Jezus Do Ludzkości

Moje Słowo będzie się rozprzestrzeniać w Australii i Nowej Zelandii

niedziela, 10 lutego 2013 roku, godz. 2.18

Moi kochani uczniowie, dzięki wam płyną Łzy ulgi z Moich świętych Oczu.

Wasze piękne narody, pełne bogatych, obfitych zasobów naturalnych, są pozbawione duszy. Narody Australii i Nowej Zelandii z jednej strony są bujne, ze względu na Dar, jaki Mój Ojciec wam pozostawił, a z drugiej – jałowe. Wzywam teraz wasze narody, abyście pomogli Mi rozpalić waszą wiarę i rozpowszechniać Moje święte Słowo, tak by żywiło dusze wszystkich dzieci Bożych w waszych krajach. Moje Słowo będzie rozpowszechniane w Australii przez tę Moją ostatnią Misję ratowania dusz na ziemi.

Ty, Moja córko, otrzymasz Dar Ducha Świętego, aby sprowadzić do Mnie te dusze, za którymi tęsknię. Wy, Moi wyznawcy, macie ciężkie brzemię do udźwignięcia, ponieważ Słowo Boga jest nieznane milionom w waszych narodach. Bardzo niewiele kościołów spośród wspólnoty chrześcijańskiej jest używanych w taki sposób, jak powinny. To są puste skorupy, a Ja jestem niezadowolony z powodu słabej wiary pomiędzy wami. Musicie się wiele nauczyć i wiele osiągnąć, kiedy idziecie za Mną – z własnej wolnej woli – na drodze Prawdy.

Mój plan, by przygotować wasze dusze i prosić was o pomoc w ratowaniu tych dusz, które nie wierzą w Boga, jest wielki. Moją Misją jest przywoływanie ateistów i okrycie ich Moim Duchem Świętym, aby Mój Głos został szybko usłyszany. Oto specjalna Modlitwa Krucjaty o zbawienie Australii i Nowej Zelandii.

Modlitwa Krucjaty 99
O uratowanie Australii i Nowej Zelandii

O Boże, Ojcze Wszechmogący, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi w Australii i Nowej Zelandii.

Przebacz nam odrzucenie Twojego świętego Słowa.

Przebacz nam grzech obojętności.

Uwolnij nas od naszej pogańskiej kultury i okryj nas Łaskami, by wzbudzić nadzieję, wiarę i miłość wśród naszych braci i sióstr.

Błagamy Cię o Dar rozeznania i prosimy, abyś udzielił nam wszystkim błogosławieństw, których potrzebujemy,
by zapewnić, że będzie można usłyszeć tylko Prawdę Twojego świętego Słowa i aby wszystkim duszom zostały przyznane klucze do Życia Wiecznego.

Amen.

Wkrótce Mój Duch Święty będzie przenikał do waszych dusz i będziecie maszerować naprzód ze spokojną ufnością, głosząc Prawdę wszystkim, z którymi się stykacie.

Bądźcie wdzięczni za to błogosławieństwo, którym okrywam teraz wasze narody. Kocham was i ufam, że odpowiecie na Moje wezwanie.

Wasz Jezus

My Word will spread in Australia and New Zealand

Sunday, February 10th, 2013 @ 02:18

My beloved disciples, how you bring tears of relief to My Sacred Eyes.

Your beautiful Nations, full of rich abundant natural resources, are empty of soul. The Nations of Australia and New Zealand are lush, on the one hand, because of the Gift My Father has bequeathed you, and on the other, they are barren.

I call on your Nations, now, to help Me to ignite your faith and spread My Holy Word, so that it will nurture the souls of all God’s children in your countries.

My Word will be spread in Australia, through this, My last, Mission to save souls on earth.

You, My daughter, will be given the Gift of the Holy Spirit in order to bring Me the souls I crave for. You, My followers, have a heavy load to bear, because the Word of God, is unknown to millions, among your nation. Very few churches, within the Christian community, are used in the way they should be. They are empty shells and I Am displeased at the weak faith, which exists amongst you. You have much to learn and much to gain, when you follow Me – by your own free will – on the Path of Truth.

My plan to prepare your souls and to request your help to save those souls, who do not believe in God, is great. My Mission is to call out to atheists and cover them with My Holy Spirit, so that My Voice is heard, quickly. Here is a special Crusade Prayer, for the Salvation of Australia and New Zealand.

Crusade Prayer (99)

For the Salvation of Australia and New Zealand

O God, the Almighty Father, in the Name of Your beloved Son, Jesus Christ, have Mercy on all of your children in Australia and New Zealand.

Forgive us our rejection of Your Holy Word.

Forgive us the sin of indifference.

Rid us of our pagan culture and cover us with the Graces we need to inspire hope, faith, and charity among our brothers and sisters.

We beg You for the Gift of Discernment and ask that You grant all of us the Blessings we need to ensure that only the Truth of Your Holy Word can be heard and that all souls are granted the keys to eternal life.

Amen.

Very soon, My Holy Spirit will devour your souls and you will march forth with a calm confidence, as you declare the Truth to all of those you come into contact with.

Be thankful for this blessing, which I now cover your Nations with. I love you and I trust you will respond to My Call.

Your Jesus