Jezus Do Ludzkości

Wielu uważa, że piekło jest jedynie miejscem wziętym z folkloru

poniedziałek, 11 lutego 2013 roku, godz. 12.30

Moja szczerze umiłowana córko, pragnieniem Mojego Serca jest ratowanie od tortur piekła tych ludzi, którzy popełnili straszny grzech. Z powodu popełnienia każdego śmiertelnego grzechu ból ognia rozrywa duszę, jakby była utworzona z ciała. Okrzyki bólu i przerażenia takich dusz, gdy są wciągane w głąb piekła, rozrywają Moje Najświętsze Serce.

Moje Serce jest przebijane i czuję straszny ból z powodu tych biednych dusz. W tym czasie wielu ludzi żyjących na ziemi jest w strasznym niebezpieczeństwie. Jest tak, dlatego że bardzo wielu postrzega grzech śmiertelny jedynie jako małą winę i w konsekwencji go usprawiedliwia. I dalej idą drogą samozagłady. Jeśli nie dostrzegą, jak poważne błędy popełniają, będą cierpieć potępienie, płonąc w męczarniach przez wieczność.

Tak niewielu ludzi wierzy w istnienie piekła. Wielu uważa, że piekło jest tylko miejscem wziętym z folkloru. Tak wielu nie wierzy, że Bóg pozwolił na istnienie takiego miejsca. Sądzą, że wszystkie grzechy, bez względu na to, jak poważne, są odpuszczone. Jest to spowodowane błędami tych wyświęconych sług, którzy przez dziesięciolecia ulegali presji świeckiego świata. To oszustwo oznacza utratę miliardów dusz. I mimo że jest już za późno dla takich dusz, to jest jeszcze czas na uratowanie tych, którzy dziś są naznaczeni plamą grzechu śmiertelnego.

Musicie się modlić, aby te osoby mogły zostać ochronione przed złym urokiem szatana, który cieszy się na myśl o ich losie. Moje Światło może się na nich wylać i wyleje się wtedy, gdy otworzą oczy na prawdę o grzechu. Mimo że dręczą Mnie swoją niegodziwością, nie ma ani jednego z nich, kto by się nie niepokoił lub nie był w rozpaczy, z powodu swoich grzechów. A wielu, choć zna przyczynę swojego wewnętrznego niepokoju, nic z tym nie robi i nadal toleruje swoje grzechy, usprawiedliwiając je. Niektórzy czynią to, dlatego że są otoczeni przez ciemności kłamstw, które zostały osadzone w ich kulturze. Takie kłamstwa propagują akceptację grzechu.

Pomóżcie Mi uratować ich tą Litanią.

Modlitwa Litania „Jezus do ludzkości” V
O zbawienie tych, którzy są w grzechu śmiertelnym

Jezu, zachowaj wszystkich grzeszników od ognia piekielnego.

Przebacz sczerniałym duszom.

Pomóż im Cię zobaczyć.

Wyciągnij ich z ciemności.

Otwórz im oczy.

Otwórz ich serca.

Ukaż im prawdę.

Uratuj ich.

Pomóż im słuchać.

Uwolnij ich od pychy, pożądania i zazdrości.

Chroń ich przed złem.

Wysłuchaj ich błagań o pomoc.

Chwyć ich za ręce.

Przyciągnij ich do Siebie.

Zachowaj ich od oszustwa szatana.

Amen.

Pomóżcie im, Moi wyznawcy, codziennie prosząc Mnie, abym im przebaczył te straszne obelgi, jakimi Mnie obrzucają.

Wasz Jezus

Many believe Hell to be, merely, a Place from Folklore

Monday, February 11th, 2013 @ 12:30

My dearly beloved daughter, My Heart’s desire is to save those people, who commit terrible sin, from the torture of Hell.

For every mortal sin committed, the pain of fire will tear the soul apart as if it were made of flesh. The cries of anguish and terror, from such souls, as they are pulled into the depths of Hell, break My Sacred Heart.

My Heart is cut and the terrible pain I feel is because of these poor souls. Many people alive on earth, at this time, are in terrible danger. This, because so many believe that mortal sin is merely a minor fault and as a result, justify it. And, then, they continue on a path of self-destruction. Unless they can see what grave errors they are making, they will suffer damnation, where they will burn in agony, for eternity.

So few people believe in the existence of Hell. Many believe Hell to be, merely, a place from folklore. So many do not believe that God would allow such a place to exist, and that all sins, no matter how bad, are forgiven. I blame this on the errors made by those sacred servants, who, over the decades, succumbed to the pressures of a secular world. This deception has meant the loss of billions and billions of souls. And, while it is too late for these souls, there is still time for those who are marked with the stain of mortal sin, today, to be salvaged.

You must pray that these people can be protected from the evil allure of Satan, who rejoices at the prospect of their fate. My Light will and can only be poured over them when they open their eyes to the truth of sin. Although they torment Me with their wickedness, there is not one among them who does not feel discomfort, or despair, because of their sins. While many know the cause of such unrest, they will do nothing about it, as they continue to condone and justify their sins. Some do this because they are surrounded with the darkness of lies, which are embedded in their culture. Such lies promote the acceptance of sin.

Help Me to save them with this Litany

Jesus to Mankind Litany Prayer (5)

For the Salvation of Those in Mortal Sin

“Jesus, save all sinners from the fires of Hell.

Forgive blackened souls.

Help them to see You.

Lift them out of darkness.

Open their eyes.

Open their hearts.

Show them the Truth.

Save them.

Help them to listen.

Rid them of pride, lust and envy.

Protect them from evil.

Hear their pleas for help.

Grasp their hands.

Pull them towards You.

Save them from the deception of Satan.

Amen.”

Help them, My followers, by asking Me, daily, to forgive them, for the terrible insults they fling upon Me.

Your Jesus