Jezus Do Ludzkości

To wielkie Oświecenie Sumień nastąpi po tym, jak Mój święty Wikariusz opuści Rzym

środa, 20 lutego 2013 roku, godz. 19.30

Moja szczerze umiłowana córko, choć może się to wydawać niesprawiedliwe, że dzieci Boże muszą cierpieć pod rządami fałszywego proroka i antychrysta, jednak to wiedz. Wszystkie dusze na świecie, aby zostać oczyszczone, muszą w pewnym stopniu wycierpieć ten ból odrzucenia i cierpienia, które Ja znosiłem.

Zadbam o to w Moim wielkim Miłosierdziu, aby oczyszczanie odbyło się szybko. Wtedy Moi uczniowie będą rosnąć w liczbę, w gotowości na Moje Powtórne Przyjście. Mój Ojciec będzie czuwał z wielką czułością Serca nad wszystkimi udrękami, które będą odczuwane przez wszystkie Jego dzieci. Zainterweniuje, kiedy zadawane chrześcijanom nikczemne akty prześladowania będą większe niż to, co jest dopuszczalne, i zniszczy tych złoczyńców.

Musicie teraz czekać na Mój Boski Akt Miłosierdzia, bo on oddzieli dobrych od złych. To wielkie Oświecenie Sumień nastąpi po tym, jak Mój święty Wikariusz opuści Rzym.

Przygotujcie się, aby ocalić swoje dusze. Uparte dusze otrzymają bardzo krótki czas, aby w pokorze ugiąć kolana i poprosić o Moje Miłosierdzie. A potem zabrzmią trąby i proroctwa wiodące do zakończenia zostaną ujawnione, jak przepowiedziano.

Wasz Jezus

This Great Illumination of Conscience will take place after My Holy Vicar has left Rome

Wednesday, February 20th, 2013 @ 19:30

My dearly beloved daughter, while it may seem unfair that God’s children have to suffer under the reign of the false prophet and the antichrist, know this. All souls in the world have to endure the pain of rejection and the suffering, which I endured, in some measure, in order to be purified.

I, through My Great Mercy, will ensure that this purification takes place quickly. Then, My followers will expand in numbers, in readiness for My Second Coming. My Father will watch over all the trials, which will be felt by all of His children, with great tenderness of Heart. He will intervene when the evil acts of persecution, inflicted on Christians, exceed what is permitted and He will destroy such wicked men.

You must await now My Divine Act of Mercy, for it will weed out the good from the wicked. This great Illumination of Conscience will take place after My Holy Vicar has left Rome.

Prepare to salvage your souls. Those stubborn souls amongst, you will be given a very short time to bend on your knees, in humility, to ask for My Mercy. And then the trumpets will peel out, and the prophecies, leading up to the end will be revealed, as foretold.

Your Jesus