Jezus Do Ludzkości

Nigdy nie zapominaj, że ty jesteś tą, która zapisuje. Ja Jestem Autorem

sobota, 9 lutego 2013 roku, godz. 15.50

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Moje Orędzia szybko się rozprzestrzeniają, ty w tym czasie jesteś ofiarą okrutnego ataku szatana i jego armii demonów. Pląsają wszędzie wokół ciebie, aby cię odciągnąć, zranić i dręczyć – wszystko w jednym celu. Aby zatrzymać to Dzieło.

Mówię to, aby cię ostrzec, że im bardziej Moje święte Słowo jest słyszane i coraz bardziej spragniony człowiek korzysta z Moich Łask, tym więcej nikczemności będzie spadało na was jako brzemię. Każdy, kto jest zaangażowany w tę Misję, będzie teraz odczuwał skutki takich ataków. Oto, po czym poznacie, że pochodzą one od złego ducha. Będziecie dręczeni pokusą ograniczenia czasu oddawanego Mi poprzez wasze modlitwy. Będą wam co chwilę przerywać, gdy będziecie próbowali wykonywać zadania, których wymagam od was, aby wypełnić Moją Świętą Wolę.

Gdy będziecie przy każdej okazji prowokowani przez innych, którzy starają się zablokować publikację Moich książek, staniecie się rozbici i nie będziecie mogli zrobić kolejnego kroku naprzód. Potem – jakby potężne kopnięcie w żołądek, prawdziwy znak ataku szatana – zostaniecie opuszczeni przez wszystkich, którzy stanowią ważne ogniwa w tym Dziele. I gdy będziecie myśleli, że ta Misja jest niemożliwa do wykonania, otworzę drzwi, potem jeszcze jedne i dalej będę usuwał wszelkie przeszkody, aż stanie się zadość Moim życzeniom.

To jest punkt zwrotny w Moim Boskim planie zbawienia. Od dnia dzisiejszego Moje Słowo stanie się głośniejsze i niewielu będzie w stanie Je zignorować. Wtedy wszystkie narody, we wszystkich językach, będą się sycić Prawdą. Niektórzy będą połykać Słowo Boga. Inni będą Je wypluwać, a będą tacy, którzy będą się Nim dławić – tak twarde stały się ich serca.

Za każdym razem, gdy czujesz, że ta Misja staje się niemożliwa do wypełnienia, wiedz, że to nie twoja dłoń sprawia, że Moje Słowo jest słyszane we wszystkich narodach – to przez Moją Dłoń, Mój Głos i Moją Moc przez Ducha Świętego ta Misja jest kierowana. Nigdy nie zapominaj, że ty jesteś tą, która zapisuje. Ja Jestem Autorem. Moja Moc przepływa przez ciebie. Moje cierpienie chłoszcze twój umysł i ciało. Kiedy odczuwasz ból, odczuwasz Mój ból. Kiedy jesteś dręczona trudnościami, jakie stawia przed tobą szatan, wówczas szydzi on ze Mnie, Jezusa Chrystusa. Jesteś po prostu narzędziem. Nigdy o tym nie zapominaj i ciesz się, że zostałaś pobłogosławiona takim Darem.

W tej chwili powinnaś już na spokojnie móc oddawać Mi te problemy i dalej wykonywać to, czego od ciebie wymagam, Moja córko. Moim planem jest ocalenie każdej duszy żyjącej w dzisiejszym świecie, a szatan będzie toczył straszliwą wojnę, aby Mnie powstrzymać. Każdy, kto pracuje ze Mną, będzie celem i tylko wasza miłość do Mnie i zaufanie we Mnie podtrzymają was w tych burzliwych czasach.

Wasz Jezus

Never forget that you are the writer. I Am the Author

Saturday, February 9th, 2013 @ 15:50

My dearly beloved daughter, as My Messages spread quickly, you, at this time, are the victim of a ferocious attack, by Satan, and his army of demons. They dance around you everywhere, in order to distract you, hurt you and torment you – all with one objective. That is to stop this Work.

I say this to warn you that, the more My Holy Word is heard and the hungrier man becomes to avail of My Graces, the more wretchedness will be brought upon you to bear. Everyone involved with this Mission will now feel the effects of such attacks. This is how you will know that they come from the evil one.

You will be tormented with the temptation to reduce the amount of time you give to Me, through your prayers. You will be interrupted, every second, as you try to complete the tasks required of you to do My Holy Will.

Challenged, at every opportunity, by others, who try to block the publication of My Books, you will become frustrated and unable to take the next step forward. Then, like a powerful kick in the stomach – a true sign of Satanic attack – you will be let down by all those who provide important links in this work. And, just as you think that this Mission is impossible, I will open a door, then another one, and I will continue to lift all barriers, until My Wishes have been adhered to.

This is a turning point in My Divine Plan of Salvation. From this day forth, My Word will become louder, with few being able to ignore it. Then all nations, in all tongues, will savour the Truth. Some will swallow the Word of God. Others will spit it out, and then there will be those who will choke on it – so hard have their hearts become.

Every time you feel that this Mission has become impossible to fulfill, know that it is not by your hand that makes My Word heard in all nations, it is by My Hand, My Voice and My Power, through the Holy Spirit, that this Mission is directed.

Never forget that you are the writer. I Am the Author. My Power surges through you. My Suffering scourges your mind and body. When you feel pain, it is My Pain you feel. When you are tormented, by obstacles, placed before you, by Satan, it is I, Jesus Christ, he taunts. You are simply the vehicle. Never forget that and be pleased that you have been blessed with such a Gift.

By now, you should be well able to hand Me over these problems and keep doing what is required of you, My daughter. My Plan is to salvage every soul alive in the world today and Satan will fight a terrible war to stop Me. Anyone, who works with Me, will be a target and only your love for Me and trust in Me will sustain you in these turbulent times.

Your Jesus