Jezus Do Ludzkości

Człowiek przez cały czas musi się starać być podobnym do Mnie

poniedziałek, 4 lutego 2013 roku, godz. 22.45

Moja szczerze umiłowana córko, gdy na całym świecie wzmagają się katastrofy, człowiek przez cały czas musi się starać być podobnym do Mnie w prosty sposób.

Ważne jest, abyście w swoim codziennym życiu traktowali innych tak, jak was uczyłem podczas Mojego Czasu na ziemi. Zawsze, zanim podejmiecie jakieś działanie, musicie się zastanowić, czy będzie miało ono wpływ na innych w sposób, który może być przyczyną konfliktu. Gdy zostaniecie poproszeni o pomoc, udzielcie jej. Jeśli ktoś rozpoczyna z wami kłótnię, o której wiecie, że wyrządzi innym krzywdę, musicie ją przerwać. Sposób, w jaki zwracacie się do innych, będzie miał bezpośredni wpływ na wasz spokój ducha. Gdy będziecie traktować innych niesprawiedliwie, mówić o nich źle lub próbować ich oszukiwać, będziecie czynić to przeciwko sobie. Ponieważ będę was sądził z tego, jak traktujecie innych. Cokolwiek dobrego jest w waszych sercach, może być pielęgnowane, abyście się mogli stać naczyniem, by traktować innych tak, jak Ja bym ich traktował. Ponieważ każde działanie, którego się podejmujecie, aby Mnie zadowolić, przynosi wielką chwałę Bogu.

Zawsze szukajcie Prawdy w waszym codziennym życiu, bo to pomoże wam w walce ze złem, na które będziecie wystawieni na każdym etapie tej wędrówki ze Mną.

Wasz Jezus

Man must strive, at all times, to be like Me

Monday, February 4th, 2013 @ 22:45

My dearly beloved daughter, as the calamities grow, all around the earth, on a simple level, man must strive, at all times, to be like Me.

In your daily lives, it is important to treat others as I have taught you, during My Time on earth. You must always think, first, before you take any action, which will affect another person in ways, which could cause conflict. When you are asked for help, give it. If someone creates a row with you, which you know will cause hurt to others, you must stop this. How you communicate with others will have a direct effect on your peace of mind. Treat others unfairly, speak ill of them or try to cheat them, and you will do this unto yourself. For I will Judge you, as you treat others. Anything good within your hearts can be nurtured to enable you to become a vessel, so you can treat others as I would treat them. For, every action you take to please Me gives great Glory to God.

Always seek out the Truth in your daily lives, as it will help you in your struggle against the evil, which you will find yourselves pitted against, during every stage of this journey with Me.

Your Jesus