Ludzkości

Tak, Moje Słowo jest dla wszystkich, ale rozpowszechnianie Moich Orędzi wiąże się z ogromną odpowiedzialnością

sobota, 23 lutego 2013 roku, godz. 11.50

Moja szczerze umiłowana córko, daję światu Księgę Prawdy dla każdej duszy, w każdym narodzie. Jest to Dar dla ludzkości, ale to wiedz.

Daję ci, Moja córko, wyłączne prawo do decydowania, jak ona ma być tłumaczona, rozpowszechniana i publikowana, aby chronić to Dzieło. Wszystko, co dotyczy publikacji tych Orędzi, może być wykonane jedynie za twoją osobistą aprobatą. Takie jest Moje życzenie, a żaden człowiek, który nie przestrzega Moich wskazówek przekazywanych tobie i publikuje Moje Orędzia dla zysku, nie ma Mojego błogosławieństwa. Tak, Moje Słowo jest dla wszystkich, ale rozpowszechnianie Moich Orędzi i to, w jaki sposób jest publikowana Księga Prawdy, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Darowizny nie są potrzebne, ponieważ wpływy z książek muszą być wykorzystane do finansowania produkcji pozostałych książek oraz kosztów publikowania we wszystkich językach.

Ty, Moja córko, będziesz stale atakowana za posłuszeństwo Mi w tej sprawie. Zostaniesz oskarżona, że próbujesz czerpać zyski z tego Dzieła, choć będziesz wiedziała, że to jest nieprawdziwe i niemożliwe. Ci, którzy w tej sprawie będą cię najbardziej atakować, to ci, którzy chcą czerpać zyski lub korzystać w jakiś sposób na Moim Słowie, i będą źli, gdy nie pozwolisz im na nadzór tego Dzieła.

Z związku z tym oświadczam, że nikt nie otrzymał prawa do rozpowszechniania Mojego świętego Słowa w formie książki – tylko ty, Moja córko. Jednak pod Moim kierownictwem możesz udzielić pozwolenia tym, którzy proszą, aby ci pomóc za pośrednictwem stron internetowych i przez drukowanie dokumentów. Ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy o to występują i otrzymują od ciebie pozwolenie na takie działanie.

Moje Słowo jest święte i z pełnym szacunkiem należy traktować Moje życzenia i polecenia dla ludzkości. Wy, Moi wyznawcy, musicie postępować tak, jak Mój prorok Maria was prosi, i szanować jej prośby w odniesieniu do publikacji Moich Orędzi. Atakując ją z powodu tego Dzieła, obrażacie Mnie, waszego Jezusa.

Zostaniecie poproszeni, Moi wyznawcy, abyście wypełniali Moją Świętą Wolę przez cały czas, bez względu na to, jaka będzie sytuacja. Prowadzę Moją córkę Marię. Ona została wybrana na proroka końca czasów. Mówię przez nią. Jej głos staje się Moim. Jej smutek i ból są Moimi. Jej miłość do innych jest Moją Miłością. Jej radość pochodzi z Mojego Najświętszego Serca. Jej ręka jest prowadzona przez Moją. Jej rozumienie sposobu, w jaki chcę, aby Moje Słowo zostało usłyszane, pochodzi ode Mnie.

Moja córka otrzymała te Dary z Nieba nie bez powodu. Słuchajcie tego, co ona wam mówi, bo możecie być pewni, że to będzie pochodziło ode Mnie.

Wasz Jezus

Yes, My Word is for all, but there is a huge responsibility involved in the promotion of My Messages

Saturday, February 23rd, 2013 @ 11:50

My dearly beloved daughter, I give the world the Book of Truth for every soul, in every nation. It is a Gift for humanity, but know this.

I give you, My daughter, the sole authority to decide how it is to be translated, distributed and published to protect this Work. Everything regarding the publication of these Messages can only be done under your personal approval. This is My desire and any man who does not obey My instructions to you, and publishes My Messages for profit does not have My Blessing.

Yes, My Word is for all, but there is a huge responsibility involved in the promotion of My Messages and how the Book of Truth is published. Donations are not required, as the proceeds from the books must be used to fund the production of other books and the costs of publishing in all tongues.

You, My daughter, will be constantly attacked for obeying Me in this matter. You will be accused of trying to profit from this Work, and yet you will know that this is untrue and not possible.

Those who will attack you most, in this matter, will be those who want to gain or profit in some way from My Word and they will become angry when you will not allow them to control this Work.

I, therefore, declare that no one has been given the authority for spreading My Holy Word in book form – only you, My daughter. You may, however, give permission, under My Guidance, to those who ask to help you through websites and printed documents. But they may do this only when they seek and receive permission by you to do so.

My Word is Sacred and all respect must be shown for My desires and instructions to humanity. You, My followers, must do as My prophet Maria asks of you and respect her wishes in relation to the publication of My Messages. Attack her, because of this Work, and you offend Me, your Jesus.

You will, My followers, be required to do My Holy Will at all times, no matter what the situation is. I guide My daughter Maria. She has been chosen as the end time prophet. I speak through her. Her voice becomes Mine. Her sorrow and pain are Mine. Her love for others is My Love. Her joy comes from My Sacred Heart. Her hand is being guided by Mine. Her understanding as to how I wish My Word to be heard comes from Me.

My daughter has been given these Gifts from Heaven for a reason. Listen to what she tells you, for you can be sure that it will have come from Me.

Your Jesus